33581 - Implementatie van Richtlijn 2011/51/EU tot uitbreiding van de richtlijn langdurig ingezetenen tot onder andere vluchtelingen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 22 september 2020
kalender

33581 nl - wetsvoorstel
Implementatie van Richtlijn 2011/51/EU tot uitbreiding van de richtlijn langdurig ingezetenen tot onder andere vluchtelingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 26 maart 2013 ingediend door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Teeven i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het noodzakelijk is de Vreemdelingenwet 2000 te wijzigen ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten (PbEU L 2011, 132).

1.

Volledige titel

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten (PbEU 2011, L 132)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(21 stuks)

2 26 maart 2013, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST335811
Koninklijke boodschap
 
2 26 maart 2013, voorstel van wet, nr. 2     KST335812
Voorstel van wet
 
2 26 maart 2013, memorie van toelichting, nr. 3     KST335813
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, het betrokken EU-dossier, de betrokken EU-wetgeving, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.