Lijst van ingekomen stukken (donderdag 8 november 2012) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 21 augustus 2019
kalender

1.

Tekst

5 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschappen

Herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht) - 33455

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 oktober 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken in verband met een verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde en enkele technische aanpassingen - 33462

staatssecretaris van FinanciŽn, F.H.H. Weekers - 1 november 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Waterwet (doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming) - 33465

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 2 november 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de vaststelling van Verordening (EU) nr. 600/2012†i van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de verificatie van broeikasgasemissie- en tonkilometerverslagen en de accreditatie van verificateurs krachtens Richtlijn 2003/87/EG†i van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 181) en van Verordening (EU) nr. 601/2012†i van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG†i van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 181) - 33466

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 2 november 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Goedkeuring van de op 29 juni 2012 te Tegucigalpa tot stand gekomen Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds (Trb. 2012, 163) - 33467

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 2 november 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de versterking van de kwaliteitswaarborgen voor het hoger onderwijs alsmede tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de introductie van een aanwijzingsbevoegdheid voor de minister (Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs) - 33472

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 7 november 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Twee brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 6 november 2012, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 31898 en 33409 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

De volgende brieven

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 2 oktober jl. over het (bijzondere) 1F-beleid met betrekking tot onderofficieren en officieren van de veiligheidsdiensten van het communistische regime in Afghanistan, de KhAD/WAD - 19637-1589

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 29 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Asielbeleid voor Iraanse christenen - 19637-1590

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Besluitvorming Europees toezichtmechanisme voor banken - 21501-07-953

minister van FinanciŽn, J.C. de Jager - 1 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda informele raad cohesiebeleid 6 november 2012 - 21501-08-443

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag EU Milieuraad 25 oktober 2012 - 21501-08-444

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 1 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 10-11 oktober 2012 - 21501-30-298

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Landbouw- en visserijraad oktober 2012 - 21501-32-653

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering van de motie van het lid Bosman c.s. over het compromisvoorstel van de visserijsector inzake discards (kamerstuk 21501-32, nr. 647) - 21501-32-654

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Informele Onderwijs Raad 4-5 oktober 2012 - 21501-34-194

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 31 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitwerking opties van treinverbindingen Nederland - BelgiŽ - 22026-368

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Rapport: Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2011 - 22054-205

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 31 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche inzake Mededeling internationale samenwerking van de EU op het gebied van onderzoek en innovatie - 22112-1496

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 26 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken betreffende de kwalitatieve monitoring van Roma in Nederland - 22112-1497

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 31 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsappreciatie uitbreidingspakket Europese Commissie 2012 - 23987-126

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 26 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de brief van de Nationale ombudsman ten geleide van het rapport 'Schulden komen nooit alleen - Aandachtspunten voor behoorlijke schuldhulpverlening' - 24515-240

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 1 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de brief van de heer Froger, ambassadeur van de gezamenlijke Voedselbanken over de tekorten van de voedselbanken en de gevolgen daarvan voor - met name - gezinnen met kinderen - 24515-241

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Inspectierapport JJI Den Hey-Acker en beleidsreactie - 24587-477

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de brief van het RIBW Nijmegen en Rivierenland m.b.t. stapeling van eigen bijdrage in de ggz - 25424-190

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 30 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding twaalfde jaarrapportage aan van het helikopterproject NH-90 - 25928-51

minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Rapport De Grave over VN-contributieschalen - 26150-126

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 30 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het Global Financial Stability Report (najaar 2012) van het IMF - 26234-128

minister van FinanciŽn, J.C. de Jager - 1 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten van de elfde Conferentie van Partijen inzake de Conventie van Biologische Diversiteit (COP11) - 26407-71

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken met betrekking tot de ICT-beveiligingsassessments DigiD - 26643-256

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 30 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

FinanciŽn Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) vorming - 26956-142

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 1 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken recente vondsten schadelijke organismen - 27858-120

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie zij-instroom leraren VO en MBO - 27923-144

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 30 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Eindrapportage evaluatie educatieve minor wetenschappelijk onderwijs - 27923-145

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 30 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden: "Winstgevend Welzijn, over het creŽren van kansen" - 28286-596

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek om nadere informatie over het handelsverbod op vossen- en chinchillabont (sts ELI) - 28286-597

