Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties - Aanpassingen in verband met de uitbreiding - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 26 september 2017
kalender

1.

Tekst

RAAD VAN Brussel, 25 maart 2004 (12.04)

DE EUROPESE UNIE (OR. fr)

7727/04

Interinstitutioneel dossier:

2002/0061 (COD) i

ETS 21 CODEC 426

WERKDOCUMENT

van: het secretariaat-generaal van de Raad

aan: de Groep vestiging en diensten (diploma's)

nr. vorig doc.: 7243/04 ETS 15 CODEC 350

nr. Comv.: 7239/02 ETS 1 CODEC 350

Betreft: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

 • Aanpassingen in verband met de uitbreiding

Hierbij gaan voor de delegaties:

− de aanpassingen van de bepalingen inzake verworven rechten die nodig zijn ten gevolge van de

uitbreiding (in bijlage I); de wijzigingen ten opzichte van document 7243/04 ETS 15

CODEC 350 zijn vetgedrukt;

− de aanpassingen van de bijlagen V en VI van het voorstel (doc. 7239/02 ETS 1 CODEC 350)

die nodig zijn ten gevolge van de uitbreiding (in bijlage II).

__________________ BIJLAGE I

AANPASSINGEN DIE NODIG ZIJN TEN GEVOLGE VAN DE UITBREIDING

 • 1. 
  Aan artikel 21 worden de volgende leden toegevoegd:

"2 bis. Onverminderd het bepaalde in artikel 34, lid 1, erkennen de lidstaten, voor wat betreft de

toegang tot de beroepswerkzaamheden van arts met een basisopleiding en van specialist,

alsmede tot die van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, van dierenarts, van

verloskundige, van apotheker (ten aanzien van de laatste voor wat betreft de in artikel 41,

lid 2, bedoelde werkzaamheden) en van architect (ten aanzien van deze voor wat betreft de in

artikel 44 bedoelde werkzaamheden), alsook tot de uitoefening van deze werkzaamheden, de

opleidingstitels van arts die toegang geven tot de beroepswerkzaamheden van arts met een

basisopleiding en specialist, alsmede die van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, van

dierenarts, van verloskundige, van apotheker en van architect waarvan onderdanen van de

lidstaten houder zijn en welke door het voormalige Tsjechoslowakije zijn afgegeven of die het

resultaat zijn van een opleiding die in de Tsjechische Republiek dan wel Slowakije vóór

1 januari 1993 is aangevangen, voorzover de autoriteiten van deze lidstaten officieel

bevestigen dat deze opleidingstitels op hun grondgebied dezelfde juridische waarde hebben

als de opleidingstitels die door hen worden afgegeven en, ten aanzien van architecten, als de

in bijlage VI, punt 6.3, voor deze lidstaten opgenomen opleidingstitels.

Bedoelde bevestiging dient vergezeld te gaan van een door dezelfde autoriteiten afgegeven

verklaring, waarin wordt bevestigd dat de houders ervan de betrokken werkzaamheden

tijdens de vijf jaar die aan de afgifte van deze verklaring voorafgaan, gedurende ten minste

drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op wettige wijze op het grondgebied van deze

autoriteiten hebben uitgeoefend.

2 ter. De lidstaten erkennen, voor wat betreft de toegang tot de beroepswerkzaamheden van arts

met een basisopleiding en van specialist, alsmede tot die van verantwoordelijk algemeen

ziekenverpleger, van beoefenaar van de tandheelkunde, van specialist in de tandheelkunde,

van dierenarts, van verloskundige, van apotheker (ten aanzien van de laatste voor wat betreft

de in artikel 41, lid 2, bedoelde werkzaamheden) en van architect (ten aanzien van deze voor

wat betreft de in artikel 44 bedoelde werkzaamheden), alsook tot de uitoefening van deze

werkzaamheden, de opleidingstitels van arts die toegang geven tot de beroepswerkzaamheden

van arts met een basisopleiding en specialist, alsmede die van verantwoordelijk algemeen

ziekenverpleger, van beoefenaar van de tandheelkunde, van specialist in de tandheelkunde,

van dierenarts, van verloskundige, van apotheker en van architect waarvan onderdanen van

de lidstaten houder zijn en welke door de voormalige Sovjet-Unie zijn afgegeven of die het

resultaat zijn van een opleiding die a) vóór 20 augustus 1991 is aangevangen, wat Estland betreft,

 • b) 
  vóór 21 augustus 1991 is aangevangen, wat Letland betreft,
 • c) 
  vóór 11 maart 1990 is aangevangen, wat Litouwen betreft,

voorzover de autoriteiten van een van deze drie lidstaten officieel bevestigen dat deze

opleidingstitels op hun grondgebied dezelfde juridische waarde hebben als de

opleidingstitels die door hen worden afgegeven en, ten aanzien van architecten, als de

in bijlage VI, punt 6.3, voor deze lidstaten opgenomen opleidingstitels.

Bedoelde bevestiging dient vergezeld te gaan van een door dezelfde autoriteiten

afgegeven verklaring, waarin wordt bevestigd dat de houders ervan de betrokken

werkzaamheden tijdens de vijf jaar die aan de afgifte van deze verklaring voorafgaan,

gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op wettige

wijze op het grondgebied van deze autoriteiten hebben uitgeoefend.

Voor de opleidingstitels van dierenarts welke door de voormalige Sovjet-Unie zijn

afgegeven of die het resultaat zijn van de afsluiting van een opleiding welke, voor wat

Estland betreft, vóór 20 augustus 1991 is aangevangen, dient de in de vorige alinea

bedoelde bevestiging vergezeld te gaan van een door de Estlandse autoriteiten afgegeven

verklaring, waarin wordt bevestigd dat de houders ervan de betrokken werkzaamheden

tijdens de zeven jaar die aan de afgifte van deze verklaring voorafgaan,

gedurende ten minste vijf opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op wettige wijze op

het grondgebied van Estland hebben uitgeoefend.

2 quater. De lidstaten erkennen, voor wat betreft de toegang tot de beroepswerkzaamheden

van arts met een basisopleiding en specialist, alsmede tot die van verantwoordelijk

algemeen ziekenverpleger, van beoefenaar van de tandheelkunde, van specialist in de

tandheelkunde, van dierenarts, van verloskundige, van apotheker (ten aanzien van de

laatste voor wat betreft de in artikel 41, lid 2, bedoelde werkzaamheden) en van

architect (ten aanzien van deze voor wat betreft de in artikel 44 bedoelde werkzaamheden),

alsook tot de uitoefening van deze werkzaamheden, de opleidingstitels van

arts die toegang geven tot de beroepswerkzaamheden van arts met een basisopleiding

en specialist, alsmede die van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, van

beoefenaar van de tandheelkunde, van specialist in de tandheelkunde, van dierenarts,

van verloskundige, van apotheker en van architect waarvan onderdanen van de

lidstaten houder zijn en die door het voormalige Joegoslavië zijn afgegeven of die het

resultaat zijn van een opleiding welke in Slovenië vóór 25 juni 1991 is aangevangen,

voorzover de autoriteiten van deze lidstaat officieel bevestigen dat deze

opleidingstitels op hun grondgebied dezelfde juridische waarde hebben als de

opleidingstitels die door hen worden afgegeven en, ten aanzien van architecten, als de

in bijlage VI, punt 6.3, voor deze lidstaten opgenomen opleidingstitels.

Bedoelde bevestiging dient vergezeld te gaan van een door dezelfde autoriteiten

afgegeven verklaring, waarin wordt bevestigd dat de houders ervan de betrokken

werkzaamheden tijdens de vijf jaar die aan de afgifte van de verklaring voorafgaan

ten minste gedurende drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op wettige wijze op

het grondgebied van deze autoriteiten hebben uitgeoefend."

 • 2. 
  De artikelen 25 en 28 blijven ongewijzigd.
 • 3. 
  In artikel 31 wordt de huidige tekst lid 1 en wordt het volgende nieuwe lid 2 toegevoegd:

"2. Ten aanzien van de Poolse opleidingstitels voor verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger

geldt dat uitsluitend de hierna genoemde bepalingen van toepassing zijn op

verworven rechten. De lidstaten erkennen ten behoeve van de onderdanen van lidstaten

wier opleidingstitels voor verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger door Polen zijn

afgegeven of wier opleiding in Polen vóór 1 mei 2004 is aangevangen en die niet voldoen

aan de in artikel 29 bedoelde minimumopleidingseisen, de hierna genoemde opleidingstitels

voor verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, indien deze vergezeld gaan van

een verklaring waarin wordt bevestigd dat betrokkene gedurende de hieronder

gespecificeerde periode de werkzaamheden van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger

daadwerkelijk en op wettige wijze heeft uitgeoefend:

 • a) 
  voor de opleidingstitel van verpleger op het niveau van licentiaatsdiploma (dyplom

  licencjata pielęgniarstwa): ten minste drie opeenvolgende jaren tijdens de vijf aan

  de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren,

 • b) 
  voor de opleidingstitel van verpleger ter afsluiting van een hogere opleiding,

  afgegeven door een instelling voor medisch beroepsonderwijs (dyplom pielęgniarki

  albo pielęgniarki dyplomowanej): ten minste vijf opeenvolgende jaren tijdens de

  zeven aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren.

Genoemde werkzaamheden dienen de volledige verantwoordelijkheid voor de planning,

de organisatie en de administratie van de verpleging van de patiënt te hebben omvat."

 • 4. 
  In artikel 34 wordt lid 1 als volgt gewijzigd:

"1. De lidstaten erkennen met het oog op de uitoefening van de beroepswerkzaamheden van

beoefenaars der tandheelkunde uit hoofde van de in bijlage V, punt 5.3.3, opgenomen

beroepstitels, de opleidingstitels van arts welke in Italië, Spanje, Oostenrijk, Tsjechië en

Slowakije zijn afgegeven aan personen die uiterlijk op de in bijlage V voor de betrokken

lidstaat vermelde referentiedatum hun artsenopleiding hebben aangevangen, en welke

vergezeld gaan van een door de bevoegde instanties van de betrokken lidstaat afgegeven

verklaring.

Uit deze verklaring moet blijken dat aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

 • a) 
  de betrokkene heeft in die lidstaat tijdens de vijf jaar die aan de afgifte van de verklaring

  voorafgaan gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk, op wettige

  wijze en als hoofdactiviteit de in artikel 33 bedoelde werkzaamheden uitgeoefend;

 • b) 
  de betrokkene is bevoegd deze werkzaamheden uit te oefenen onder dezelfde voorwaarden

  als die welke gelden voor de houders van de in bijlage V, punt 5.3.3, voor de

  betrokken lidstaat opgenomen opleidingstitel.

Van de in de tweede alinea, onder a), bedoelde eis van een praktijkervaring van drie jaar zijn

vrijgesteld personen die met goed gevolg een studie van ten minste drie jaar hebben gevolgd

welke volgens een officiële verklaring van de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat

gelijkwaardig is aan de in artikel 32 bedoelde opleiding.

Wat Tsjechië en Slowakije betreft, worden de in het voormalige Tsjechoslowakije

verkregen opleidingstitels erkend uit eenderen hoofde en onder dezelfde, in de

voorgaande alinea's genoemde voorwaarden als de Tsjechische en de Slowaakse

opleidingstitels."

 • 5. 
  In artikel 34, lid 3, tweede alinea, wordt 3 oktober 1989 vervangen door 3 oktober 1990.
 • 6. 
  Een (nieuw) artikel 35 bis wordt toegevoegd:

"Artikel 35 bis (nieuw)

Specifieke verworven rechten van dierenartsen

Onverminderd artikel 21, lid 2 ter, erkennen de lidstaten ten behoeve van onderdanen van

lidstaten wier opleidingstitels voor dierenarts door Estland zijn afgegeven en wier opleiding

vóór 1 mei 2004 is aangevangen, deze opleidingstitels, van dierenarts mits deze vergezeld gaan

van een verklaring waarin wordt bevestigd dat deze personen tijdens de zeven jaar die aan de

afgifte van de verklaring voorafgaan gedurende ten minste vijf opeenvolgende jaren

daadwerkelijk en op wettige wijze de betrokken werkzaamheden op Estlands grondgebied

hebben uitgeoefend."

 • 7. 
  In artikel 39, lid 2, wordt 3 oktober 1989 vervangen door 3 oktober 1990.
 • 8. 
  In artikel 39 wordt het volgende nieuwe lid 3 toegevoegd:

"3. Ten aanzien van de Poolse opleidingstitels voor verloskundige geldt dat uitsluitend de

hierna genoemde bepalingen van toepassing zijn op verworven rechten.

De lidstaten erkennen ten behoeve van onderdanen van lidstaten wier opleidingstitels

voor verloskundige door Polen zijn afgegeven of wier opleiding in Polen vóór 1 mei 2004

is aangevangen, en die niet voldoen aan de in artikel 36 bedoelde minimumopleidingseisen,

de hierna genoemde opleidingstitels voor verloskundige, indien deze vergezeld

gaan van een verklaring waarin wordt bevestigd dat betrokkene gedurende de hieronder

gespecificeerde periode de werkzaamheden van verloskundige daadwerkelijk en

op wettige wijze heeft uitgeoefend:

 • a) 
  voor de opleidingstitel van verloskundige op het niveau van licentiaatsdiploma

  (dyplom licencjata położnictwa): ten minste drie opeenvolgende jaren tijdens de

  vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren,

 • b) 
  opleidingstitel van verloskundige ter afsluiting van een hogere opleiding, afgegeven

  door een instelling voor medisch beroepsonderwijs (dyplom położnej): ten minste

  vijf opeenvolgende jaren tijdens de zeven aan de afgifte van de verklaring

  voorafgaande jaren."

 • 9. 
  Artikel 45 blijft ongewijzigd.

  ____________________

  BIJLAGE II

  IN BIJLAGE V,

  PUNTEN 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.5.4, 5.6.4, EN 5.7.2

  EN IN BIJLAGE VI, PUNTEN 6.1, 6.2 EN 6.3 AAN TE BRENGEN WIJZIGINGEN

5.1.2. Opleidingstitels van basisartsen

Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Certificaat bij de opleidingstitel Referentiedatum

België/ Diploma van arts/Diplôme de docteur en – Les universités/De universiteiten 20 december 1976 Belgique/ médecine – Le Jury compétent d’enseignement de

Belgien la Communauté française/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap

Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním Lékářská fakulta univerzity v České Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce 1 mei 2004 programu všeobecné lékařství (doktor republice

medicíny, MUDr.) Danmark Bevis for bestĺet lćgevidenskabelig Medicinsk universitetsfakultet – Autorisation som lćge, udstedt af 20 december 1976

embedseksamen Sundhedsstyrelsen og – Tilladelse til selvstćndigt virke som lćge (dokumentation for gennemfřrt praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen

Deutschland – Zeugnis über die Ärztliche Prüfung Zuständige Behörden Bescheinigung über die Ableistung der Tätigkeit als 20 december 1976 – Zeugnis über die Ärztliche Arzt im Praktikum

Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war

Eesti Diplom arstite aduse Tartu Ülikool 1 mei 2004 őppekava läbimise kohta

Ελλάς Πτυχίo Iατρικής – Iατρική Σχoλή Παvεπιστηµίoυ, 1 januari 1981 – Σχoλή Επιστηµώv Υγείας, Τµήµα

Iατρικής Παvεπιστηµίoυ Espańa Título de Licenciado en Medicina y Cirugía – Ministerio de Educación y Cultura 1 januari 1986

– El rector de una Universidad Fran ce Diplôme d’Etat de docteur en médecine Universités 20 december 1976 Ireland Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20 december 1976

Italia Diploma di laurea in medicina e chirurgia Universitŕ Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e 20 december 1976 chirurgia

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού Ιατρικό Συµβούλιο 1 mei 2004

7727/04 mak/IER/jv 10

BIJLAGE II DG C I NL

Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Certificaat bij de opleidingstitel Referentiedatum

Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis Universitetas Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą 1 mei 2004 suteiktą gydytojo kvalifikaciją medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine, Jury d’examen d’Etat Certificat de stage 20 december 1976 chirurgie et accouchements

Általános orvos oklevél Egyetem 1 mei 2004 Magyarország doctor medicinae universae, abrév.: dr.

med. univ.)

