Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begrotign DNB winstafdracht)

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

33 548

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB). Door middel van deze wijziging wordt autorisatie gevraagd voor het verlenen van een garantie aan DNB in het kader van vaststellen van de winsten over 2012 en volgende jaren. Tegenover de garantie staat een ophoging van de af te dragen winsten van DNB.

Vanwege het vaststellen van de jaarcijfers van DNB begin maart 2013 en het in formele zin grote budgettaire aspect dat daarmee voor de Staat samenhangt, is gekozen om deze wijzigingen in een aparte suppletoire begroting op te nemen en daarmee niet te wachten tot de reguliere suppletoire begroting samenhangende met de Voorjaarsnota, die begin juni 2013 bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

De wijziging betreft begrotingsartikel 3 en wordt in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Tabel budgettaire gevolgen (x € 1000)

 
 

Stand OB 2013

Mutaties ISB

Stand ISB

 

(incl. NvW &

DNB (2)

DNB (1+2)

Artikel 3:

ISB SNS) (1)

   

Verplichtingen

9.136.637

5.700.000

14.836.637

waarvan garantieverplichting:

     

Garantie DNB

 

5.700.000

5.700.000

Uitgaven

5.794.237

 

5.794.237

waarvan juridisch verplicht

100%

   

Vermogensverschaffing

Kapitaalinjectie SNS Bank N.V. Kapitaalinjectie SNS Reaal N.V. Kapitaalinjectie vastgoedbeheerorganisatie

Lening

Overbruggingskrediet SNS Reaal N.V. Management fee IABF Funding fee IABF

Garantie

Regeling BF

Dotatie begrotingsreserve TenneT

Opdrachten

Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen

1.900.000 300.000

500.000

1.100.000

31.000

1.948.000

600 4.800

4.818

1 900 000 300 000

500 000

1.100.000

31.000

1.948.000

600 4.800

4.818

Bijdrage aan RWT

Bijdrage NLFI

5.019

5.019

Verplichtingen (+ € 5,7 mld.)

Als gevolg van diverse maatregelen waartoe de Europese Centrale Bank (ECB) de afgelopen periode heeft besloten om het functioneren van de Eurozone te stabiliseren, zijn de zogenaamde crisisgerelateerde (financiële) risico’s in de balans van nationale centrale banken in de Eurozone, en dus ook van DNB (verder) opgelopen. DNB is met het ministerie van Financiën in overleg getreden voor een passende oplossing. Verschillende mogelijkheden zijn besproken, waaronder die van de vorming van een voorziening. Binnen het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) is namelijk besloten om het nationale centrale banken mogelijk te maken een voorziening te treffen voor crisisgerelateerde risico’s. Een voorziening voor deze risico’s of een vergroting van de reserves van DNB leidt tot een evenredige verlaging van de winstafdracht van DNB aan de Staat (aandeelhouder). Een aan DNB te verstrekken garantie op zogenaamde crisisgerelateerde activa, die afloopt op het moment dat de risico’s weer tot normale niveaus zijn gedaald, is een volwaardig alternatief voor een dergelijke voorziening waartoe in samenspraak is gekomen.

Tabel budgettaire gevolgen (x € 1000)

Stand OB 2013 (incl. NvW & ISB SNS) (1)

Mutaties ISB DNB (2)

Stand ISB DNB(1+2)

Ontvangsten

Vermogensonttrekking

Opbrengst onttrekking vermogensti-tels

Dividend staatsdeelnemingen Winstafdracht DNB Afdrachten Holland Casino Afdrachten Staatsloterij Opbrengst verkoop vermogenstitels Dividend financiële instellingen

Bijdrage aan RWT

NLFI (voorheen STAK)

Leningen

Rentevergoeding overbruggingskrediet SNS Reaal N.V. Verwachte portefeuille ontvangsten IABF

Garantie fee IABF Additionele fee IABF Additionele garantie fee IABF Verhandelbaarheidsfee IABF Aflossing kapitaalversterkingen ING, Aegon en SNS Reaal Couponbetaling en/of boetebetaling kapitaalversterking ING, Aegon en SNS Reaal

Garantie

Premie ontvangst garantie vastgoedbeheerorganisatie Regeling BF

Premie-ontvangsten garantie Tennet Premie-inkomsten Capital Relief Instrument Premie-inkomsten counter indemnity

5.027.343

812.883

5.840.226

 

259.322

 

259.322

1.139.366

812 883

1.952.249

0

 

0

96.000

 

96.000

0

 

0

394.000

 

394.000

4.300

0

1.749.000

67.000

43.000

101.000

19.000

750.000

375.000

4.800

25.555

4.300

0

1.749.000

67.000

43.000

101.000

19.000

750.000

375.000

4.800

25.555

Ontvangsten (+ € 812,9 mln.)

De hiervoor gememoreerde afspraak leidt tot een hogere winstafdracht in 2013 van € 812,9 mln. Voor de volledigheid is ook de meerjarige ramingsbijstelling opgenomen. Voor de duur van de garantie wordt in de raming afgezien van interimdividend. Mede vanwege de onzekerheden over de omvang van de winst is de afgelopen jaren geen interimdividend uitgekeerd. Door het interimdividend nu niet langer in de raming op te nemen maar toe te voegen aan het slotdividend wordt hierop geanticipeerd.

Tabel: mutatie meerjarige ontvangsten artikel 3 Gevolgen voor begroting (bedragen in miljoen euro)

 
   

2013

2014

2015

2016

2017

Cum

1.

Mutatie in begroting IX

813

877

615

462

389

3.157


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.