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de informele NAVO-ministeriŽle te Brussel van 9 en 10 oktober 2012 - 28676-167

minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 1 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport Proceskostenveroordeling in strafzaken - 29279-153

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag internationale conferentie "Free movement and participation of EU citizens - making it work for all" - 29407-151

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verkenning woningcorporaties, staatssteun en middeninkomens - 29453-277

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 30 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken derivatencorporaties (Wooninvest, Portaal en Vestia) - 29453-278

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 31 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kwaliteit van niet-WMO-plichtig (geneesmiddelen)onderzoek - 29477-205

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

IGZ-rapport Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing medisch specialisten voldoende, betere borging nodig - 29477-206

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere reactie Stichting Mainport en Groen m.b.t. afspraken PASO en Rijksbufferzone in het Convenant mainport en Groen (sts ELI) - 29665-180

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Turks stro - 29683-141

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport Flexible Copyright en het advies Een flexibele regeling voor user-generated content van de Commissie Auteursrecht - 29838-55

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van drie rapporten en een brochure over het vmbo, vakken volgen op een hoger niveau en sleutelexperimenten - 30079-36

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Luchtberekeningen A10 West - 30175-151

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 30 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de Achtergrondstudie van de Algemene Rekenkamer over het uitvoeren van private activiteiten door publieke organisaties sinds het onderzoek van de Algemene Rekenkamer in 2005 - 30220-7

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl in het PO, VO en MBO - 30234-76

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift brieven aan eurocommissaris Reding d.d. 14 september en 18 oktober jongstleden inzake "Women on company boards" - 30420-176

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Afgeronde onderzoeken en actualiteiten m.b.t. financiering WWB - 30545-116

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang uitvoering decentralisatie natuur - 30825-185

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie om de stand van zaken betreffende Natuurherstel Westerschelde - 30862-87

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang sourcingprojecten - 31125-14

minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 1 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het verzoek om een kabinetsreactie op de Balans voor de Leefomgeving - 31253-30

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding publieksversie van het verkennend onderzoek "Grenzen overschreden" - 31255-14

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van de IOB Beleidsdoorlichting "Energievoorzieningszekerheid en Buitenlandbeleid 2006-2010" en de beleidsreactie daarop - 31271-7

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 31 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verhaal Hogeschool Inholland bij oud-bestuursleden - 31288-318

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging m.b.t. de rolverdeling tussen de organen die verantwoordelijk zijn voor het externe toezicht in het hoger onderwijs alsook de samenwerkingsafspraken die de Inspectie van het Onderwijs en de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie hebben gemaakt - 31288-319

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Toezichtkader VO 2013 - 31289-137

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

PPON-rapport van Stichting Cito aan over de sociale competenties van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs - 31293-148

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Monitor ouderbetrokkenheid in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (meting 2012) - 31293-149

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken bij ROC Zadkine - 31524-156

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over het eindrapport van de commissie Amarantis en het rapport van de Inspectie van het Onderwijs naar de financiŽle positie van mbo instellingen - 31524-157

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Evaluatie Convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten - 31532-91

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met wijzigingen op het gebied van het doden van dieren zonder voorafgaande bedwelming - 31571-23

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Instelling van de Commissie Structuur Nederlandse banken - 32013-26

minister van FinanciŽn, J.C. de Jager - 1 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

A-brief inzake bescherming tegen geÔmproviseerde explosieven (CIED blok 3 Structurele inbedding) - 32164-2

minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Tweede nota van wijziging - 32271-11

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 30 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken wetsvoorstel versterking positie leraren - 32396-13

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Ontwerp klachtenregeling aanbesteden en ontwerp richtsnoeren leveringen en diensten wetsvoorstel Aanbestedingswet - 32440-81

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 31 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Intrekking van het voorstel van wet tot wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de samenvoeging van de politieregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee. - 32527-7

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding ter vertrouwelijke inzage de brief van de Europese Commissie over de kritiek op de Nederlandse Telecommunicatiewet en de Mediawet 2008 alsmede een korte toelichting van het kabinet op die brief (min ELI) - 32549-49

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang Natura 2000/PAS - 32670-64

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Vervolg voortgang onderzoek naar de bescherming van woonbootbewoners - 32730-14