Malta Lawrja ta' Tabib tal-Medi Universita` ta' Malta Certifikat ta

ċina u l-Kirurġija '

 registrazzjoni ahrug mill-Kunsill 1 mei 2004

Mediku Nederland Getuigschrift van met goed gevolg Faculteit Geneeskunde 20 december 1976

afgelegd artsexamen Österreich 1. Urkunde über die Verleihung des 1. Medizinische Fakultät einer Universität 1 januari 1994

akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.) 2. Diplom über die spezifische 2. Österreichische Ärztekammer Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych 1. Akademia Medyczna Lekarski Egzamin Państwowy 1 mei 2004

na kierunku lekarskim z tytułem

"lekarza" 2. Uniwersytet Medyczny 3. Collegium Medicum Uniwersytetu

Jagiellońskiego Portugal Carta de Curso de licenciatura em Universidades Diploma comprovativo da conclusăo do 1 januari 1986

medicina internato geral emitido pelo Ministério da Saúde

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni Univerza 1 mei 2004 naslov "doktor medicine / doktorica

medicine"

akademického titulu "doktor medicíny" ("MUDr.")

7727/04 mak/IER/jv 11

BIJLAGE II DG C I NL

Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Certificaat bij de opleidingstitel Referentiedatum

Suomi/ Lääketieteen lisensiaatin – Helsingin yliopisto/Helsingfors Todistus lääkärin perusterveydenhuollon 1 januari 1994 Finland tutkinto/Medicine licentiatexamen universitet lisäkoulutuksesta/Examenbevis om – Kuopion yliopisto tilläggsutbildning för läkare inom primärvĺrden – Oulun yliopisto – Tampereen yliopisto – Turun yliopisto Sverige Läkarexamen Universitet Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av 1 januari 1994 Socialstyrelsen United Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20 december 1976

Kingdom

BIJLAGE II DG C I NL

5.1.3. Opleidingstitels van specialisten

Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Referentiedatum

België/ Bijzondere beroepstitel van geneesheer Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé 20 december 1976 Belgique/ specialist/Titre professionnel particulier publique

Belgien de médecin spécialiste Česká republika Diplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictví 1 mei 2004

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som Sundhedsstyrelsen 20 december 1976 speciallćge

Deutschland Fachärztliche Anerkennung Landesärztekammer 20 december 1976 Eesti Residentuuri lőputunnistus eriarstiabi Tartu Ülikool 1 mei 2004

erialal Ελλάς Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας 1. Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 1 januari 1981

 • 2. 
  Νoµαρχία Espańa Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura 1 januari 1986 France 1.Certificat d’études spéciales de 1. Universités 20 december 1976

médecine 2. Attestation de médecin spécialiste 2. Conseil de l’Ordre des médecins qualifié 3.Certificat d’études spéciales de 3. Universités médecine 4.Diplôme d’études spécialisées ou 4. Universités spécialisation complémentaire qualifiante de médecine

Ireland Certificate of Specialist doctor Competent authority 20 december 1976 Italia Diploma di medico specialista Universitŕ 20 december 1976

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας Ιατρικό Συµβούλιο 1 mei 2004 Latvija "Sertifikāts"–kompetentu Latvijas Ārstu biedrība 1 mei 2004 iestāžu izsniegts dokuments, kas Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība

apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē

suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją

Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique 20 december 1976

7727/04 mak/IER/jv 13

BIJLAGE II DG C I NL

Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Referentiedatum

Magyarország Szakorvosi bizonyítvány Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes 1 mei 2004 testülete

Malta Certifikat ta' Specjalista Mediku Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti 1 mei 2004 Nederland Bewijs van inschrijving in een – Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de 20 december 1976

Specialistenregister Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

– Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer 1 januari 1994

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych 1 mei 2004

Portugal 1.Grau de assistente 1. Ministério da Saúde 1 januari 1986 2.Titulo de especialista 2. Ordem dos Médicos

Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem – Ministrstvo za zdravje 1 mei 2004 izpitu – Zdravniška zbornica Slovenije

Slovensko Diplom o špecializácii Slovenská zdravotnícka univerzita 1 mei 2004 Suomi/ Erikoislääkärin tutkinto / 1. Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 1 januari 1994

Finland Specialläkarexamen 2. Kuopion yliopisto 3. Oulun yliopisto

 • 4. 
  Tampereen yliopisto 5. Turun yliopisto

Sverige Bevis om specialkompetens som läkare, Socialstyrelsen 1 januari 1994 utfärdat av Socialstyrelsen

United Certificate of Completion of specialist Competent authority 20 december 1976 Kingdom training

BIJLAGE II DG C I NL

5.1.4. Benamingen van specialistenopleidingen

Anesthesie Heelkunde Minimale opleidingsduur: 3 jaar Minimale opleidingsduur: 5 jaar Land Benaming Benaming Belgique/België/ Anesthésie-réanimation/Anesthesie Chirurgie/Heelkunde

Belgien reanimatie Česká republika Anesteziologie a resuscitace Chirurgie Danmark Anćstesiologi Kirurgi eller kirurgiske sygdomme Deutschland Anästhesiologie Chirurgie Eesti Anestesioloogia Üldkirurgia Ελλάς Αvαισθησιoλoγία Χειρoυργική Espańa Anestesiología y Reanimación Cirugía general y del aparato digestivo France Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale Chirurgie générale Ireland Anaesthesia General surgery Italia Anestesia e rianimazione Chirurgia generale Κύπρος Αναισθησιολογία Γενική Χειρουργική Latvija Anestezioloģija un reanimatoloģija Ķirurģija Lietuva Anesteziologija reanimatologija Chirurgija Luxembourg Anesthésie-réanimation Chirurgie générale Magyarország Aneszteziológia és intenzív terápia Sebészet Malta Anesteżija u Kura Intensiva Kirurġija Ġenerali Nederland Anesthesiologie Heelkunde Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin Chirurgie Polska Anestezjologia i intensywna terapia Chirurgia ogólna Portugal Anestesiologia Cirurgia geral Slovenija Anesteziologija, reanimatologija in Splošna kirurgija perioperativna intenzivna medicina Slovensko Anestéziológia a intenzívna medicína Chirurgia Suomi/Finland Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi Yleiskirurgia/Allmän kirurgi och intensivvĺrd Sverige Anestesi och intensivvĺrd Kirurgi United Kingdom Anaesthetics General surgery

BIJLAGE II DG C I NL

Neurochirurgie Verloskunde en gynaecologie Minimale opleidingsduur: 5 jaar Minimale opleidingsduur: 4 jaar Land Benaming Benaming

Belgique/België/ Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique/Gynaecologie – verloskunde Belgien Česká republika Neurochirurgie Gynekologie a porodnictví Danmark Neurokirurgi eller kirurgiske Gynćkologi og obstetrik eller kvindesygdomme og nervesygdomme fřdselshjćlp Deutschland Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe Eesti Neurokirurgia Sünnitusabi ja günekoloogia Ελλάς Νευρoχειρoυργική Μαιευτική-Γυvαικoλoγία Espańa Neurocirugía Obstetricia y ginecología France Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique Ireland Neurosurgery Obstetrics and gynaecology Italia Neurochirurgia Ginecologia e ostetricia Κύπρος Νευροχειρουργική Μαιευτική – Γυναικολογία Latvija Neiroķirurģija Ginekoloģija un dzemdniecība Lietuva Neurochirurgija Akušerija ginekologija Luxembourg Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique Magyarország Idegsebészet Szülészet-nőgyógyászat Malta Newrokirurġija Ostetriċja u Ġinekoloġija Nederland Neurochirurgie Verloskunde en gynaecologie Österreich Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe Polska Neurochirurgia Położnictwo i ginekologia Portugal Neurocirurgia Ginecologia e obstetricia Slovenija Nevrokirurgija Ginekologija in porodništvo Slovensko Neurochirurgia Gynekológia a pôrodníctvo Suomi/Finland Neurokirurgia/Neurokirurgi Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar Sverige Neurokirurgi Obstetrik och gynekologi United Kingdom Neurosurgery Obstetrics and gynaecology

BIJLAGE II DG C I NL

Inwendige geneeskunde Oogheelkunde Minimale opleidingsduur: 5 jaar Minimale opleidingsduur: 3 jaar Land Benaming Benaming

Belgique/België/ Médecine interne/Inwendige geneeskunde Ophtalmologie/Oftalmologie Belgien Česká republika Vnitřní lékařství Oftalmologie Danmark Intern medicin Oftalmologi eller řjensygdomme Deutschland Innere Medizin Augenheilkunde Eesti Sisehaigused Oftalmoloogia Ελλάς Παθoλoγία Οφθαλµoλoγία Espańa Medicina interna Oftalmología France Médecine interne Ophtalmologie Ireland General medicine Ophthalmic surgery Italia Medicina interna Oftalmologia Κύπρος Παθoλoγία Οφθαλµολογία Latvija Internā medicīna Oftalmoloģija Lietuva Vidaus ligos Oftalmologija Luxembourg Médecine interne Ophtalmologie Magyarország Belgyógyászat Szemészet Malta Mediċina Interna Oftalmoloġija Nederland Interne geneeskunde Oogheelkunde Österreich Innere Medizin Augenheilkunde und Optometrie Polska Choroby wewnętrzne Okulistyka Portugal Medicina interna Oftalmologia Slovenija Interna medicina Oftalmologija Slovensko Vnútorné lekárstvo Oftalmológia Suomi/Finland Sisätaudit / Inre medicin Silmätaudit/Ögonsjukdomar Sverige Internmedicin Ögonsjukdomar (oftalmologi) United Kingdom General (internal) medicine Ophthalmology

BIJLAGE II DG C I NL

Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde Minimale opleidingsduur: 3 jaar Minimale opleidingsduur: 4 jaar Land Benaming Benaming

Belgique/België/ Oto-rhino Pédiatrie/Pediatrie Belgien laryngologie/Otorhinolaryngologie Česká republika Otorinolaryngologie Dětské lékařství Danmark Oto-rhino-laryngologi eller řre-nćse Pćdiatri eller sygdomme hos břrn halssygdomme Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Kinderheilkunde Eesti Otorinolarüngoloogia Pediaatria Ελλάς Ωτoριvoλαρυγγoλoγία Παιδιατρική Espańa Otorrinolaringología Pediatria y sus áreas especificas France Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie Ireland Otolaryngology Paediatrics Italia Otorinolaringoiatria Pédiatria Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική Latvija Otolaringoloģija Pediatrija Lietuva Otorinolaringologija Vaikų ligos Luxembourg Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat Csecsemő- és gyermekgyógyászat Malta Otorinolaringoloġija Pedjatrija Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde Österreich Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten Kinder- und Jugendheilkunde Polska Otorynolaryngologia Pediatria Portugal Otorrinolaringologia Pediatria Slovenija Otorinolaringológija Pediatrija Slovensko Otorinolaryngológia Pediatria Suomi/Finland Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs Lastentaudit/Barnsjukdomar och halssjukdomar Sverige Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino Barn- och ungdomsmedicin laryngologi) United Kingdom Otolaryngology Paediatrics

BIJLAGE II DG C I NL

Ziekten der luchtwegen Urologie Minimale opleidingsduur: 4 jaar Minimale opleidingsduur: 5 jaar Land Benaming Benaming Belgique/België/ Ziekten der luchtwegen Urologie

Belgien Česká republika Tuberkulóza a respirační nemoci Urologie Danmark Medicinske lungesygdomme Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme Deutschland Pneumologie Urologie Eesti Pulmonoloogia Uroloogia Ελλάς Φυµατιoλoγία- Πvευµovoλoγία Ουρoλoγία Espańa Neumologia Urología France Pneumologie Urologie Ireland Respiratory medicine Urology Italia Malattie dell’apparato respiratorio Urologia Κύπρος Πνευµονολογία – Φυµατιολογία Ουρολογία Latvija Ftiziopneimonoloģija Uroloģija Lietuva Pulmonologija Urologija Luxembourg Pneumologie Urologie Magyarország Tüdőgyógyászat Urológia Malta Mediċina Respiratorja Uroloġija Nederland Longziekten en tuberculose Urologie Österreich Lungenkrankheiten Urologie Polska Choroby płuc Urologia Portugal Pneumologia Urologia Slovenija Pnevmologija Urologija Slovensko Pneumológia a ftizeológia Urológia Suomi/Finland Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar Urologia/Urologi och allergologi Sverige Lungsjukdomar (pneumologi) Urologi United Kingdom Respiratory medicine Urology

Orthopedie Pathologische anatomie Minimale opleidingsduur: 5 jaar Minimale opleidingsduur: 4 jaar Land Benaming Benaming

Belgique/België/ Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde Anatomie pathologique/Pathologische anatomie Belgien Česká republika Ortopedie Patologická anatomie Danmark Ortopćdisk kirurgi Patologisk anatomi eller vćvs- og celleundersřgelser Deutschland Orthopädie Pathologie Eesti Ortopeedia Patoloogia Ελλάς Ορθoπεδική Παθoλoγική Αvατoµίκή Espańa Traumatología y cirugía ortopédica Anatomía patológica France Chirurgie orthopédique et traumatologie Anatomie et cytologie pathologiques Ireland Trauma and orthopaedic surgery Morbid anatomy and histopathology Italia Ortopedia e traumatologia Anatomia patologica Κύπρος Ορθοπεδική Παθολογοανατοµία – Ιστολογία Latvija Traumatoloģija un ortopēdija Patoloģija Lietuva Ortopedija traumatologija Patologija Luxembourg Orthopédie Anatomie pathologique Magyarország Ortopédia Patológia Malta Kirurġija Ortopedika Istopatologija Nederland Orthopedie Pathologie Österreich Orthopädie und Orthopädische Chirurgie Pathologie Polska Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Patomorfologia Portugal Ortopedia Anatomia patologica Slovenija Ortopedska kirurgija Anatomska patologija in citopatologija Slovensko Ortopédia Patologická anatómia Suomi/Finland Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och Patologia/Patologi traumatologi Sverige Ortopedi Klinisk patologi United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery Histopathology

BIJLAGE II DG C I NL

Neurologie Psychiatrie Minimale opleidingsduur: 4 jaar Minimale opleidingsduur: 4 jaar Land Benaming Benaming Belgique/België/ Neurologie Psychiatrie

Belgien Česká republika Neurologie Psychiatrie Danmark Neurologi eller medicinske Psykiatri nervesygdomme Deutschland Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie Eesti Neuroloogia Psühhiaatria Ελλάς Νευρoλoγία Ψυχιατρική Espańa Neurología Psiquiatría France Neurologie Psychiatrie Ireland Neurology Psychiatry Italia Neurologia Psichiatria Κύπρος Νευρολογία Ψυχιατρική Latvija Neiroloģija Psihiatrija Lietuva Neurologija Psichiatrija Luxembourg Neurologie Psychiatrie Magyarország Neurológia Pszichiátria Malta Newroloġija Psikjatrija Nederland Neurologie Psychiatrie Österreich Neurologie Psychiatrie Polska Neurologia Psychiatria Portugal Neurologia Psiquiatria Slovenija Nevrologija Psihiatrija Slovensko Neurológia Psychiatria Suomi/Finland Neurologia/Neurologi Psykiatria/Psykiatri Sverige Neurologi Psykiatri United Kingdom Neurology General psychiatry

Radiologie Radiotherapie Minimale opleidingsduur: 4 jaar Minimale opleidingsduur: 4 jaar Land Benaming Benaming

