Leven lang leren: meer aandacht voor volwasseneducatie

Met dank overgenomen van N.P.M. (Norbert) Klein i, gepubliceerd op woensdag 26 december 2012.

Volwasseneneductie is in onze kennismaatschappij van onschatbare waarde, om mensen voortdurend te blijven kwalificeren tijdens hun arbeidzame leven, maar zeker óók in de periode daarna. Volwasseneducatie bevordert integratie, blijvende actieve maatschappelijke participatie, en betrokkenheid bij de samenleving. Denk aan het noodzakelijke vrijwilligerswerk, waar het kabinet zo veel van verwacht, onder meer in de zorg!

In het rapport “Trends in beeld 2012’’ is te zien is dat de deelname van 25-64-jarigen aan leeractiviteiten rond de 15% ligt, maar dat de groei de afgelopen jaren minder sterk is geweest dan in andere landen. Dit baart 50PLUS zorgen. “Zeker gegeven het feit dat de volwasseneducatie vanaf 2014 getroffen wordt door een bezuiniging van € 21 miljoen in 2014, oplopend tot € 33 miljoen in 2016. Ook de SER geeft aan dat er wat betreft ouderen nog wel slagen gemaakt kunnen worden gemaakt. Flankerend beleid van de overheid is daarbij voor 50PLUS essentieel.Ik heb de minister gevraagd hoe zij denkt deze de volwasseneducatie de komende jaren overeind te houden en te stimuleren. Zodat volwassenen en ouderen mede in het kader van digitalisering ook hierdoor actief kunnen blijven, en kunnen deelnemen en bijdragen aan het maatschappelijk leven. In haar antwoord heeft zij zich positief over een goed volwasseneducatie uitgelaten.

Door mij is hierover tijdens de begrotingsbehandeling OCW in december een motie ingediend. Deze motie is door de VVD en PvdA afgewezen.