Europese aanpak belastingontduiking vereist

Met dank overgenomen van K.G. (Klaas) de Vries i, gepubliceerd op dinsdag 16 april 2013, 15:32.

Het probleem van belastingontwijking en -ontduiking is veel te lang getolereerd in Europa. Dit fenomeen ondermijnt het vertrouwen van de burgers in het vermogen van de nationale regeringen en van de Europese Unie om hun burgers te beschermen tegen machtige profiteurs, die hun rijkdom vergroten door de winsten op te strijken en de rekening door gewone burgers te laten betalen. Het is onbegrijpelijk dat de Europese regeringsleiders dit toelaten.

Er heerst in de Europese Unie op dit punt een laakbare laksheid. Al vijf jaar liggen plannen van eurocommissaris Semeta op tafel, die nonchalant worden genegeerd. Het gevoel van urgentie en daaraan gekoppelde daadkracht blijft in een brij van nota’s steken. Het aanpakken van dit probleem kan toch niet veel moeilijker zijn dan om gewone burgers in moeilijke tijden zwaar te belasten teneinde de nationale begrotingen op orde te krijgen.

Gelet op de bedragen die met het niet betalen van belasting gemoeid zijn, behoort dit dossier de komende jaren topprioriteit te krijgen, en dient elke verdere poging tot vertraging of sabotage door profiterende lidstaten onbarmhartig aan de kaak te worden gesteld. Ik heb het kabinet per motie (pdf) opgeroepen te bevorderen dat tot een geloofwaardig Europese aanpak van dit probleem wordt gekomen.

Ik heb deze motie ingediend tijdens de Algemene Europese Beschouwingen 2013 in de Eerste Kamer eerder deze week. Tijdens dit debat heb ik eveneens betoogd dat sociaal beleid en werkgelegenheidsbeleid in de Europese Unie een wezenlijk onderdeel van het algehele beleid dient uit te maken, te meer veel lidstaten vanwege de financieel-economische crisis overgaan tot drastische bezuinigingen en lastenverzwaringen. In een aantal landen treden hierdoor ingrijpende en soms ontwrichtende sociale gevolgen op, die de lidstaten voor zover mogelijk het hoofd zouden moeten bieden.

De PvdA-fractie in de Eerste Kamer wil op sociaal gebied daden zien van de Europese Unie en geen zorgelijke verklaringen. Ik heb het kabinet in een tweede motie (pdf) gevraagd ook op dit punt initiatief te nemen.