Belgique/België/ Radiodiagnostic/Röntgendiagnose Radiothérapie – oncologie/Radiotherapie – oncologie Belgien Česká republika Radiologie a zobrazovací metody Radiační onkologie Danmark Diagnostik radiologi eller Onkologi rřntgenundersřgelse Deutschland Diagnostische Radiologie Strahlentherapie Eesti Radioloogia Onkoloogia Ελλάς Ακτιvoδιαγvωστική Ακτιvoθεραπευτική – Ογκολογία Espańa Radiodiagnóstico Oncología radioterápica France Radiodiagnostic et imagerie médicale Oncologie radiothérapique Ireland Diagnostic radiology Radiation oncology Italia Radiodiagnostica Radioterapia Κύπρος Ακτινολογία Ακτινοθεραπευτική Latvija Diagnostiskā radioloģija Terapeitiskā radioloģija Lietuva Radiologija Onkologija radioterapija Luxembourg Radiodiagnostic Radiothérapie Magyarország Radiológia Sugárterápia Malta Radjoloġija Onkoloġija u Radjoterapija Nederland Radiologie Radiotherapie Österreich Medizinische Radiologie-Diagnostik Strahlentherapie – Radioonkologie Polska Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna Portugal Radiodiagnóstico Radioterapia Slovenija Radiologija Radioterapija in onkologija Slovensko Rádiológia Radiačná onkológia Suomi/Finland Radiologia/Radiologi Syöpätaudit/Cancersjukdomar Sverige Medicinsk radiologi Tumörsjukdomar (allmän onkologi) United Kingdom Clinical radiology Clinical oncology

BIJLAGE II DG C I NL

Plastische chirurgie Minimale opleidingsduur: 5 jaar Land Benaming

Belgique/België/ Chirurgie plastique, reconstructrice et Belgien esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde Česká republika Plastická chirurgie Danmark Plastikkirurgi Deutschland Plastische Chirurgie Eesti Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia Ελλάς Πλαστική Χειρoυργική Espańa Cirugía plástica y reparadora France Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique Ireland Plastic, reconstructive and aesthetic surgery Italia Chirurgia plastica e ricostruttiva Κύπρος Πλαστική Χειρουργική Latvija Plastiskā ķirurģija Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija Luxembourg Chirurgie plastique Magyarország Plasztikai (égési) sebészet Malta Kirurġija Plastika Nederland Plastische chirurgie Österreich Plastische Chirurgie Polska Chirurgia plastyczna Portugal Cirurgia plástica e reconstrutiva Slovenija Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija Slovensko Plastická chirurgia Suomi/Finland Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi Sverige Plastikkirurgi United Kingdom Plastic surgery

BIJLAGE II DG C I NL

5.1.5. Opleidingstitels van huisartsen

Land Opleidingstitel Beroepstitel Referentiedatum

België/ Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/Arręté ministériel Huisarts/Médecin généraliste 31 december 1994 Belgique/ d’agrément de médecin généraliste

Belgien Česká republika Diplom o specializaci "všeobecné lékařství" Všeobecný lékař 1 mei 2004

Danmark Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende lćge/ Alment praktiserende lćge/Speciallćge I almen medicin 31 december 1994 Speciallćge I almen medicin

Deutschland Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin 31 december 1994

Eesti Diplom peremeditsiini erialal Perearst 1 mei 2004 Ελλάς Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γευικής ιατρικής Іατρός µε ειδικότητα γευικής ιατρικής 31 december 1994 Espańa Titulo de especialista en medicina familiar y comunitaria Especialista en medicina familiar y comunitaria 31 december 1994 France Diplôme d’Etat de docteur en médecine (avec document annexé Médecin qualifié en médecine générale 31 december 1994

attestant la formation spécifique en médecine générale) Ireland Certificate of specific qualifications in general medical practice General medical practitioner 31 december 1994

Italia Attestato di formazione specifica in medicina generale Medico di medicina generale 31 december 1994

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Γενικού Ιατρού Ιατρός Γενικής Ιατρικής 1 mei 2004 Latvija Ģimenes ārsta sertifikāts Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 1 mei 2004 Lietuva Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas Šeimos medicinos gydytojas 1 mei 2004

Luxembourg Il n’existe pas de titre, parce qu’il n’y a pas de formation au Médecin généraliste 31 december 1994 Luxembourg

Magyarország Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány Háziorvostan szakorvosa 1 mei 2004 Malta Tabib tal-familja Mediċina tal-familja 1 mei 2004

Nederland Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen Huisarts 31 december 1994 van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering

der Geneeskunst Österreich Arzt für Allgemeinmedizin Arzt für Allgemeinmedizin 31 december 1994

medycyny rodzinnej

7727/04 mak/IER/jv 22

BIJLAGE II DG C I NL

Land Opleidingstitel Beroepstitel Referentiedatum

Portugal Diploma do internato complementar de Assistente de clínica geral 31 december 1994 clínica geral

Slovenija Potrdilo o opravljeni specializaciji iz Specialist družinske medicine/ Specialistka družinske medicine 1 mei 2004 družinske medicine

Slovensko Diplom o špecializácii v odbore Všeobecný lekár 1 mei 2004 "všeobecné lekárstvo"

Suomi/ Todistus lääkärin perusterveydenhuollon Yleislääkäri/Allmänläkare 31 december 1994 Finland lisäkoulutuksesta/Bevis om tilläggsutbildning av läkare I primärvĺrd Sverige Bevis om kompetens som Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) 31 december 1994 allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen United Certificate of prescribed/equivalent General medical practitioner 31 december 1994

Kingdom experience

BIJLAGE II DG C I NL

5.2.3. Opleidingstitels van verantwoordelijk algemeen ziekenverplegers

Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Beroepstitel Referentiedatum

België/ – Diploma gegradueerde – De erkende opleidingsinstituten/Les – Hospitalier(čre)/Verpleegassistent(e 29 juni 1979 Belgique/ verpleger/verpleegster/Diplôme établissements d’enseignement reconnus/Die )

Belgien d’infirmier(čre) gradué(e)/Diplom anerkannten Ausbildungsanstalten – Infirmier(čre) hospitalier(čre)/

eines (einer) graduierten – De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Ziekenhuisverpleger(-verpleegster)

Krankenpflegers Gemeenschap/Le Jury compétent d’enseignement

(-pflegerin) de la Communauté française/Der zuständige

– Diploma in de Prüfungsausschuss der Deutschsprachigen

ziekenhuisverpleegkunde/Brevet Gemeinschaft

d’infirmier(čre) hospitalier(čre)/Brevet

eines (einer) Krankenpflegers (-

pflegerin)

– Brevet van verpleegassistent(e)/Brevet

d’hospitalier(čre)/Brevet einer Pflege

Assistentin

Česká republika 1. Diplom o ukončení studia ve studijním 1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem 1. Vysvědčení o státní závěrečné 1 mei 2004

programu ošetřovatelství ve studijním zkoušce

oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.)

 • 2. 
  Diplom o ukončení studia ve studijním 2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem 2. Vysvědčení o absolutoriu oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.)

Danmark Eksamensbevis efter gennemfřrt Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet Sygeplejerske 29 juni 1979 sygeplejerskeuddannelse

Deutschland Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Staatlicher Prüfungsausschuss - Krankenschwester 1 mei 2004 Krankenpflege - Krankenpfleger

– Tartu Meditsiinikool – Kohtla-Järve Meditsiinikool

7727/04 mak/IER/jv 24

BIJLAGE II DG C I NL

Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Beroepstitel Referentiedatum

Ελλάς 1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/µίου Αθηνών 1. Πανεπιστήµιο Αθηνών Διπλωµατούχος ή πτυχιούχος 1 januari 1981 υοσοκόµος, υοσηλευτής ή υοσηλεύτρια

 • 2. 
  Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών 2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 3. Πτυχίο Αξιωµατικών Νοσηλευτικής 3. Υπουργείο Εθνικής ΄Αµυνας
 • 4. 
  Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων πρώην 4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων και 5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 6. Πτυχίο Τµήµατος Νοσηλευτικής 6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων

Espańa Titulo de Diplomado universitario en – Ministerio de Educación y Cultura Enfermero/a diplomado/a 1 januari 1986 Enfermería – El rector de una Universidad

France – Diplôme d’Etat d’infirmier(čre) Le ministčre de la santé Infirmier(čre) 29 juni 1979 – Diplôme d’Etat d’infirmier(čre) délivré

en vertu du décret no 99-1147 du 29 december 1999

Ireland Certificate of Registered General Nurse An Bord Altranais (The Nursing Board) Registered General Nurse 29 juni 1979 Italia Diploma di infermiere professionale Scuole riconosciute dallo Stato Infermiere professionale 29 juni 1979

Κύπρος Δίπλωµα Γενικής Νοσηλευτικής Νοσηλευτική Σχολή 1 mei 2004 Latvija 1. Diploms par māsas kvalifikācijas 1. Māsu skolas 1 mei 2004 iegūšanu

 • 2. 
  Māsas diploms 2. Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu

Lietuva 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 1. Universitetas 1 mei 2004 suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo

profesinę kvalifikaciją 2. Aukštojo mokslo diplomas 2. Kolegija (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją

BIJLAGE II DG C I NL

Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Beroepstitel Referentiedatum Luxembourg – Diplôme d’Etat d’infirmier Ministčre de l’éducation nationale, de la formation Infirmier 29 juni 1979

– Diplôme d’Etat d’infirmier hospitalier professionnelle et des sports gradué

Magyarország 1. Ápoló bizonyítvány 1. Iskola 1 mei 2004

 • 2. 
  Diplomás ápoló oklevél 2. Egyetem / főiskola
 • 3. 
  Egyetemi okleveles ápoló oklevél 3. Egyetem

Malta Lawrja jew diploma fl-istudji tal Universita `ta' Malta" 1 mei 2004 infermerija

Nederland 1. Diploma’s verpleger A, verpleegster A, 1. Door een van overheidswege benoemde Verpleegkundige 29 juni 1979 verpleegkundige A examencommissie

 • 2. 
  Diploma verpleegkundige MBOV 2. Door een van overheidswege benoemde (Middelbare Beroepsopleiding examencommissie Verpleegkundige) 3. Diploma verpleegkundige HBOV 3. Door een van overheidswege benoemde (Hogere Beroepsopleiding examencommissie Verpleegkundige) 4. Diploma beroepsonderwijs 4. Door een van overheidswege aangewezen verpleegkundige – Kwalificatieniveau 4 opleidingsinstelling 5. Diploma hogere beroepsopleiding 5. Door een van overheidswege aangewezen verpleegkundige – Kwalificatieniveau 5 opleidingsinstelling

Österreich 1. Diplom als "Diplomierte Gesundheits 1. Schule für allgemeine Gesundheits- und - Diplomierte Krankenschwester 1 januari 1994 und Krankenschwester, Diplomierter Krankenpflege - Diplomierter Krankenpfleger

Gesundheits- und Krankenpfleger" 2. Diplom als "Diplomierte 2. Allgemeine Krankenpflegeschule Krankenschwester, Diplomierter Krankenpfleger"

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na – Uniwersytet Medyczny 1 mei 2004 kierunku pielęgniarstwo z tytułem – Collegium Medicum Uniwersytetu

"magister pielęgniarstwa" Jagiellońskiego

 • 2. 
  Diploma/carta de curso de bacharelato 2. Escolas Superiores de Enfermagem em enfermagem 3. Carta de curso de licenciatura em 3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas enfermagem Superiores de Saúde

7727/04 mak/IER/jv 26

BIJLAGE II DG C I NL

Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Beroepstitel Referentiedatum

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 1. Univerza 1 mei 2004

naslov "diplomirana medicinska sestra / 2. Visoka strokovna šola

diplomirani zdravstvenik" Slovensko 1. Vysokoškolský diplom o udelení 1. Vysoká škola 1 mei 2004

akademického titulu "magister z ošetrovateľstva" ("Mgr.")

 • 2. 
  Vysokoškolský diplom o udelení 2. Vysoká škola akademického titulu "bakalár z ošetrovateľstva" ("Bc.") 3. Absolventský diplom v študijnom 3. Stredná zdravotnícka škola odbore diplomovaná všeobecná sestra

Suomi/ 1. Sairaanhoitajan 1. Terveydenhuolto-oppilaitokset/ Sairaanhoitaja/Sjukskötare 1 januari 1994 Finland tutkinto/Sjukskötarexamen Hälsovĺrdsläroanstalter

 • 2. 
  Sosiaali- ja terveysalan 2. Ammattikorkeakoulut/ ammattikorkeakoulu-tutkinto, Yrkeshögskolor sairaanhoitaja (AMK)/Yrkeshögskoleexamen inom hälsovĺrd och det sociala omrĺdet, sjukskötare (YH)

Sverige Sjuksköterskeexamen Universitet eller högskola Sjuksköterska 1 januari 1994 United Kingdom Statement of Registration as a Registered Various - State Registered Nurse 29 juni 1979

General Nurse in part 1 or part 12 of the - Registered General Nurse register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

BIJLAGE II DG C I NL

5.3.3. Opleidingstitels van beoefenaren der tandheelkunde

Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Certificaat bij de opleidingstitel Beroepstitel Referentiedatum

België/ Diploma van tandarts/Diplôme licencié en – De universiteiten/Les universités Licentiaat in de 28 januari 1980 Belgique/ science dentaire – De bevoegde Examencommissie tandheelkunde/Licenc

Belgien van de Vlaamse Gemeenschap/Le ié en science dentaire Jury compétent d’enseignement de

la Communauté française

Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním Lékařská fakulta univerzity v České Vysvědčení o státní rigorózní Zubní lékař 1 mei 2004

programu zubní lékařství (doktor zubního republice zkoušce

lékařství, Dr. med. Dent.)

Danmark Bevis for tandlćgeeksamen (odontologisk Tandlćgehřjskolerne, Autorisation som tandlćge, Tandlćge 28 januari 1980 kandidateksamen) Sundhedsvidenskabeligt udstedt af Sundhedsstyrelsen

universitetsfakultet Deutschland Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung Zuständige Behörden Zahnarzt 28 januari 1980

Eesti Diplom hambaarstiteaduse Tartu Ülikool Hambaarst 1 mei 2004

őppekava läbimise kohta

Ελλάς Πτυχίo Οδovτιατρικής Παvεπιστήµιo Οδουτίαρος ή 1 januari 1981

χειροΰργος

όδουτίαρος

Espańa Título de Licenciado en Odontología El rector de una universidad Licenciado en 1 januari 1986

odontología

France Diplôme d’Etat de docteur en chirurgie Universités Chirurgien-dentiste 28 januari 1980

dentaire

Ireland – Bachelor in Dental Science – Universities – Dentist 28 januari 1980

(B.Dent.Sc.) – Royal College of Surgeons in – Dental

– Bachelor of Dental Surgery (BDS) Ireland practitioner

– Licentiate in Dental Surgery (LDS) – Dental surgeon

Italia Diploma di laurea in Odontoiatria e Universitŕ Diploma di abilitazione Odontoiatra 28 januari 1980

Protesi Dentaria all’esercizio dell’odontoiatria e

protesi dentaria

7727/04 mak/IER/jv 28

BIJLAGE II DG C I NL

Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Certificaat bij de opleidingstitel Beroepstitel Referentiedatum

Latvija Zobārsta diploms Universitātes tipa augstskola Rezidenta diploms par zobārsta Zobārsts 1 mei 2004 pēcdiploma izglītības

programmas pabeigšanu, ko izsniedz universitātes tipa augstskola un "Sertifikāts" – kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu zobārstniecībā

Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis Universitetas Internatūros pažymėjimas, Gydytojas 1 mei 2004 suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją nurodantis suteiktą gydytojo odontologas

odontologo profesinę kvalifikaciją

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine Jury d’examen d’Etat Médecin-dentiste 28 januari 1980 dentaire

Magyarország Fogorvos oklevél (doctor medicinae Egyetem Fogorvos 1 mei 2004 dentariae, abrév.: dr. med. dent.)

Malta Lawrja fil- Kirurġija Dentali Universita` ta Malta Kirurgu Dentali 1 mei 2004

Nederland Universitair getuigschrift van een met Faculteit Tandheelkunde Tandarts 28 januari 1980 goed gevolg afgelegd tandartsexamen

Österreich Bescheid über die Verleihung des Medizinische Fakultät der Universität Zahnarzt 1 januari 1994 akademischen Grades « Doktor der

Zahnheilkunde »

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych z 1. Akademia Medyczna Lekarsko – Dentystyczny Lekarz dentysta 1 mei 2004

tytułem "lekarz dentysta" 2. Uniwersytet Medyczny Egzamin Państwowy

 • 3. 
  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

medicina dentária – Institutos Superiores

7727/04 mak/IER/jv 29

BIJLAGE II DG C I NL

Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Certificaat bij de opleidingstitel Beroepstitel Referentiedatum

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni Univerza Potrdilo o opravljenem Doktor dentalne 1 mei 2004

naslov "doktor dentalne medicine / strokovnem izpitu za poklic medicine / Doktorica

doktorica dentalne medicine" zobozdravnik / zobozdravnica dentalne medicine

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení Vysoká škola Zubný lekár 1 mei 2004

akademického titulu "doktor zubného

lekárstva" ("MDDr.")

