Voorstel van wet - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begrotign DNB winstafdracht)

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

33 548

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht)

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

15 februari 2013

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het

Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2013, samenhangend met de

DNB winstafdracht. Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 maart van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 maart dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 maart van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Departementale begrotingsstaat (IXB) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2013 (ISB DNB Winstafdracht) Ministerie van Financiën (x € 1000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutatie ISB SNS

Mutatie ISB DNB-Winstafdracht verplichtingen uitgaven ontvangsten verplichtingen uitgaven ontvangsten verplichtingen uitgaven         ontvangsten

TOTAAL

10.965.828

127.353.113

 
 

Beleidsartikelen

 

10.757.122

127.325.767

1

Belastingen

3.244.427

3.244.427

119.063.575

2

Financiële markten

59.938

59.938

176.748

3

Financieringsactiviteiten

     
 

publiek-private sector

336.637

1.994.237

5.027.343

4

Internationale financiële

     
 

betrekkingen

434.005

2.449.757

32.394

5

Exportkrediet- en

     
 

investeringsverzekeringen

10.616.386

113.106

128.550

6

BTW-Compensatiefonds

2.895.357

2.895.357

2.895.357

7

Beheer materiële activa

300

300

1.800

 

Niet-beleidsartikelen

 

208.706

27.346

8

Centraal Apparaat

203.021

203.021

27.346

9

Algemeen

0

0

0

10

Nominaal en onvoorzien

5.685

5.685

0

8.800.000

3.800.000 3.800.000

8.800.000            3.800.000

5.700.000

812.883 812.883

812.883

2

3


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.