Nota van wijziging - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht)

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

33 548

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht)

Nr. 3

NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 25 februari 2013

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd.

Artikel 1 komt te luiden:

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 3 (mutatie ISB DNB winstafdracht) van de bij deze wet behorende begrotingsstaat.

Toelichting

Op 15 februari 2013 is een incidentele suppletoire begroting inzake DNB winstafdracht bij uw Kamer ingediend. Door samenloop met de ISB Staatsinterventie en het eerder behandelen van de ISB DNB winstafdracht is gebleken dat er onduidelijkheid kan ontstaan over welke mutatie nu voorligt ter autorisatie in deze wet. Door middel van deze ISB wordt alleen autorisatie gevraagd voor de wijzigingen met betrekking tot de DNB winstafdracht en dus niet de Staatsinterventie SNS. Door deze Nota van Wijziging kan er geen misverstand bestaan over de vraag waarvoor in de onderhavige ISB autorisatie wordt gevraagd.

De minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.