Suomi/ Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto – Helsingin yliopisto / Helsingfors Terveydenhuollon Hammaslääkäri / 1 januari 1994

Finland / Odontologie licentiatexamen universitet oikeusturvakeskuksen päätös Tandläkare

– Oulun yliopisto käytännön palvelun

– Turun yliopisto hyväksymisestä / Beslut av

Rättskyddscentralen för

hälsovĺrden om godkännande

av praktisk tjänstgöring

Sverige Tandläkarexamen Universitetet i Umeĺ Endast för examensbevis som Tandläkare 1 januari 1994

Universitetet i Göteborg erhĺllits före den 1 juli 1995,

Karolinska Institutet ett utbildningsbevis som

Malmö Högskola utfärdats av Socialstyrelsen

B.Ch.D.) – Royal Colleges – Dental – Licentiate in Dental Surgery practitioner

– Dental surgeon

7727/04 mak/IER/jv 30

BIJLAGE II DG C I NL

5.4.3. Opleidingstitels van dierenartsen

Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Certificaat bij de opleidingstitel Referentiedatum België/ Diploma van dierenarts/Diplôme de – De universiteiten/Les universités 21 december 1980 Belgique/ docteur en médecine vétérinaire – De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse

Belgien Gemeenschap/Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française

Česká republika – Diplom o ukončení studia Veterinární fakulta univerzity v České republice 1 mei 2004 ve studijním programu veterinární

lékařství (doktor veterinární medicíny, MVDr.)

– Diplom o ukončení studia ve

studijním programu veterinární hygiena a ekologie (doktor veterinární medicíny, MVDr.)

Danmark Bevis for bestĺet kandidateksamen I Kongelige Veterinćr- og Landbohřjskole 21 december 1980 veterinćrvidenskab

Deutschland Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die 21 december 1980 Abschnitts der Tierärztlichen Prüfung und Tierärztliche Prüfung einer Universität oder

das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Hochschule Prüfung

Eesti Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini Eesti Pőllumajandusülikool 1 mei 2004

őppekava

Ελλάς Πτυχίo Κτηvιατρικής Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας 1 januari 1981

Espańa Titulo de Licenciado en Veterinaria – Ministerio de Educación y Cultura 1 januari 1986

– El rector de una Universidad

France Diplôme d’Etat de docteur vétérinaire 21 december 1980

Ireland – Diploma of Bachelor in/of Veterinary 21 december 1980

Medicine (MVB)

– Diploma of Membership of the Royal

College of Veterinary Surgeons

(MRCVS)

Italia Diploma di laurea in medicina veterinaria Universitŕ Diploma di abilitazione all’esercizio 1 januari 1985

della medicina veterinaria

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Kτηνιάτρου Κτηνιατρικό Συµβούλιο 1 mei 2004

Latvija Veterinārārsta diploms Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 1 mei 2004

Lietuva Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos Lietuvos Veterinarijos Akademija 1 mei 2004

gydytojo (DVM))

vétérinaire

7727/04 mak/IER/jv 31

BIJLAGE II DG C I NL

Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Certificaat bij de opleidingstitel Referentiedatum Magyarország Állatorvos doktor oklevél – Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar 1 mei 2004

dr. med. vet. Malta Licenzja ta' Kirurgu Veterinarju Kunsill tal-Kirurgi Veterinarji 1 mei 2004 Nederland Getuigschrift van met goed gevolg 21 december 1980

afgelegd diergeneeskundig/veeartsenijkundig examen

Österreich – Diplom-Tierarzt Universität – Doktor der Veterinärmedizin 1 januari 1994 – Magister medicinae veterinariae – Doctor medicinae veterinariae

– Fachtierarzt Polska Dyplom lekarza weterynarii 1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w 1 mei 2004

Warszawie 2. Akademia Rolnicza we Wrocławiu 3. Akademia Rolnicza w Lublinie 4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Portugal Carta de curso de licenciatura em Universidade 1 januari 1986 medicina veterinária

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni Univerza Spričevalo o opravljenem državnem 1 mei 2004 naslov "doktor veterinarske medicine / izpitu s področja veterinarstva

doktorica veterinarske medicine" Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení Univerzita veterinárskeho lekárstva 1 mei 2004

akademického titulu "doktor veterinárskej medicíny" ("MVDr.")

Suomi/ Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto / Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet 1 januari 1994 Finland Veterinärmedicine licentiatexamen Sverige Veterinärexamen Sveriges Lantbruksuniversitet 1 januari 1994

 • 2. 
  Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 2.University of Liverpool 3. Bachelor of Veterinary Medicine 3.University of Cambridge (BvetMB) 4. Bachelor of Veterinary Medicine and 4. University of Edinburgh Surgery (BVM&S) 5. Bachelor of Veterinary Medicine and 5. University of Glasgow Surgery (BVM&S) 6. Bachelor of Veterinary Medicine 6. University of London (BvetMed)

7727/04 mak/IER/jv 32

BIJLAGE II DG C I NL

5.5.4. Opleidingstitels van verloskundigen

Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Beroepstitel Referentiedatum

België/ Diploma van vroedvrouw/Diplôme – De erkende opleidingsinstituten/Les établissements Vroedvrouw/Accoucheuse 23 januari 1983 Belgique/ d’accoucheuse d’enseignement reconnus

Belgien – De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française

Česká republika 1. Diplom o ukončení studia ve studijním 1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem 1 mei 2004 programu ošetřovatelství ve studijním

oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.) Porodní asistentka/porodní asistent – Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce 2. Diplom o ukončení studia ve studijním 2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS. – Vysvědčení o absolutoriu)

Danmark Bevis for bestĺet jordemodereksamen Danmarks jordemoderskole Jordemoder 23 januari 1983 Deutschland Zeugnis über die staatliche Prüfung für Staatlicher Prüfungsausschuss – Hebamme 23 januari 1983

Hebammen und Entbindungspfleger – Entbindungspfleger

Eesti Diplom ämmaemanda erialal 1. Tallinna Meditsiinikool Ämmaemand 1 mei 2004 2. Tartu Meditsiinikool

Ελλάς 1. Πτυχίο Τµήµατος Μαιευτικής 1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) – Μαλα 23 januari 1983 Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδυµάτων – Μαιευτής

(Τ.Ε.Ι.) 2. Πτυχίο του Τµήµατος Μαιών της 2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και – Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Θρησκευµάτων Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ) 3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών 3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας –

Espańa – Título de matrona Ministerio de Educación y Cultura – Matrona 1 januari 1986 – Título de asistente obstétrico – Asistente obstétrico

(matrona) – Título de enfermería obstétricaginecológica

France Diplôme de sage-femme L’Etat Sage-femme 23 januari 1983 Ireland Certificate in Midwifery An Board Altranais Midwife 23 januari 1983

Italia Diploma d’ostetrica Scuole riconosciute dallo Stato Ostetrica 23 januari 1983

Κύπρος Δίπλωµα στο µεταβασικό πρόγραµµα Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένη Μαία 1 mei 2004 Μαιευτικής

iegūšanu

7727/04 mak/IER/jv 33

BIJLAGE II DG C I NL

Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Beroepstitel Referentiedatum

Lietuva 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios 1. Universitetas Akušeris 1 mei 2004 praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės

kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją – Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje 2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), 2. Kolegija nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją – Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje 3. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), 3. Kolegija nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją – Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje

Luxembourg Diplôme de sage-femme Ministčre de l’éducation nationale, de la Sage-femme 23 januari 1983 formation professionnelle et des sports

Magyarország Szülésznő bizonyítvány Iskola/főiskola Szülésznő 1 mei 2004

Malta Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel Universita` ta' Malta" Qabla 1 mei 2004 Nederland Diploma van verloskundige Door het Ministerie van Volksgezondheid, Verloskundige 23 januari 1983

Welzijn en Sport erkende opleidingsinstellingen

Österreich Hebammen-Diplom – Hebammenakademie Hebamme 1 januari 1994 – Bundeshebammenlehranstalt

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku 1. Uniwersytet Medyczny Położna 1 mei 2004 położnictwo z tytułem "magister położnictwa" 2. Collegium Medicum Uniwersytetu

Jagiellońskiego

saúde materna e obstétrica enfermagem de saúde materna e

 • 2. 
  Diploma/carta de curso de estudos superiores 2. Escolas Superiores de Enfermagem obstétrica

especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica

 • 3. 
  Diploma (do curso de pós-licenciatura) de especializaçăo 3.- Escolas Superiores de Enfermagem em enfermagem de saúde materna e obstétrica - Escolas Superiores de Saúde

7727/04 mak/IER/jv 34

BIJLAGE II DG C I NL

Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Beroepstitel Referentiedatum

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 1. Univerza diplomirana babica / diplomirani 1 mei 2004 naslov "diplomirana babica / diplomirani 2. Visoka strokovna šola babičar

babičar"

Slovensko 1. Vysokoškolský diplom o udelení 1. Vysoká škola Pôrodná asistentka 1 mei 2004 akademického titulu "bakalár z pôrodnej 2. Stredná zdravotnícka škola

asistencie" ("Bc.") 2. Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka

Suomi/ 1. Kätilön tutkinto/barnmorske-examen 1. Terveydenhuoltooppi Kätilö / Barnmorska 1 januari 1994 Finland laitokset/hälsovĺrdsläroanstalter

 • 2. 
  Sosiaali- ja terveysalan 2. Ammattikorkeakoulut/ ammattikorkeakoulututkinto, kätilö Yrkeshögskolor (AMK)/ yrkeshögskoleexamen inom hälsovĺrd och det sociala omrĺdet, barnmorska (YH)

Sverige Barnmorskeexamen Universitet eller högskola Barnmorska 1 januari 1994

Kingdom part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visiting

7727/04 mak/IER/jv 35

BIJLAGE II DG C I NL

5.6.4. Opleidingstitels van apothekers

Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Certificaat bij het diploma Referentiedatum België/ Diploma van apoteker / Diplôme de – De universiteiten/ Les universités 1 oktober 1987

Belgique/ pharmacien – De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Belgien Gemeenschap/ Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

Česká Diplom o ukončení studia ve studijním Farmaceutická fakulta univerzity v České republice Vysvědčení o státní závěrečné 1 mei 2004 republika programu farmacie (magistr, Mgr.) zkoušce

Danmark Bevis for bestĺet farmaceutisk Danmarks Farmaceutiske Hřjskole 1 oktober 1987 kandidateksamen

Deutschland Zeugnis über die Staatliche Zuständige Behörden 1 oktober 1987 Pharmazeutische Prüfung

Eesti Diplom proviisori őppekava läbimisest Tartu Ülikool 1 mei 2004

Ελλάς Άδεια άσκησης φαρµακευτικού Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 1 oktober 1987 επαγγέλµατος

Espańa Título de licenciado en farmacia – Ministerio de Educación y Cultura 1 oktober 1987 – El rector de una Universidad

France – Diplôme d’Etat de pharmacien Universités 1 oktober 1987 – Diplôme d’Etat de docteur en

pharmacie Ireland Certificate of Registered Pharmaceutical 1 oktober 1987

Chemist Italia Diploma o certificato di abilitazione Universitŕ 1 november 1993

all’esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρµακοποιού Συµβούλιο Φαρµακευτικής 1 mei 2004 Latvija Farmaceita diploms Universitātes tipa augstskola 1 mei 2004 Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis Universitetas 1 mei 2004 suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją

Luxembourg Diplôme d’Etat de pharmacien Jury d’examen d’Etat + visa du ministre de l’éducation 1 oktober 1987 nationale

Magyarország Okleveles gyógyszerész oklevél ( magister Egyetem 1 mei 2004

pharmaciae, abbrev: mag. pharm )

7727/04 mak/IER/jv 36

BIJLAGE II DG C I NL

Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Certificaat bij het diploma Referentiedatum Nederland Getuigschrift van met goed gevolg Faculteit Farmacie 1 oktober 1987

afgelegd apothekersexamen Österreich Staatliches Apothekerdiplom Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und 1 oktober 1994

Soziales Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 1. Akademia Medyczna 1 mei 2004

kierunku farmacja z tytułem magistra 2. Uniwersytet Medyczny

 • 3. 
  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Portugal Carta de curso de licenciatura em Cięncias Universidades 1 oktober 1987

Farmacęuticas

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem 1 mei 2004

naziv "magister farmacije / magistra izpitu za poklic magister farmacije /

farmacije" magistra farmacije

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení Vysoká škola 1 mei 2004

akademického titulu "magister farmácie"

("Mgr.")

Suomi/ Proviisorin tutkinto / Provisorexamen – Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet 1 oktober 1994

Finland – Kuopion yliopisto

Sverige Apotekarexamen Uppsala universitet 1 oktober 1994

Kingdom Chemist

7727/04 mak/IER/jv 37

BIJLAGE II DG C I NL

5.7.2. Opleidingstitels van architecten die zijn erkend overeenkomstig artikel 42, lid 1

Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Certificaat bij de opleidingstitel Referentieacademiejaar

België/ 1. Architect/Architecte 1. Nationale hogescholen voor architectuur 1988/1989

Belgique/ 2. Architect/Architecte 2. Hogere architectuurinstituten Belgien 3. Architect 3. Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt 4. Architect/Architecte 4. Koninklijke Academies voor Schone Kunsten 5. Architect / Architecte 5. Sint-Lucasscholen 6. Burgelijk ingenieur-architect 6. Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten 6. "Faculté polytechnique" van Bergen 1. Architecte / Architect 1. Ecoles nationales supérieures d’architecture 2. Architecte / Architect 2. Instituts supérieurs d’architecture 3. Architect 3. Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur de Hasselt 4. Architecte / Architect 4. Académies royales des Beaux-Arts 5. Architecte / Architect 5. Ecoles Saint-Luc 6. Ingénieur-civil – architecte 6. Facultés des sciences appliquées des universités 6. Faculté polytechnique de Mons

Danmark Arkitekt cand. arch. – Kunstakademiets Arkitektskole i Křbenhavn 1988/1989

– Arkitektskolen i Ĺrhus

Deutschland Diplom-Ingenieur, – Universitäten (Architektur/Hochbau) 1988/1989

Diplom-Ingenieur Univ. – Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau) – Technische Universitäten (Architektur/Hochbau) – Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) – Hochschulen für bildende Künste

– Hochschulen für Künste

Diplom-Ingenieur, – Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) ( 1 )

Diplom-Ingenieur FH – Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei entsprechenden Fachhochschulstudiengängen

– ---------

( 1 ) Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie

abgeschlossenen Ausbildung gemäß Artikel 43 Absatz 1 anzuerkennen.

