Motie Kuiken over een rijksbijdrage voor de realisatie van de inpassingsvisie - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 16 september 2019
kalender

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

33 400 A

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013

Nr. 30

MOTIE VAN HET LID KUIKEN

Voorgesteld 18 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij de keuze voor de Blankenburgtunnel, het tracé Krabbeplas-west, inclusief de aanleg van de Aalkeettunnel, de beste oplossing is;

constaterende dat dit tracé voor het gebied invloed heeft op recreatie, natuur en water;

verzoekt de regering om, in overleg met de regio en natuur- en milieuorganisaties een inpassingsvisie voor het gebied te ontwikkelen, binnen de door de minister geschetste kaders, waarin compensatie is opgenomen voor verlies aan waarden van natuur, recreatie en water;

verzoekt de regering tevens, deze visie als zienswijze te betrekken bij de ontwerpstructuurvisie voor de Nieuwe Westelijke Oeverbinding;

verzoekt de regering voorts, om voor de realisatie van de inpassingvisie een rijksbijdrage van 25 miljoen euro beschikbaar te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken


 
 

2.

Meer informatie

 
 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.