Brief regering; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en samenstelling van de Staten-Generaal, strekkende tot de vermindering van het aantal leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 25 oktober 2020
kalender

Brief regering; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en samenstelling van de Staten-Generaal, strekkende tot de vermindering van het aantal leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

33 345

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en samenstelling van de Staten-Generaal, strekkende tot de vermindering van het aantal leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer

Nr. 5

BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 maart 2013

Bij koninklijke boodschap van 11 augustus 2012 is bij de Tweede Kamer ingediend een voorstel van wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en samenstelling van de Staten-Generaal, strekkende tot de vermindering van het aantal leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer (Kamerstukken II 2011/2012, 33 345). De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer heeft op 4 oktober 2012 besloten de behandeling van dit voorstel aan te houden tot na het aantreden van het nieuwe kabinet.

Het kabinet acht voortzetting van de behandeling van dit voorstel van wet niet langer opportuun. De minister-president heeft uw Kamer bij brief van 27 november 2012 over het voornemen tot intrekking geïnformeerd (Kamerstukken II 2012/13, 33 410, nr. 68).

Daartoe gemachtigd door de Koningin trek ik het voorstel van wet hierbij in.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.