Eλλάς Δίπλωµα αρχιτέκτονα - µηχανικού - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τµήµα Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό 1988/1989

αρχιτεκτόνων – µηχανικών Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η - Αριστοτέλειο Πανεπιστήµο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), οποία επιτρέπει την άσκηση

τµήµα αρχιτεκτόνων – µηχανικών της Πολυτεχνικής δραστηριοτήτων οτον τοµέα της σχολής αρχιτεκτονικής

BIJLAGE II DG C I NL

Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Certificaat bij de Referentieopleidingstitel academiejaar

Espańa Título oficial de arquitecto Rectores de las universidades enumeradas a continuación: 1988/1989 – Universidad politécnica de Cataluńa, escuelas técnicas superiores de

arquitectura de Barcelona o del Vallčs; – Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura

de Madrid; – Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de

arquitectura de Las Palmas; – Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de

arquitectura de Valencia; – Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla; – Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de

Valladolid; – Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de

arquitectura de La Coruńa; – Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San

Sebastián; – Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de

Pamplona – La universidad de Alcalá de Henares. Escuela politécnica de Alcalá de

Henares; 1999/2000 – La universidad Alfonso X El Sabio. Centro politécnico superior de

Villanueva de la Cańada; 1999/2000 – La universidade Alicante. Escuela politécnica superior de Alicante; 1997/1998 – La universidad Europea de Madrid; 1998/1999 – La universidad de Cataluńa. Escuela técnica superior de Arquitectura de

Barcelona; 1999/2000 – La universidad Ramón Llull. Esccuela técnica superior de Arquitectura de

La Salle; 1998/1999 – La universidad S.E.K. de Segovia. Centro de estudios integrados de

arquitectura de Segovia. 1999/2000

France 1. Diplôme d’architecte DPLG, y 1. Le ministre chargé de l’architecture 1988/1989

compris dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale 2. Diplôme d’architecte ESA 2. Ecole spéciale d’architecture de Paris

 • 3. 
  Diplôme d’architecte ENSAIS 3. Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture

BIJLAGE II DG C I NL

LAND Opleidingstitel Uitreikende instelling Certificaat bij de opleidingstitel Referentieacademiejaar

Ireland 1. Degree of Bachelor of Architecture 1. National University of Ireland to architecture 1988/1989

(B. Arch.NUI) graduates of University College Dublin 2. Degree of Bachelor of Architecture (B. 2. Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin Arch)(Previously, until 2002 -Degree standard (College of Technology, Bolton Street, Dublin) diploma in architecture (Dip. Arch) 3. Certificate of associateship (ARIAI) 3. Royal Institute of Architects of Ireland

 • 4. 
  Certificate of membership (MRIAI) 4. Royal Institute of Architects of Ireland

Italia Laurea in architettura – Universitŕ di Camerino Diploma di abilitazione all'esercizo 1988/1989

– Universitŕ di Catania – Sede di Siracusa indipendente della professione che – Universitŕ di Chieti viene rilasciato dal ministero della – Universitŕ di Ferrara pubblica istruzione dopo che il – Universitŕ di Firenze candidato ha sostenuto con esito – Universitŕ di Genova positivo l'esame di Stato davanti ad – Universitŕ di Napoli Federico II una commissione competente – Universitŕ di Napoli II – Universitŕ di Palermo – Universitŕ di Parma – Universitŕ di Reggio Calabria – Universitŕ di Roma "La Sapienza" – Universtiŕ di Roma III – Universitŕ di Trieste – Politecnico di Bari – Politecnico di Milano – Politecnico di Torino – Istituto universitario di architettura di Venezia

 • Laurea in ingegneria edile – architettura – Universitŕ dell’Aquilla 1998/1999

  – Universitŕ di Pavia – Universitŕ di Roma "La Sapienza"

 • Laurea specialistica quinquennale in

Architettura – Prima Facoltŕ di Architettura dell’Universitŕ di 2002/2003

Roma “La Sapienza" – Universitŕ di Ferrara – Universitŕ di Genova – Universitŕ di Palermo 1999/2000 – Politecnico di Milano – Politecnico di Bari

BIJLAGE II DG C I NL

LAND Opleidingstitel Uitreikende instelling Certificaat bij de opleidingstitel Referentieacademiejaar

Nederland 1. Het getuigschrift van het met goed gevolg 1.Technische Universiteit te Delft Verklaring van de Stichting Bureau 1988/1989

afgelegde doctoraal examen van de Architectenregister die bevestigt dat studierichting bouwkunde, afstudeerrichting de opleiding voldoet aan de normen architectuur van artikel 42

 • 2. 
  Het getuigschrift van het met goed gevolg 2.Technische Universiteit te Eindhoven afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek 3.Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op grond van het met goed gevolg afgelegde examen verbonden aan de opleiding van de tweede fase voor beroepen op het terrein van de architectuur, afgegeven door de betrokken examencommissies van respectievelijk: - de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdam - de Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdam - de Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg - de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem - de Rijkshogeschool Groningen te Groningen - de Hogeschool Maastricht te Maastricht

Österreich 1. Diplom.-Ingenieur, Dipl.-.Ing 1. Technische Universität, Graz (Erzherzog-Johann 1998/1999

Universität Graz) 2. Diplom. Ingenieur, Dipl.-Ing. 2. Technische Universität Wien

 • 3. 
  Diplom Ingenieur, Dipl.-Ing. 3. Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)
 • 4. 
  Magister der Architektur, 4. Hochschule für Angewandte Kunst in Wien Magister architectura, Mag. Arch.
 • 5. 
  Magister der Architektur, 5. Akademie der Bildenden Künste in Wien Magister architecturae, Mag. Arch.
 • 6. 
  Magister der Architektur, 6. Hochschule für künstlerische und industrielle Magister architecturae, Mag. Arch. Gestaltung in Linz

BIJLAGE II DG C I NL

LAND Opleidingstitel Uitreikende instelling Certificaat bij de opleidingstitel Referentieacademiejaar

Portugal Carta de curso de Licenciatura em Arquitectura – Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de 1988/1989

Lisboa – Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto – Escola Superior Artística do Porto – Universidade Lusíada do Porto – Faculdade de

Arquitectura e Artes 1991/1992

Sverige Arkitektexamen Chalmers Tekniska Högskola AB 1998/1999 Kungliga Tekniska Högskolan

Lunds Universitet Suomi/Finland Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen – Teknillinen korkeakoulu /Tekniska högskolan 1998/1999

(Helsinki) – Tampereen teknillinen korkeakoulu / Tammerfors

tekniska högskola – Oulun yliopisto / Uleĺborgs universitet

BIJLAGE II DG C I NL

LAND Opleidingstitel Uitreikende instelling Certificaat bij de opleidingstitel Referentieacademiejaar

United Kingdom 1. Diplomas in architecture 1. – Universities Certificate of architectural education, 1988/1989 – Colleges of Art issued by the Architects Registration

– Schools of Art Board. The diploma and degree courses in architecture of the universities, schools and colleges of art should have met the requisite threshold standards as laid down in Article 42 of this Directive and in Criteria for validation published by the Validation Panel of the Royal Institute of British Architects and the Architects Registration Board. EU nationals who possess the Royal Institute of British Architects Part I and Part II certificates, which are recognised by ARB as the competent authority, are eligible. Also EU nationals who do not possess the ARB-recognised Part I and Part II certificates will be eligible for the Certificate of Architectural Education if they can satisfy the Board that their standard and length of education has met the requisite threshold standards of Article 42 of this Directive and of the Criteria for validation.

 • 2. 
  Degrees in architecture 2. Universities
 • 3. 
  Final examination 3. Architectural Association
 • 4. 
  Examination in architecture 4. Royal College of Art
 • 5. 
  Examination Part II 5. Royal Institute of British Architects

BIJLAGE II DG C I NL

BIJLAGE VI Verworven rechten voor de beroepen die onder de erkenning op basis van de coördinatie van de minimumopleidingseisen

vallen

6.1. Verworven rechten van specialisten

Klinische biologie Biologische hematologie Minimale opleidingsduur: 4 jaar Minimale opleidingsduur: 4 jaar Land Benaming Land Benaming Belgique/België/ Biologie clinique/Klinische biologie Danmark* Klinisk blodtypeserologi Belgien

Eesti Laborimeditsiin France Hématologie

Espańa Análisis clínicos Luxembourg Hématologie biologique

France Biologie médicale Portugal Hematologia clinica

Italia Patologia clinica

Lietuva Laboratorinė medicina Datum van intrekking bedoeld in artikel 25, lid 5:

 • 1 januari 1983, behalve voor degenen die vóór die datum met de opleiding zijn begonnen en deze vóór eind 1988 hebben afgerond.

Luxembourg Biologie clinique

Magyarország Orvosi laboratóriumi diagnosztika

Österreich Medizinische Biologie

Polska Diagnostyka laboratoryjna

Portugal Patologia clinica

Bacteriologie Klinische chemie Minimale opleidingsduur: 4 jaar Minimale opleidingsduur: 4 jaar Land Benaming Land Benaming Česká republika Lékařská mikrobiologie Česká republika Klinická biochemie Danmark Klinisk mikrobiologi Danmark Klinisk biokemi

Deutschland Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie Espańa Bioquímica clínica

Ελλάς – Iατρική Βιoπαθoλoγία Ireland Chemical pathology

– Μικρoβιoλoγία Espańa Microbiología y parasitología Italia Biochimica clinica Ireland Microbiology Luxembourg Chimie biologique Italia Microbiologia e virologia Malta Patoloġija Kimika Κύπρος Μικροβιολογία Nederland Klinische chemie Latvija Mikrobioloģija Österreich Medizinische und Chemische

Labordiagnostik

Luxembourg Microbiologie Slovenija Medicinska biokemija

Magyarország Orvosi mikrobiológia Slovensko Klinická biochémia

Malta Mikrobijoloġija Suomi/Finland Kliininen kemia / Klinisk kemi

Nederland Medische microbiologie Sverige Klinisk kemi

Österreich Hygiene und Mikrobiologie United Kingdom Chemical pathology

Polska Mikrobiologia lekarska

Slovenija Klinična mikrobiologija

Slovensko Klinická mikrobiológia

Suomi/Finland Kliininen mikrobiologia / Klinisk mikrobiologi

Sverige Klinisk bakteriologi

United Kingdom Medical microbiology and virology

Immunologie Cardio-thoracale chirurgie Minimale opleidingsduur: 4 jaar Minimale opleidingsduur: 5 jaar Land Benaming Land Benaming Česká republika Alergologie a klinická imunologie Belgique/België/ Chirurgie thoracique / Heelkunde op de

Belgien * thorax Danmark Klinisk immunologi Česká republika Kardiochirurgie Espańa Immunología Danmark Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske

sygdomme

Ireland Immunology (clinical and laboratory) Deutschland Herzchirurgie

Κύπρος Ανοσολογία Eesti Torakaalkirurgia

Latvija Imunoloģija Espańa Cirugía torácica

Magyarország Allergológia és klinikai immunológia France Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

Malta Immunoloġija Ireland Thoracic surgery

Österreich Immunologie Italia Chirurgia toracica; Cardiochirurgia

Polska Immunologia kliniczna Κύπρος Χειρουργική Θώρακος

Slovensko Klinická imunológia a alergológia Latvija Torakālā ķirurģija

Sverige Klinisk immunologi Lietuva Krūtinės chirurgija

United Kingdom Immunology Luxembourg Chirurgie thoracique

Magyarország Mellkassebészet Malta Kirurġija Kardjo-Toraċika Nederland Cardio-thoracale chirurgie Polska Chirurgia klatki piersiowej Portugal Cirurgia cardiotorácica Slovenija Torakalna kirurgija Slovensko Hrudníková chirurgia Suomi/Finland Sydän-ja rintaelinkirurgia / Hjärt- och thoraxkirurgi Sverige Thoraxkirurgi United Kingdom Cardo-thoracic surgery Datum van intrekking bedoeld in artikel 25, lid 5: * 1 januari 1983.

Kinderheelkunde Vasculaire chirurgie Minimale opleidingsduur: 5 jaar Minimale opleidingsduur: 5 jaar Land Benaming Land Benaming Česká republika Dětská chirurgie Česká republika Cévní chirurgie

Deutschland Kinderchirurgie Belgique/België/ Chirurgie des vaisseaux/Vasculaire

Belgien * heelkunde Eesti Lastekirurgia Danmark Karkirurgi eller kirurgiske

blodkarsygdomme Ελλάς Χειρoυργική Παίδωv Eesti Kardiovaskulaarkirurgia Espańa Cirugía pediátrica Ελλάς Αγγειoχειρoυργική France Chirurgie infantile Espańa Angiología y cirugía vascular Ireland Paediatric surgery France Chirurgie vasculaire Italia Chirurgia pediatrica Italia Chirurgia vascolare Κύπρος Χειρουργική Παίδων Κύπρος Χειρουργική Αγγείων Latvija Bērnu ķirurģija Latvija Asinsvadu ķirurģija Lietuva Vaikų chirurgija Lietuva Kraujagyslių chirurgija Luxembourg Chirurgie pédiatrique Luxembourg Chirurgie vasculaire Magyarország Gyermeksebészet Magyarország Érsebészet

Malta Kirurgija Pedjatrika Malta Kirurġija Vaskolari

Österreich Kinderchirurgie Polska Chirurgia naczyniowa

Polska Chirurgia dziecięca Portugal Cirurgia vascular

Portugal Cirurgia pediátrica Slovenija Kardiovaskularna kirurgija

Slovensko Detská chirurgia Slovensko Cievna chirurgia

Suomi/Finland Lastenkirurgia / Barnkirurgi Suomi/Finland Verisuonikirurgia / Kärlkirurgi

Sverige Barn- och ungdomskirurgi

United Kingdom Paediatric surgery

Datum van intrekking bedoeld in artikel 25, lid 5: * 1 januari 1983.

Cardiologie Maag- en darmziekten Minimale opleidingsduur: 4 jaar Minimale opleidingsduur: 4 jaar Land Benaming Land Benaming Belgique/België/Belgien Cardiologie/Cardiologie Belgique/België/ Gastro-entérologie/Gastro-enterologie

Belgien Česká republika Kardiologie Česká republika Gastroenterologie Danmark Kardiologi Danmark Medicinsk gastroenterologi eller

medicinske mave-tarmsygdomme Eesti Kardioloogia Eesti Gastroenteroloogia

Ελλάς Καρδιoλoγία Ελλάς Γαστρεvτερoλoγία Espańa Cardiología Espańa Aparato digestivo

France Pathologie cardio-vasculaire France Gastro-entérologie et hépatologie Ireland Cardiology Ireland Gastro-enterology

Italia Cardiologia Italia Gastroenterologia Κύπρος Καρδιολογία Κύπρος Γαστρεντερολογία

Latvija Kardioloģija Latvija Gastroenteroloģija Lietuva Kardiologija Lietuva Gastroenterologija

Luxembourg Cardiologie et angiologie Luxembourg Gastro-enterologie Magyarország Kardiológia Magyarország Gasztroenterológia

Malta Kardjoloġija Malta Gastroenteroloġija Nederland Cardiologie Nederland Gastro-enterologie

Polska Kardiologia Polska Gastrenterologia Portugal Cardiologia Portugal Gastrenterologia

Slovensko Kardiológia Slovenija Gastroenterologija Suomi/Finland Kardiologia / Kardiologi Slovensko Gastroenterológia

Sverige Kardiologi Suomi/Finland Gastroenterologia / Gastroenterologi United Kingdom Cardiology Sverige Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

United Kingdom Gastro-enterology

Reumatologie Algemene hematologie Minimale opleidingsduur: 4 jaar Minimale opleidingsduur: 3 jaar

Land Benaming Pays Dénomination Belgique/België/Belgien Rhumathologie / reumatologie Česká republika Hematologie a transfúzní lékařství Česká republika Revmatologie Danmark Hćmatologi eller blodsygdomme Danmark Reumatologi Eesti Hematoloogia Eesti Reumatoloogia Ελλάς Αιµατoλoγία

Ελλάς Ρευµατoλoγία Espańa Hematología y hemoterapia

Espańa Reumatología Ireland Haematology (clinical and laboratory)

France Rhumatologie Italia Ematologia

Ireland Rheumatology Κύπρος Αιµατολογία

Italia Reumatologia Latvija Hematoloģija

Κύπρος Ρευµατολογία Lietuva Hematologija

Latvija Reimatoloģija Luxembourg Hématologie

Lietuva Reumatologija Magyarország Haematológia

Luxembourg Rhumatologie Malta Ematoloġija

Magyarország Reumatológia Polska Hematologia

Malta Rewmatologija Portugal Imuno-hemoterapia

Nederland Reumatologie Slovensko Hematológia a transfúziológia

Polska Reumatologia Suomi/Finland Kliininen hematologia / Klinisk hematologi

Portugal Reumatologia Sverige Hematologi

Slovensko Reumatológia

Suomi/Finland Reumatologia / Reumatologi

Sverige Reumatologi

United Kingdom Rheumatology

Endocrinologie Revalidatie Minimale opleidingsduur: 3 jaar Minimale opleidingsduur: 3 jaar Land Benaming Land Benaming Česká republika Endokrinologie Belgique/België/ Médecine physique et