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 31 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verhouding toetsingskader voor materieelverwerving tot richtlijn nr. 2009/81/EG†i - 32733-84

minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 1 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Behoeftestelling project Langer doorvliegen F-16 - Instandhouding - 32733-85

minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op openstaande toezeggingen bouwregelgeving en brandveiligheid en de stand van zaken rond de voorbereiding van een fundamentele herziening van het Bouwbesluit - 32757-46

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 1 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken over de onderhandelingen over de Algemene verordening gegevensbescherming en de richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging - 32761-44

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere informatie over onderwerpen die besproken zijn tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied op 26 september 2012 - 32768-10

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 31 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar woningmarkteffecten staatssteunregeling - 32847-34

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 30 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage Rotterdam-Zuid - 32847-35

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 31 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van de zesde rapportage over de Nederlandse derogatie aan zoals deze naar de Europese Commissie is verzonden - 33037-35

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 31 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de motie Koopmans en Snijder-Hazelhoff over versnelling vergunningverlening mestverwerkingsinstallaties - 33037-36

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapportages naleving luchtwassers - 33037-37

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 1 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding afschrift van de brief aan eilandsraden over wijziging Grondwet - 33131-14

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering van de motie van de leden Azmani en Dijkgraaf over een vrijwillige overstap van de oude naar de nieuwe Wajong - 33161-106

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief houdende intrekking van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet Milieubeheer (kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw 2013-2020) - 33291-5

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 1 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake het Infrastructuurfonds (Kamerstuk 33400 A) - 33400-A-8

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het MIRT Projectenboek 2013 - 33400-A-9

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over laatste stand van zaken subsidie Spoorse Doorsnijdingen - 33400-A-11

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 31 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake het Deltafonds (Kamerstuk 33400 J) - 33400-J-4

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van het bezoek aan Vietnam door de staatssecretaris van BUZA van dinsdag 9 tot en met donderdag 11 oktober 2012 - 33400-V-7

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 31 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Bevriezen fusie Koninklijke Bibliotheek en Nationaal Archief - 33400-VIII-10

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 26 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de Begroting Ministerie Infrastructuur en Milieu (Kamerstuk 33400 XII) - 33400-XII-5

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage van de Raad van Advies voor onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Warenautoriteit over het jaar 2011 - 33400-XIII-8

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 33400-XVI-12

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op IGZ rapport 'Het Resultaat Telt Particuliere Klinieken 2011' - 33400-XVI-13

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage najaar 2012 'geweld in afhankelijkheidsrelaties' - 33400-XVI-14

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 30 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken toezeggingen VWS - 33400-XVI-15

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Besluit aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen erf- en schenkbelasting als massaal bezwaar - 33457-1

staatssecretaris van FinanciŽn, F.H.H. Weekers - 25 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Besluit van 11 oktober 2012 tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur inzake het participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede taal en technische wijzigingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs - 33458-1

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 26 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Vorming baten- lastendienst SSC-ICT Den Haag - 33464-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 30 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Behoeftestellingsfase project Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem (DBBS) - 33468-1

minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Opheffen vertrouwelijkheid van de richtsnoeren van de instrumenten van het ESM en toezending richtsnoer over de beprijzing van de ESM-instrumenten - 21501-07-954

minister van FinanciŽn, J.C. de Jager - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport van bevindingen behorend bij voortgangsrapportage (VGR) 31 HSL-Zuid - 22026-370

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Fiche: Besluit "Culturele Hoofdsteden van Europa" 2020 tot 2033 - 22112-1498

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening - 22112-1499

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling aanboren van het potentieel van cloud computing in Europa - 22112-1500

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling Steun aan de culturele en creatieve sector - 22112-1501

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling en verordeningen inzake medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostiek - 22112-1502

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening openbaarmaking begunstigden Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - 22112-1503

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling extern EU luchtvaartbeleid - 22112-1504

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding afschrift van de brief aan FNV Bondgenoten inzake verzuimbedrijven in antwoord op de brieven van 20 april en 24 juli 2012 - 25883-214

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reacties op aanbevelingen VN-Mensenrechtenexamen - 26150-127

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 1 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de A-Brief project verwerving van beschermingspakketten tegen Chemische Energie (CE-)wapens voor het Infanterie Gevechtsvoertuig (IGV) CV-90 (Kamerstuk 27830, nr. 104) - 27830-107

minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 1 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het verzoek van het lid Ulenbelt om een reactie op het bericht in het Parool van 27 september dat gepensioneerden moeite hebben om rond te komen - 27879-45

