Motie inzake opzeggen vertrouwen in kabinet - Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Deze motie i is onder nr. K toegevoegd aan dossier 33400 - Miljoenennota 2013.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie inzake opzeggen vertrouwen in kabinet
Document­datum 06-12-2012
Publicatie­datum 06-12-2012
Nummer KST33400K
Kenmerk 33400, nr. K
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

33 400

Nota over de toestand van ’s Rijks financiën

K

MOTIE VAN HET LID DE GRAAFF C.S.

Voorgesteld 4 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het regeerakkoord op gespannen voet staat met de grondrechten van de Nederlandse burger, met name zoals vastgelegd in de artikelen 14, 18, 19, 20 en 22 van de Grondwet,

overwegende, dat dit kabinet de belangen van de Europese Unie en de eurozone zwaarder laat wegen dan die van Nederland en haar onderdanen,

zegt het vertrouwen in het kabinet op en gaat over tot de orde van de dag.

M. de Graaff

Van Strien

Faber

Sörensen

Popken

Van Dijk

Frijters-Klijnen

Reynaers

Van Beek

Kok


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.