Belgien réadaptation/Fysische geneeskunde en

revalidatie

Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske Česká republika Rehabilitační a fyzikální medicína

hormonsygdomme

Eesti Endokrinoloogia Deutschland Physikalische und Rehabilitative Medizin

Ελλάς Εvδoκριvoλoγία Eesti Taastusravi ja füsiaatria

Espańa Endocrinología y nutrición Ελλάς Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση

France Endocrinologie, maladies métaboliques Espańa Rehabilitación

Ireland Endocrinology and diabetes mellitus France Rééducation et réadaptation

fonctionnelles

Italia Endocrinologia e malattie del ricambio Italia Medicina fisica e riabilitazione

Κύπρος Ενδοκρινολογία Κύπρος Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

Latvija Endokrinoloģija Latvija Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija

Fizikālā medicīna Lietuva Endokrinologija Lietuva Fizinė medicina ir reabilitacija Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme Luxembourg Rééducation et réadaptation

et de la nutrition fonctionnelles Magyarország Endokrinológia Magyarország Fizioterápia

Malta Endokrinoloġija u Dijabete Nederland Revalidatiegeneeskunde

Polska Endokrynologia Österreich Physikalische Medizin

Portugal Endocrinologia Polska Rehabilitacja medyczna

Slovensko Endokrinológia Portugal Fisiatria ou Medicina física e de reabilitaçăo

Suomi/Finland Endokrinologia/Endokrinologi Slovenija Fizikalna in rehabilitacijska medicina

Sverige Endokrina sjukdomar Slovensko Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus Suomi/Finland Fysiatria / Fysiatri

Sverige Rehabiliteringsmedicin

Stomatologie Zenuw- en zielsziekten Minimale opleidingsduur: 3 jaar Minimale opleidingsduur: 5 jaar Land Benaming Land Benaming Espańa Estomatología Belgique/België/ Zenuw- en zielsziekten

Belgien * France Stomatologie Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und

Psychiatrie)

Italia Odontostomatologia Ελλάς Νευρoλoγία – Ψυχιατρική

Luxembourg Stomatologie France** Neuropsychiatrie

Portugal Estomatologia Italia Neuropsichiatria

Κύπρος Νευρολογία – Ψυχιατρική Luxembourg*** Neuropsychiatrie Nederland**** Zenuw- en zielsziekten Österreich Neurologie und Psychiatrie Slovensko Neuropsychiatria Datum van intrekking bedoeld in artikel 25, lid 5: * 1 augustus 1987, behalve voor degenen die voor die datum met de opleiding zijn begonnen; ** 31 december 1971; *** de opleidingstitels worden niet meer verleend voor opleidingen waarmee na 5 maart 1982 is begonnen; **** 9 juli 1984.

Huid- en geslachtsziekten Huidziekten Minimale opleidingsduur: 3 jaar Minimale opleidingsduur: 4 jaar Land Benaming Land Benaming Belgique/België/ Dermato-vénéréologie/Dermato Ireland Dermatology

Belgien venerologie

Česká republika Dermatovenerologie Malta Dermatoloġija

Danmark Dermato-venerologi eller hud- og United Kingdom Dermatology křnssygdomme

Deutschland Haut – und Geschlechtskrankheiten

Eesti Dermatoveneroloogia

Ελλάς Δερµατoλoγία – Αφρoδισιoλoγία

Espańa Dermatología médico-quirúrgica y venereología

France Dermatologie et vénéréologie

Italia Dermatologia e venerologia

Κύπρος Δερµατολογία – Αφροδισιολογία

Latvija Dermatoloģija un veneroloģija

Lietuva Dermatovenerologija

Luxembourg Dermato-vénéréologie

Magyarország Bőrgyógyászat

Malta Dermato-venerejoloġija

Nederland Dermatologie en venerologie

Österreich Haut- und Geschlechtskrankheiten

Polska Dermatologia i wenerologia

Portugal Dermatovenereologia

Slovenija Dermatovenerologija

Slovensko Dermatovenerológia

Suomi/Finland Ihotaudit ja allergologia / Hudsjukdomar och allergologi

Sverige Hud- och könssjukdomar

Geslachtsziekten Radiologie Minimale opleidingsduur: 4 jaar Minimale opleidingsduur: 4 jaar Land Benaming Land Benaming Ireland Genito-urinary medicine Deutschland Radiologie

Malta Mediċina Uro-ġenetali Ελλάς Ακτιvoλoγία – Ραδιoλoγία

United Kingdom Genito-urinary medicine Espańa Electroradiologia

France* Electro-radiologie Ireland Radiology Italia Radiologia Luxembourg** Électroradiologie Magyarország Radiológia Nederland*** Radiologie Österreich Radiologie Portugal Radiologia Datum van intrekking bedoeld in artikel 25, lid 5: * 3 december 1971; ** de opleidingstitels worden niet meer verleend voor opleidingen waarmee na 5 maart 1982 is begonnen; *** 8 juli 1984.

Tropische ziekten Kinderpsychiatrie Minimale opleidingsduur: 4 jaar Minimale opleidingsduur: 4 jaar Land Benaming Land Benaming Ireland Tropical medicine Česká republika Dětská a dorostová psychiatrie Italia Medicina tropicale Danmark Břrne- og ungdomspsykiatri Magyarország Trópusi betegségek Deutschland Kinder- und Jugendpsychiatrie und

-psychotherapie

Österreich Spezifische Prophylaxe und Ελλάς Παιδoψυχιατρική

Tropenhygiene Polska Medycyna transportu France Pédo-psychiatrie Portugal Medicina tropical Ireland Child and adolescent psychiatry Slovensko Tropická medicína Italia Neuropsichiatria infantile United Kingdom Tropical medicine Κύπρος Παιδοψυχιατρική

Latvija Bērnu psihiatrija Lietuva Vaikų ir paauglių psichiatrija Luxembourg Psychiatrie infantile Magyarország Gyermek-és ifjúságpszichiátria Polska Psychiatria dzieci i młodzieży Portugal Pedopsiquiatria Slovenija Otroška in mladostniška psihiatrija Slovensko Detská psychiatria Suomi/Finland Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri Sverige Barn- och ungdomspsykiatri United Kingdom Child and adolescent psychiatry

Geriatrie Nierziekten Minimale opleidingsduur: 4 jaar Minimale opleidingsduur: 4 jaar Land Benaming Land Benaming

Česká republika Geriatrie Česká republika Nefrologie

Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme Danmark Nefrologi eller medicinske nyresygdomme Espańa Geriatría Eesti Nefroloogia

Ireland Geriatric medicine Ελλάς Νεφρoλoγία

Italia Geriatria Espańa Nefrología

Κύπρος Γηριατρική France Néphrologie

Lietuva Geriatrija Ireland Nephrology

Magyarország Geriátria Italia Nefrologia

Malta Ġerjatrija Κύπρος Νεφρολογία

Nederland Klinische geriatrie Latvija Nefroloģija

Polska Geriatria Lietuva Nefrologija

Slovensko Geriatria Luxembourg Néphrologie

Suomi/Finland Geriatria / Geriatri Magyarország Nefrológia

Sverige Geriatrik Malta Nefrologija

United Kingdom Geriatrics Polska Nefrologia

Portugal Nefrologia Slovenija Nefrologija Slovensko Nefrológia Suomi/Finland Nefrologia / Nefrologi Sverige Medicinska njursjukdomar (nefrologi) United Kingdom Renal medicine

Besmettelijke ziekten Maatschappij en gezondheid Minimale opleidingsduur: 4 jaar Minimale opleidingsduur: 4 jaar Land Benaming Land Benaming Česká republika Infekční lékařství Česká republika Hygiena a epidemiologie Danmark Infektionsmedicin Danmark Samfundsmedicin

Eesti Infektsioonhaigused Deutschland Öffentliches Gesundheitswesen Ireland Infectious diseases Ελλάς Κοινωνική Іατρική Italia Malattie infettive Espańa Medicina preventiva y salud pública Κύπρος Λοιµώδη Νοσήµατα France Santé publique et médecine sociale Latvija Infektoloģija Ireland Public health medicine Lietuva Infektologija Italia Igiene e medicina preventiva Magyarország Infektológia Κύπρος Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική Malta Mard Infettiv Luxembourg Santé publique Polska Choroby zakaźne Magyarország Megelőző orvostan és népegészségtan Portugal Infecciologia Malta Saħħa Pubblika Slovenija Infektologija Nederland Maatschappij en gezondheid Slovensko Infektológia Österreich Sozialmedizin Suomi/Finland Infektiosairaudet / Infektionssjukdomar Polska Zdrowie publiczne, epidemiologia Sverige Infektionssjukdomar Portugal Saúde pública United Kingdom Infectious diseases Slovenija Javno zdravje Slovensko Hygiena a epidemiológia Suomi/Finland Terveydenhuolto / Hälsovĺrd Sverige Socialmedicin United Kingdom Public health medicine

Farmacologie Arbeidsgeneeskunde Minimale opleidingsduur: 4 jaar Minimale opleidingsduur: 4 jaar Land Benaming Land Benaming Česká republika Klinická farmakologie Belgique/België/ Médecine du travail / Arbeidsgeneeskunde

Belgien Danmark Klinisk farmakologi Česká republika Pracovní lékařství Deutschland Pharmakologie und Toxikologie Danmark Arbejdsmedicin Espańa Farmacología clínica Deutschland Arbeitsmedizin

Ireland Clinical pharmacology and therapeutics Ελλάς Iατρική τη ς Εργασίας

Magyarország Klinikai farmakológia France Médecine du travail

Malta Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika Ireland Occupational medicine

Österreich Pharmakologie und Toxikologie Italia Medicina del lavoro

Polska Farmakologia kliniczna Κύπρος Ιατρική της Εργασίας

Slovensko Klinická farmakológia Latvija Arodslimības

Suomi/Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito / Lietuva Darbo medicina

Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling

Sverige Klinisk farmakologi Luxembourg Médecine du travail

United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics Magyarország Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)

Malta Mediċina Okkupazzjonali Nederland – Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde – Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde Portugal Medicina do trabalho Slovenija Medicina dela, prometa in športa Slovensko Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia Suomi/Finland Työterveyshuolto / Företagshälsovĺrd Sverige Yrkes- och miljömedicin United Kingdom Occupational medicine

Allergologie Gastro-enterologische chirurgie Minimale opleidingsduur: 3 jaar Minimale opleidingsduur: 5 jaar Land Benaming Land Benaming Česká republika Alergologie a klinická imunologie Belgique/België/ Chirurgie abdominale / Heelkunde op het

Belgien * abdomen Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske Danmark Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske

overfřlsomhedssygdomme mave-tarmsygdomme Ελλάς Αλλεργιoλoγία Espańa Cirurgía del aparato digestivo Espańa Alergología France Chirurgie viscérale et digestive Italia Allergologia ed immunologia clinica Italia Chirurgia dell’aparato digestivo Κύπρος Αλλεργιολογία Lietuva Abdominalinė chirurgija Latvija Alergoloģija Luxembourg Chirurgie gastro-entérologique Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija Slovenija Abdominalna kirurgija Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Suomi/Finland Gastroenterologinen kirurgia /

Gastroenterologisk kirurgi Nederland Allergologie en inwendige geneeskunde

Polska Alergologia Data van intrekking bedoeld in artikel 25, lid 5:

Portugal Imuno-alergologia * 1 januari 1983

Slovensko Klinická imunológia a alergológia

Sverige Allergisjukdomar

Nucleaire geneeskunde Urgentie geneeskunde Minimale opleidingsduur: 4 jaar Minimale opleidingsduur: 5 jaar Land Benaming Land Benaming Belgique/België/ Médecine nucléaire/Nucleaire Česká republika Traumatologie

Belgien geneeskunde Urgentní medicína

Česká republika Nukleární medicína Ireland Emergency medicine

Danmark Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Magyarország Traumatológia

Deutschland Nuklearmedizin Malta Medicina tal-Accidenti u l-Emergenza

Ελλάς Πυρηvική Iατρική Polska Medycyna ratunkowa

Espańa Medicina nuclear Slovensko Úrazová chirurgia

France Médecine nucléaire United Kingdom Accident and emergency medicine

Italia Medicina nucleare

Κύπρος Πυρηνική Ιατρική

Luxembourg Médecine nucléaire

Magyarország Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika)

Malta Mediċina Nukleari

Nederland Nucleaire geneeskunde

Österreich Nuklearmedizin

Polska Medycyna nuklearna

Portugal Medicina nuclear

Slovenija Nuklearna medicina

Slovensko Nukleárna medicína

Suomi/Finland Kliininen Fysiologia ja isotooppilääketiede

/ Klinisk Fysiologi och nukleärmedicin Sverige Nukleärmedicin

United Kingdom Nuclear medicine

Klinische neurofysiologie Maxillo-faciale chirurgie (basisopleiding voor arts) Minimale opleidingsduur: 4 jaar Minimale opleidingsduur: 5 jaar

Land Benaming Land Benaming Danmark Klinisk neurofysiologi Česká republika Maxilofaciální chirurgie

Espańa Neurofisiologia clínica Espańa Cirugía oral y maxilofacial

Ireland Clinical neurophysiology France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

Malta Newrofiżjoloġija Klinika Italia Chirurgia maxillo-facciale

Suomi/Finland Kliininen neurofysiologia / Klinisk Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija neurofysiologi

Sverige Klinisk neurofysiologi Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija

United Kingdom Clinical neurophysiology Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale

Magyarország Szájsebészet Österreich Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Portugal Cirurgia maxilo-facial Slovenija Maxilofaciálna kirurgija Slovensko Maxilofaciálna chirurgia

Mond-, tand- en maxillo-faciale chirurgie (basisopleiding

voor arts en voor beoefenaar der tandheelkunde) 1

Minimale opleidingsduur: 4 jaar

Land Benaming Belgique/België/ Stomatologie en mond-, kaak- en Belgien aangezichtschirurgie/Stomatologie et

chirurgie orale et maxillo-faciale Deutschland Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Ireland Oral and maxillo-facial surgery Κύπρος Στοµατο-Γναθο-Προσωποχειρουργική Luxembourg Chirurgie dentaire, orale et maxillofaciale

Magyarország Arc-állcsont-szájsebészet Malta Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ Suomi/Finland Suu- ja leukakirurgia/Oral och

maxillofacial kirurgi United Kingdom Oral and maxillo-facial surgery

1 Voor de opleiding die leidt tot de titel van specialist in de mond-, tand- en maxillo-faciale

chirurgie (basisopleiding voor arts en voor beoefenaar der tandheelkunde) moeten de basisopleiding voor arts (artikel 22) en bovendien ook de opleidingscyclus voor beoefenaren der tandheelkunde (artikel 32) met goed gevolg zijn doorlopen.

