Brief inzake opschorting schriftelijk behandeling 33131 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 23 augustus 2019
kalender

1.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

33 131

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer

D

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 april 2013

De vaste commissies voor Koninkrijksrelaties en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin hebben besloten tot opschorting van de schriftelijke behandeling van de verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (33 131). Uiteraard respecteer ik uw besluit.

Ik hecht eraan u te informeren over de gevolgen van opschorting van de schriftelijke behandeling voor de deelname van de leden van de eilandsraden aan de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer. Deelname aan de verkiezingen in mei 2019 is alleen mogelijk als het wetsvoorstel in tweede lezing wordt aanvaard en in werking treedt voor 23 april 2019 (dag kandidaatstelling Eerste Kamer). Bovendien dient de eerste lezing te zijn afgerond vóór de kandidaatstelling voor de geplande verkiezing van de Tweede Kamer (kandidaatstelling op 30 januari 2017), zodat de Tweede Kamer op dat moment ontbonden kan worden in verband met grondwetsherziening.

Gezien de termijn voor de aanvaarding van de eerste lezing en de planning voor het uitbrengen van het evaluatieverslag (uiterlijk 10 oktober 2016) is het risico groot dat de leden van de eilandsraden niet kunnen deelnemen aan de verkiezing van de Eerste Kamer in 2019. De inwoners van de eilanden zullen dan pas in 2023 via de volksvertegenwoordigers in de eilandsraden hun invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer. Hierover kan teleurstelling bestaan in Caribisch Nederland. Ook valt niet uit te sluiten dat het gedurende lange tijd ontbreken van een voorziening waardoor de Nederlandse ingezetenen van Caribisch Nederland worden betrokken bij de Eerste Kamerverkiezingen zal leiden tot juridische procedures.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


 
 

2.

Meer informatie

 
 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.