Motie Krol/Klein over een overbruggingsregeling die door sociale partners gedragen wordt - Verhoging AOW-leeftijd - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 19 september 2017
kalender

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

32 163

Verhoging AOW-leeftijd

Nr. 27

MOTIE VAN DE LEDEN KROL EN KLEIN

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer kennis heeft genomen van de contouren overbruggingsregeling AOW;

overwegende dat mensen, na reeds volledig aan de opbouw te hebben bijgedragen, kunnen worden geconfronteerd met een inkomensgat dat kan oplopen tot twee jaar;

overwegende dat de schadepost maximaal € 33.000 kan bedragen en dat deze, op grond van de huidige contouren overbruggingsregeling, niet bij elkaar te sparen is;

constaterende dat een overbruggingsregeling uitgaande van deze contouren tot een maatschappelijk ongewenst resultaat zal leiden;

verzoekt de regering, een overbruggingsregeling te ontwerpen die gedragen wordt door sociale partners,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol Klein


 
 

2.

Meer informatie

 
 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.