6.2. Verworven rechten van specialisten in de tandheelkunde

Orthodontie Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Referentiedatum Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig Sundhedsstyrelsen 28 januari 1980

som specialtandlćge i ortodonti Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für Landeszahnärztekammer 28 januari 1980

Kieferorthopädie; Eesti Residentuuri lőputunnistus Tartu Ülikool 1 mei 2004

ortodontia erialal

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας – Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 1 januari 1981 της Ορθoδovτικής – Νoµαρχία

France Titre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l’Ordre des 28 januari 1980 chirurgiens dentistes

Ireland Certificate of specialist dentist in Competent authority recognised for 28 januari 1980 orthodontics this purpose by the competent

minister Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Οδοντιατρικό Συµβούλιο 1 mei 2004

Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική

Latvija "Sertifikāts"– kompetentas iestādes Latvijas Ārstu biedrība 1 mei 2004

izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijā

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, Universitetas 1 mei 2004 nurodantis suteiktą gydytojo

ortodonto profesinę kvalifikaciją Magyarország Fogszabályozás szakorvosa Az Egészségügyi, Szociális és 1 mei 2004

bizonyítvány Családügyi Minisztérium illetékes testülete

Malta Certifikat ta' specjalista dentali fl Kumitat ta' Approvazzjoni dwar 1 mei 2004 Ortodonzja Speċjalisti

Nederland Bewijs van inschrijving als Specialisten Registratie Commissie 28 januari 1980 orthodontist in het (SRC) van de Nederlandse

Specialistenregister Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych 1 mei 2004 w dziedzinie ortodoncji

Slovenija Potrdilo o opravljenem 1. Ministrstvo za zdravje 1 mei 2004 specialističnem izpitu iz čeljustne in 2. Zdravniška zbornica Slovenije

zobne ortopedije Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, – Helsingin yliopisto / Helsingfors 1 januari 1994

hampaiston universitet oikomishoito/Specialtand– Oulun yliopisto läkarexamen, tandreglering – Turun yliopisto

Sverige Bevis om specialistkompetens i Socialstyrelsen 1 januari 1994 tandreglering

specialist training in orthodontics this purpose

7727/04 mak/JEL/rv 53

Kaakchirurgie Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Referentiedatum Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig Sundhedsstyrelsen 28 januari 1980

som specialtandlćge i hospitalsodontologi

Deutschland Fachzahnärztliche Landeszahnärztekammer 28 januari 1980 Anerkennung für

Oralchirurgie/Mundchirurgie Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας – Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 1 januari 1981

της Γvαθoχειρoυργικής – Νoµαρχία Ireland Certificate of specialist dentist in Competent authority recognised for 28 januari 1980

oral surgery this purpose by the competent minister

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Οδοντιατρικό Συµβούλιο 1 mei 2004 Ειδικού Οδοντιάτρου στην

Στοµατική Χειρουργική Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, Universitetas 1 mei 2004

nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją

Magyarország Dento-alveoláris sebészet Az Egészségügyi, Szociális és 1 mei 2004 szakorvosa bizonyítvány Családügyi Minisztérium illetékes

testülete Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil Kumitat ta' Approvazzjoni dwar 1 mei 2004

Kirurġija tal-ħalq Speċjalisti Nederland Bewijs van inschrijving als Specialisten Registratie Commissie 28 januari 1980

kaakchirurg in het (SRC) van de Nederlandse Specialistenregister Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych 1 mei 2004 w dziedzinie chirurgii

stomatologicznej Slovenija Potrdilo o opravljenem 1. Ministrstvo za zdravje 1 mei 2004

specialističnem izpitu iz oralne 2. Zdravniška zbornica Slovenije kirurgije

Suomi/ Erikoishammaslääkärin tutkinto, – Helsingin yliopisto / Helsingfors 1 januari 1994 Finland suu- ja leuka-kirurgia / universitet Specialtandläkar-examen, oral och – Oulun yliopisto maxillofacial kirurgi – Turun yliopisto Sverige Bevis om specialist-kompetens i Socialstyrelsen 1 januari 1994 tandsystemets kirurgiska sjukdomar

specialist training in oral surgery this purpose

7727/04 mak/JEL/rv 54

6.3. Opleidingstitels van architecten waarvoor overeenkomstig artikel 41, lid 1, verworven rechten gelden

LAND Opleidingstitel Referentieacademiejaar

België/ – De diploma’s afgegeven door de nationale hogescholen voor architectuur of door de hogere architectuurinstituten (architecte-architect) 1987/1988 Belgique/ – De diploma’s afgegeven door het Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt (architect) Belgien – De diploma’s afgegeven door de koninklijke academies voor schone kunsten (architecte – architect) – De diploma’s afgegeven door de Sint-Lukasscholen (architecte – architect) – De universitaire diploma’s van burgerlijk ingenieur, vergezeld van een stagecertificaat, afgegeven door de Orde van Architecten, die het recht geven de beroepstitel van architect te voeren (architecte – architect) – De architectendiploma’s afgegeven door de centrale examencommissie of door een examencommissie van het Rijk (architecte – architect) – De diploma’s van burgerlijk ingenieur-architect en van ingenieur-architect afgegeven door de faculteiten toegepaste wetenschappen van de universiteiten en door de faculté polytechnique van Bergen (ingénieur-architecte, ingenieur-architect) Česká republika – De diploma’s afgegeven door de faculteiten van de "České vysoké učení technické" (Tsjechische Technische Universiteit in Praag): 2006/2007 "Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství" (de Faculteit Architectuur en Bouwkunde) (tot 1951), "Fakulta architektury a pozemního stavitelství" (de Faculteit Architectuur en Bouwkunde) (van 1951 tot 1960), "Fakulta stavební" (de Faculteit Civiele Ingenieurswetenschappen) (vanaf 1960) op het gebied van: bouwkundige constructies en structuren, bouwkunde, constructie en architectuur; architectuur (inclusief stadsplanning en ruimtelijke ordening), civiele constructies en constructies voor industrie en landbouw; of in het programma civiele ingenieurswetenschappen in het studiegebied bouwkunde en architectuur, "Fakulta architektury" (de Faculteit Architectuur) (vanaf 1976) op het gebied van: architectuur; stadsplanning en ruimtelijke ordening, of in het programma: architectuur en stadsplanning in de studiegebieden: architectuur, theorie van het architectonisch ontwerp, stadsplanning of ruimtelijke ordening, geschiedenis van de architectuur en reconstructie van historische monumenten, of architectuur en bouwkunde; – de diploma’s afgegeven door "Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše" (tot 1951) op het gebied van architectuur en bouwkunde, – de diploma’s afgegeven door "Vysoká škola stavitelství v Brně" (van 1951 tot 1956) op het gebied van architectuur en bouwkunde, – de diploma’s afgegeven door de "Vysoké učení technické v Brně" aan de "Fakulta architektury" (Faculteit Architectuur) (vanaf 1956) in het studiegebied architectuur en stadsplanning of aan de "Fakulta stavební" (Faculteit Civiele Ingenieurswetenschappen) (vanaf 1956) in het studiegebied bouwkunde, – de diploma’s afgegeven door de Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava", "Fakulta stavební" (Faculteit Civiele Ingenieurswetenschappen) (vanaf 1997) in de studiegebieden structuur en architectuur of civiele ingenieurswetenschappen, – de diploma’s afgegeven door de "Technická univerzita v Liberci", "Fakulta architektury" (Faculteit Architectuur) (vanaf 1994) in het programma architectuur en stadsplanning in het studiegebied architectuur, – de diploma’s afgegeven door de "Akademie výtvarných umění v Praze" in het programma kunsten, studiegebied architectonisch ontwerp, – de diploma’s afgegeven door de "Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze" in het programma kunsten, studiegebied architectuur, – een vergunning afgegeven door de "Česká komora architektů" zonder opgave van het vakgebied of van het type bouwkundige constructie.

BIJLAGE II DG C I NL

LAND Opleidingstitel Referentieacademiejaar

Danmark – De diploma’s afgegeven door de rijksscholen voor architectuur te Kopenhagen en Ĺrhus (arkitekt) 1987/1988 – Het door de raad van architecten afgegeven registratiebewijs overeenkomstig Wet nr. 202 van 28 mei 1975 (registreret arkitekt)

– De door hogescholen voor civiele bouwkunde afgegeven diploma’s (bygningskonstruktřr), vergezeld van een attest van de bevoegde instanties waaruit blijkt dat de betrokkene met goed gevolg een onderzoek op grond van bewijsstukken heeft doorstaan. Dit onderzoek behelst de beoordeling van

plannen die de kandidaat tijdens een feitelijke praktijk van ten minste zes jaar op het gebied van de in artikel 44 bedoelde werkzaamheden heeft gemaakt en uitgevoerd.

Deutschland – De diploma’s afgegeven door de hogescholen voor schone kunsten (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK)) 1987/1988 – De diploma’s afgegeven door de afdeling architectuur (Architektur/Hochbau) van de technische hogescholen, van de technische universiteiten, van de

universiteiten en, voorzover deze instellingen zijn opgegaan in Gesamthochschulen, van deze Gesamthochschulen (Dipl.-Ing. en andere benamingen die later eventueel aan deze diploma’s worden gegeven)

– De diploma’s afgegeven door de afdeling architectuur (Architektur/Hochbau) van de Fachhochschulen en, voorzover deze instellingen zijn opgegaan in Gesamthochschulen, van deze Gesamthochschulen, vergezeld, wanneer de studieduur minder dan vier jaar, maar ten minste drie jaar bedraagt, van een certificaat waaruit een beroepservaring van vier jaar in de Bondsrepubliek Duitsland blijkt, afgegeven door de beroepsorde overeenkomstig

artikel 43, lid 1 (Ingenieur grad. en andere benamingen die later eventueel aan deze diploma’s worden gegeven) – De certificaten (Prüfungszeugnisse) die voor 1 januari 1973 zijn afgegeven door de afdeling architectuur van de Ingenieurschulen en van de

Werkkunstschulen, vergezeld van een attest van de bevoegde instanties waaruit blijkt dat de betrokkene met goed gevolg een onderzoek op grond van bewijsstukken heeft doorstaan. Dit onderzoek behelst de beoordeling van plannen die de kandidaat tijdens een feitelijke praktijk van ten minste zes jaar op het gebied van de in artikel 44 bedoelde werkzaamheden heeft gemaakt en uitgevoerd.

Eesti – diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996 aastast (diploma architectuurstudies, 2006/2007 afgegeven door de Faculteit architectuur van de Estse Kunstacademie sinds 1996), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989-1995 aastal

(afgegeven door de Kunstuniversiteit van Tallinn van 1989 tot en met 1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (afgegeven door het Staatsinstituut voor kunst van de Estse SSR van 1951 tot en met 1988).

Eλλάς – De diploma’s van ingenieur-architect afgegeven door het Metsovion Polytechnion van Athene, vergezeld van een getuigschrift dat is afgegeven door 1987/1988 de Technische Kamer van Griekenland (TEE) en dat recht geeft op het uitoefenen van werkzaamheden op het gebied van de architectuur

– De diploma’s van ingenieur-architect afgegeven door het Aristotelion Panepistimion van Saloniki, vergezeld van een getuigschrift dat is afgegeven door de Technische Kamer van Griekenland (TEE) en dat recht geeft op het uitoefenen van werkzaamheden op het gebied van de architectuur

– De diploma’s van ingenieur/civiel-ingenieur afgegeven door het Metsovion Polytechnion van Athene, vergezeld van een getuigschrift dat is afgegeven door de Technische Kamer van Griekenland (TEE) en dat recht geeft op het uitoefenen van werkzaamheden op het gebied van de architectuur

– De diploma’s van ingenieur/civiel-ingenieur afgegeven door het Aristotelion Panepistimion van Saloniki, vergezeld van een getuigschrift dat is afgegeven door de Technische Kamer van Griekenland (TEE) en dat recht geeft op het uitoefenen van werkzaamheden op het gebied van de

architectuur – De diploma’s van ingenieur/civiel-ingenieur afgegeven door het Panepistimion Thrakis, vergezeld van een getuigschrift dat is afgegeven door de

Technische Kamer van Griekenland (TEE) en dat recht geeft op het uitoefenen van werkzaamheden op het gebied van de architectuur – De diploma’s van ingenieur/civiel-ingenieur afgegeven door het Panepistimion Patron, vergezeld van een getuigschrift dat is afgegeven door de

Technische Kamer van Griekenland (TEE) en dat recht geeft op het uitoefenen van werkzaamheden op het gebied van de architectuur Espańa Het officiële diploma van architect (título oficial de arquitecto) afgegeven door het ministerie van Onderwijs en Wetenschap of door de universiteiten 1987/1988

BIJLAGE II DG C I NL

LAND Opleidingstitel Referentieacademiejaar

France – De diploma’s van door de regering gediplomeerd architect die tot 1959 door het ministerie van Onderwijs en sedertdien door het ministerie van 1987/1988 Cultuur zijn afgegeven (architecte DPLG)

– De diploma’s afgegeven door de École spéciale d’architecture (architecte DESA) – De diploma’s die sinds 1955 zijn afgegeven door de afdeling architectuur van de École nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg (voormalige École nationale d’ingénieurs de Strasbourg) (architecte ENSAIS)

Ireland – De graad van Bachelor of Architecture verleend door de National University of Ireland (B. Arch. NUI) aan afgestudeerden in de architectuur aan het 1987/1988 University College te Dublin

– Het diploma op het gebied van de architectuur op universitair niveau afgegeven door het College of Technology, Bolton Street, Dublin (Dipl. Arch.) – Het bewijs van geassocieerd lidmaatschap van het Royal Institute of Architects of Ireland (ARIAI) – Het bewijs van lidmaatschap van het Royal Institute of Architects of Ireland (MRIAI)

Italia – De diploma’s van "laurea in architettura" afgegeven door de universiteiten, de polytechnische instituten en de hogere instituten voor architectuur van 1987/1988 Venetië en Reggio-Calabrië, vergezeld van het diploma dat recht geeft op de zelfstandige uitoefening van het beroep van architect afgegeven door de

minister van Onderwijs nadat de kandidaat voor een bevoegde examencommissie is geslaagd voor het staatsexamen, waardoor hij het recht verkrijgt tot zelfstandige uitoefening van het beroep van architect (dott. architetto)

– De diploma’s van "laurea in ingegneria" op het gebied van de bouwkunde afgegeven door de universiteiten en de polytechnische instituten, vergezeld van het diploma dat recht geeft op de zelfstandige uitoefening van een beroep op het gebied van de architectuur afgegeven door de minister van

Onderwijs nadat de kandidaat voor een bevoegde examencommissie is geslaagd voor het staatsexamen, waardoor hij het recht verkrijgt tot zelfstandige uitoefening van het beroep (dott. ing. Architetto of dott. Ing. in ingegneria civile)

Κύπρος – Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστηµονικό και Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου (Bewijs van registratie in het 2006/2007 Register van architecten afgegeven door de Wetenschappelijke en Technische Kamer van Cyprus (ETEK))

Latvija "Arhitekta diploms", ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958. gadam, Rīgas Politehniskā 2006/2007 Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958. gada līdz 1991.gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultāte kopš 1991.

gada, un "Arhitekta prakses sertifikāts", ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība ("diploma van architect" afgegeven door de Faculteit civiele ingenieurswetenschappen, afdeling architectuur, van de Staatsuniversiteit van Letland tot 1958, door de Faculteit civiele ingenieurswetenschappen, afdeling architectuur, van het Polytechnisch instituut van Riga van 1958 tot 1991, door de Faculteit architectuur van de Technische Universiteit van Riga sinds 1991 en het bewijs van registratie van de Orde van architecten van Letland)

Lietuva – het diploma van ingenieur-architect/architect afgegeven door het Kauno politechnikos institutas tot1969 (inžinierius architektas/architektas), 2006/2007 – het diploma van architect/bachelorsdiploma in de architectuur/mastersdiploma in de architectuur afgegeven door het inžinerinis statybos institutas van

Vilnius tot 1990, de Vilniaus technikos universitetas tot 1996 en de Gedimino technikos universitetas van Vilnius sinds 1996 (architektas/architektűros bakalauras/architektűros magistras),

– het diploma van specialist, waarvoor de studiecyclus architectuur/bachelor in de architectuur/master in de architectuur moet worden voltooid, afgegeven door het LTSR Valstybinis dailës institutas en door de Vilniaus dailës akademija sinds 1990 (architektűros kursas/architektűros

bakalauras/architektűros magistras), – het diploma van bachelor in de architectuur/master in de architectuur afgegeven door de Kauno technologijos universitetas sinds 1997 (architektűros

bakalauras/architektűros magistras); alle samen met het certificaat afgegeven door de Vergunningencommissie die het recht verleent activiteiten uit te oefenen op het gebied van de architectuur (erkend architect/ Atestuotas architektas)

BIJLAGE II DG C I NL

LAND Opleidingstitel Referentieacademiejaar

Magyarország "okleveles építészmérnök"-diploma (diploma architectuur, master in de architectuurwetenschappen) afgegeven door de universiteiten, 2006/2007 – "okleveles építész tervező művész" diploma (mastersdiploma architectuurwetenschappen en bouwkunde) afgegeven door de universiteiten

Malta – Perit: Lawrja ta' Perit afgegeven door de Universita` ta' Malta, die recht geeft op registratie als “Perit” 2006/2007 Nederland – Het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraal examen in de bouwkunde afgegeven door de afdeling bouwkunde van de Technische 1987/1988 Hogeschool te Delft of Eindhoven (bouwkundig ingenieur) – De diploma’s van de door de staat erkende academies voor bouwkunst (architect) – De diploma’s die tot in 1971 zijn afgegeven in het kader van het voormalige Hoger Bouwkunstonderricht (architect HBO) – De diploma’s die tot in 1970 zijn afgegeven in het kader van het voormalige Voortgezet Bouwkunstonderricht (architect VBO) – Het getuigschrift dat met goed gevolg een door de architectenraad van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) ingesteld architectenexamen is afgelegd (architect) – Het diploma van de stichting Instituut voor Architectuur (IVA) afgegeven na een op ten minste vierjarige basis ingerichte opleiding van de stichting (architect), vergezeld van een attest van de bevoegde instanties waaruit blijkt dat de betrokkene met goed gevolg een onderzoek op grond van bewijsstukken heeft doorstaan. Dit onderzoek behelst de beoordeling van plannen die de kandidaat tijdens een feitelijke praktijk van ten minste zes jaar op het gebied van de in artikel 44 bedoelde werkzaamheden heeft gemaakt en uitgevoerd. – Een getuigschrift van de bevoegde instanties dat met goed gevolg voor 5 augustus 1985 het examen van kandidaat in de bouwkunde afgenomen door de Technische Hogeschool te Delft of Eindhoven is afgelegd en dat gedurende een tijdvak van ten minste vijf jaar onmiddellijk voorafgaande aan die datum op zodanige wijze en schaal werkzaamheden als architect zijn verricht dat naar Nederlandse maatstaven een voldoende bekwaamheid voor het uitoefenen van die werkzaamheden gewaarborgd is (architect) – Een getuigschrift van de bevoegde instanties dat uitsluitend wordt afgegeven aan personen die voor 5 augustus 1985 de leeftijd van veertig jaar hebben bereikt en waaruit blijkt dat de betrokkene gedurende ten minste vijf jaar onmiddellijk voorafgaand aan die datum op zodanige wijze en schaal werkzaamheden als architect heeft verricht dat naar Nederlandse maatstaven een voldoende bekwaamheid voor het uitoefenen van die werkzaamheden gewaarborgd is (architect) – De in het zevende en achtste streepje bedoelde getuigschriften hoeven niet meer te worden erkend vanaf de datum van inwerkingtreding van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden op het gebied van de architectuur onder de beroepstitel van architect in Nederland, voorzover deze getuigschriften volgens bedoelde bepalingen geen toegang geven tot die werkzaamheden onder genoemde beroepstitel. Österreich – De diploma’s afgegeven door de Technische Universität te Wenen of Graz alsmede de Universität Innsbruck, faculteit civiele bouwkunde en 1997/1998 architectuur (Bauingenieurwesen/Hochbau und Architektur), afdeling architectuur (Architektur), civiele bouwkunde (Bauingenieurwesen Hochbau) en bouwkunde (Wirtschaftingenieurwesen – Bauwesen) – De diploma’s afgegeven door de Universität für Bodenkultur, afdeling cultuurtechniek en waterhuishouding (Kulturtechnik und Wasserwirtschaft) – De diploma’s afgegeven door het Institut für Architektur van de Hochschule für bildende Kunst te Wenen – De diploma’s afgegeven door de Akademie der bildenden Künste te Wenen, afdeling architectuur – De ingenieursdiploma’s (Ing.) uitgereikt door de hogere technische scholen, de technische scholen of de technische scholen voor de bouwkunst, vergezeld van het licentiaatsdiploma van Baumeister, waaruit blijkt dat de betrokkene over minimaal zes jaar beroepservaring in Oostenrijk beschikt, gesanctioneerd door een examen – De diploma’s uitgereikt door de Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz, afdeling architectuur – De certificaten van bekwaamheid voor civiel-ingenieurs of raadgevend ingenieurs op het gebied van de bouwkunde (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft) overeenkomstig het Ziviltechnikergesetz, BGBI, nr. 156/1994

BIJLAGE II DG C I NL

LAND Opleidingstitel Referentieacademiejaar

Polska de diploma’s afgegeven door de faculteiten architectuur van: 2006/2007

– de technische universiteit van Warschau, Faculteit architectuur in Warschau (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury); de beroepstitel van

architect: inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; magistra inżyniera architektury; magistra

inżyniera architekta; magister inżynier architekt. (van 1945 tot 1948, titel: inżynier architekt, magister nauk technicznych; van 1951 tot 1956, titel:

inżynier architekt; van 1954 tot 1957, tweede stadium, titel: inżyniera magistra architektury; van1957 tot 1959, titel: inżyniera magistra architektury;

van 1959 tot 1964: titel: magistra inżyniera architektury; van 1964 tot 1982, titel: magistra inżyniera architekta; van 1983 tot 1990, titel: magister

inżynier architekt; sinds 1991, titel: magistra inżyniera architekta)

– de technische universiteit van Krakau, Faculteit architectuur in Krakau (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); de beroepstitel van architect:

magister inżynier architekt (van 1945 tot 1953 Universiteit voor mijnbouw en metallurgie, Polytechnische Faculteit Architectuur - Akademia Górniczo

Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury),

– de technische universiteit van Wrocław, Faculteit architectuur in Wrocław (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury); de beroepstitel van

architect: inżynier architekt magister nauk technicznych; magister inżynier Architektury; magister inżynier architekt. (van 1949 tot 1964, titel: inżynier

architekt, magister nauk technicznych; van 1956 tot 1964, titel: magister inżynier architektury; sinds 1964, titel: magister inżynier architekt)

– de technische universiteit van Silezië, Faculteit architectuur in Gliwice (Politechnika Śląska, Wydział Architektury); de beroepstitel van architect:

inżynier architekt; magister inżynier architekt. (van 1945 tot 1955, Faculteit ingenieurswetenschappen en bouwkunde - Wydział Inżynieryjno

Budowlany, titel: inżynier architekt; van 1961 tot 1969, Faculteit industriële bouwkunde en algemene ingenieurswetenschappen - Wydział Budownictwa

Przemysłowego i Ogólnego, titel: magister inżynier architekt; van 1969 tot 1976, Faculteit civiele ingenieurswetenschappen en architectuur- Wydział

Budownictwa i Architektury, titel: magister inżynier architekt; sinds 1977, Faculteit architectuur - Wydział Architektury, titel: magister inżynier

architekt en sinds 1995 titel: inżynier architekt)

– de technische universiteit van Poznan, Faculteit architectuur in Poznan (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury); de beroepstitel van architect:

inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt (van 1945 tot 1955, School voor ingenieurswetenschappen, Faculteit architectuur -

Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titel: inżynier architektury; sinds 1978, titel: magister inżynier architekt en sinds 1999 titel: inżynier

architekt)

– de technische universiteit van Gdansk, Faculteit architectuur in Gdansk (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury); de beroepstitel van architect:

magister inżynier architekt. (van 1945 tot 1969 Faculteit architectuur - Wydział Architektury, van 1969 tot 1971 Faculteit civiele

ingenieurswetenschappen en architectuur - Wydział Budownictwa i Architektury, van 1971 tot 1981 Instituut voor architectuur en stadsplanning -

Instytut Architektury i Urbanistyki, sinds 1981 Faculteit architectuur - Wydział Architektury)

– de technische universiteit van Biatystok, Faculteit architectuur in Biatystok (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury); de beroepstitel van

architect: magister inżynier architekt (van 1975 tot 1989 Instituut voor architectuur – Instytut Architektury)

– de technische universiteit van Lodz, Faculteit civiele ingenieurswetenschappen, architectuur en milieutechniek in Lodz (Politechnika Łódzka, Wydział

Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska); de beroepstitel van architect: inżynier architekt; (van 1973 tot 1993 Faculteit civiele

ingenieurswetenschappen en architectuur - Wydział Budownictwa i Architektury en sinds 1992 Faculteit civiele ingenieurswetenschappen, architectuur

en milieutechniek - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; titel: titel: van 1973 tot 1978 inżynier architekt, sinds 1978, titel:

magister inżynier architekt)

– de technische universiteit van Szczecin, Faculteit civiele ingenieurswetenschappen en architectuur in Szczecin (Politechnika Szczecińska, Wydział

Budownictwa i Architektury); de beroepstitel van architect: inżynier architekt; magister inżynier architekt (van 1948 tot 1954, Hogeschool voor

ingenieurswetenschappen, Faculteit architectuur - Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titel: inżynier architekt, sinds 1970, titel: magister

inżynier architekt en sinds 1998 titel: inżynier architekt)

vergezeld van het bewijs van lidmaatschap afgegeven door een regionale architectenkamer in Polen, verlenen deze diploma's het recht in Polen activiteiten

uit te oefenen op het gebied van de architectuur.

BIJLAGE II DG C I NL

LAND Opleidingstitel Referentieacademiejaar

Portugal – Het "diploma do curso especial de arquitectura" uitgereikt door de scholen voor schone kunsten van Lissabon en Porto 1987/1988 – Het "diploma de arquitecto" uitgereikt door de scholen voor schone kunsten van Lissabon en Porto

– Het "diploma do curso de arquitectura" uitgereikt door de scholen voor schone kunsten van Lissabon en Porto – Het "diploma de licenciatura em arquitectura" uitgereikt door de Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa – De "carta de curso de licenciatura em arquitectura" uitgereikt door de Universidade Técnica de Lisboa en de Universidade do Porto – Het licentiaatsdiploma van civiel-ingenieur (licenciatura em engenharia civil) uitgereikt door het Instituto Superior Técnico van de Universidade Técnica de Lisboa – Het licentiaatsdiploma van civiel-ingenieur (licenciatura em engenharia civil) uitgereikt door de faculteit civiele bouwkunde (de Engenharia) van de Universidade do Porto – Het licentiaatsdiploma van civiel-ingenieur (licenciatura em engenharia civil) uitgereikt door de faculteit wetenschap en technologie van de Universidade de Coimbra – Het licentiaatsdiploma van civiel-ingenieur, productie (licenciatura em engenharia civil, produçăo) uitgereikt door de Universidade do Minho

Slovenija – een "univerzitetni diplomirani inženir arhitekture / univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture" (universitair diploma architectuur) 2006/2007 afgegeven door de faculteit architectuur en een certificaat, afgegeven door de wettelijk erkende instantie bevoegd voor architectuur,

geven het recht activiteiten uit te oefenen op het gebied van de architectuur – een universitair diploma afgegeven door technische faculteiten waarbij de titel "univerzitetni diplomirani inženir (univ.dipl.inž.) /

univerzitetna diplomirana in ženirka" wordt toegekend, en een certificaat, afgegeven door de wettelijk erkende instantie bevoegd voor architectuur, geven het recht activiteiten uit te oefenen op het gebied van de architectuur

BIJLAGE II DG C I NL

LAND Opleidingstitel Referentieacademiejaar

Slovensko – diploma architectuur en bouwkunde (architektúra a pozemné staviteľstvo) afgegeven door de Slowaakse Technische Universiteit (Slovenská vysoká škola technická) in Bratislava, 1950 – 1952 (titel: Ing.),

– diploma architectuur (architektúra) afgegeven door de Faculteit architectuur en bouwkunde van de Slowaakse Technische Universiteit (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) in Bratislava, 1952 – 1960 (titel: Ing. arch.)

– diploma bouwkunde (pozemné staviteľstvo) afgegeven door de Faculteit architectuur en bouwkunde van de Slowaakse Technische

Universiteit (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) in Bratislava, 1952 – 1960 (titel: Ing.)

– diploma architectuur (architektúra) afgegeven door de Faculteit civiele ingenieurswetenschappen van de Slowaakse Technische

Universiteit (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) in Bratislava, 1961 – 1976 (titel: Ing. arch.)

– diploma bouwkunde (pozemné stavby) afgegeven door de Faculteit civiele ingenieurswetenschappen van de Slowaakse Technische

Universiteit (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) in Bratislava, 1961 – 1976 (titel: Ing.)

– diploma architectuur (architektúra) afgegeven door de Faculteit architectuur van de Slowaakse Technische Universiteit (Fakulta

architektúry, Slovenská vysoká škola technická) in Bratislava sinds 1977 (titel: Ing.arch.)

– diploma stedebouw (urbanizmus) afgegeven door de Faculteit architectuur van de Slowaakse Technische Universiteit (Fakulta

architektúry, Slovenská vysoká škola technická) in Bratislava sinds 1977 (titel: Ing. arch.)

– diploma bouwkunde (pozemné stavby) afgegeven door de Faculteit civiele ingenieurswetenschappen van de Slowaakse Technische

Universiteit (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) in Bratislava, 1977 - 1997 (titel: Ing.)

– diploma architectuur en bouwkunde (architektúra a pozemné stavby) afgegeven door de Faculteit civiele ingenieurswetenschappen van

de Slowaakse Technische Universiteit (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) in Bratislava sinds 1998 (titel: Ing.)

– diploma bouwkunde – specialisatie: architectuur (pozemné stavby – špecializácia: architektúra) afgegeven door de Faculteit civiele

ingenieurswetenschappen van de Slowaakse Technische Universiteit (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) in Bratislava,

2000-2001 (titel: Ing.)

– diploma bouwkunde en architectuur (pozemné stavby a architektúra) afgegeven door de Faculteit civiele ingenieurswetenschappen van

de Slowaakse Technische Universiteit (Stavebná fakulta - – Slovenská technická univerzita) in Bratislava sinds 2001 (titel: Ing.)

– diploma architectuur (architektúra) afgegeven door de Academie voor Kunst en Ontwerpen (Vysoká škola výtvarných umení) in

Bratislava sinds 1969 (titel: Akad. arch. tot 1990; Mgr. 1990 - 1992; Mgr. arch. 1992 – 1996; Mgr. Art. sinds 1997)

– diploma bouwkunde (pozemné staviteľstvo) afgegeven door de Faculteit civiele ingenieurswetenschappen van de Slowaakse

Technische Universiteit (Stavebná fakulta, Technická univerzita) in Košice van 1981 tot 1991 (titel: Ing.)

alle diploma’s dienen vergezeld te gaan van:

– een vergunning afgegeven door de Slowaakse orde van architecten (Slovenská komora architektov) in Bratislava zonder opgave van het

specialisme of op het gebied van bouwkunde (pozemné stavby) of ruimtelijke ordening (územné plánovanie),

– een vergunning afgegeven door de Slowaakse kamer van burgerlijk ingenieurs (Slovenská komora stavebných inžinierov) in Bratislava

op het gebied van bouwkunde (pozemné stavby)

Suomi/Finland – De diploma’s uitgereikt door de architectuurafdelingen van de technische universiteiten en de Oulun yliopisto (arkkitehti/arkitekt) 1997/1998

– De diploma’s uitgereikt door de technologische instituten (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt)

BIJLAGE II DG C I NL

LAND Opleidingstitel Referentieacademiejaar

Sverige – De diploma’s uitgereikt door de Arkitekturskolan van de Kungliga Tekniska Högskola, de Chalmers Tekniska Högskola en de Tekniska 1997/1998 Högskola van de Lunds Universitet (arkitekt, master of architecture)

– De bewijzen van lidmaatschap van de Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), indien de betrokkenen hun opleiding hebben genoten in een staat waarop deze richtlijn van toepassing is

United Kingdom – De titels verworven na het afleggen van examens aan: 1987/1988 – het Royal Institute of British Architects;

– de scholen voor architectuur van de universiteiten, polytechnische instituten, hogescholen, academies (privaatcolleges) en scholen voor technologie en Schone kunsten

– die op 10 juni 1985 door de Architects Registration Council van het Verenigd Koninkrijk erkend waren met het oog op de opneming

ervan in het beroepsregister (Architect) – Een certificaat waarin wordt verklaard dat de houder ervan een verworven recht heeft om zijn beroepstitel van architect te blijven

voeren krachtens section 6 (1) a, 6 (1) b of 6 (1) van de Architects Registration Act van 1931 (Architect) – Een certificaat waarin wordt verklaard dat de houder ervan een verworven recht heeft om zijn beroepstitel van architect te blijven

voeren krachtens section 2 van de Architects Registration Act van 1938 (Architect)

______________________

BIJLAGE II DG C I NL

2.

Originele weergave

afbeelding document
 
 

3.

Meer informatie

 
 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.