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over de verhouding in toepassing van conditionaliteit op partnerlanden Rwanda en Ghana - 29237-143

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 1 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Eenzaamheid - 29538-139

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 30 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen Schouw tijdens de procedurevergadering van de Algemene Commissie voor I&A over de driemaandelijkse voortgangsrapportage INDiGO - 30573-112

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 29 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken inzake de Open Universiteit - 31288-320

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Oprichting financieel stabiliteitscomitť - 32545-11

minister van FinanciŽn, J.C. de Jager - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de "Monitor Infrastructuur en Ruimte 2012, nulmeting" aan van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) - 32660-55

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 5 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending van afschriften van Koninklijke Besluiten t.b.v. ontslag oud-bewindslieden, het niet verlenen van ontslag aan bewindslieden, benoeming bewindslieden van het kabinet Rutte II, naamswijziging ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en departementale herindelingen - 33410-24

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 5 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Hogere tarieven van reisdocumenten die in het buitenland worden aangevraagd - 25764-69

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 30 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de stand van zaken brief politietrainingsmissie Afghanistan - 27925-468

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 1 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de werking van het Toetsingskader - 29521-195

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verminderde bereikbaarheid alarmnummer 112 op 31 oktober 2012 - 29628-337

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanwijzing CuraÁao begroting 2012 - 31568-120

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 6 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 31734-10

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang speerpunten ontwikkelingssamenwerking - 32605-114

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang Uitfasering Bilaterale Ontwikkelingssamenwerking-programma's - 32605-115

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging inzake onderzoek naar de situatie waarbij kinderen opgroeien in zogenoemde meeroudergezinnen - 33032-17

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie inzake beantwoording schriftelijke vragen en reactie rappel over nalevings- en handhavingstekorten Brabantse stikstofverordening - 33037-38

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief over de voortgang bestuursakkoorden - 33400-VIII-11

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 1 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda Begrotingsraad 9 november 2012 - 21501-03-63

minister van FinanciŽn, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek van het lid Tony van Dijck over het leningenprogramma voor Griekenland - 21501-07-955

minister van FinanciŽn, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin-Raad van 12 en 13 november 2012 te Brussel - 21501-07-956

minister van FinanciŽn, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

BeŽindiging Nederlandse AVPD-bijdrage aan EU-operatie Atalanta - 29521-196

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 1 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake verlenging Nederlandse bijdrage aan rule of law missie EULEX Kosovo - 29521-197

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken van de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader van de EU voor de periode 2014-2020 - 32833-9

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 2 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van de nota naar aanleiding van het nader verslag inzake het pakket Belastingplan 2013 en twee nota's van wijziging inzake het Belastingplan 2013 en de Overige Fiscale maatregelen 2013 - 33402-13

staatssecretaris van FinanciŽn, F.H.H. Weekers - 7 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Overgangsrecht verhoging assurantiebelasting - 33402-17

staatssecretaris van FinanciŽn, F.H.H. Weekers - 6 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek van het lid Van Vliet over de planning pakket Belastingplan 2013 - 33402-18

staatssecretaris van FinanciŽn, F.H.H. Weekers - 7 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Gevolgen van de nieuwe portefeuilleverdeling tussen de bewindspersonen in relatie tot het Wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en wetsvoorstel Wet verhuurderheffing - 33405-10

staatssecretaris van FinanciŽn, F.H.H. Weekers - 6 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Structuurvisie buisleidingen - 33473-1

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Aandachtspunten bij de begroting 2013 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie - 33400-VI-7

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 1 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aandachtspunten bij de begroting 2013 van de minister van Infrastructuur en Milieu - 33400-XII-6

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 6 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag

Verdrag tot wijziging van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek IndonesiŽ - 33225-2

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 29 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds - 33459-1

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 29 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Protocol tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en Montenegro ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Montenegro betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven - 33460-1

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 31 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filipijnen, anderzijds; Phnom-Penh, 11 juli 2012 - 33461-1

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 29 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon - 33463-(R1993)-1

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 31 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Reactie om een afschrift van het antwoord op de brief van de KNGF inzake marktscan bewegingszorg van de NZa - 2012Z18090

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 oktober 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over alternatieven op de financiŽle transactie belasting - 2012Z18269

staatssecretaris van FinanciŽn, F.H.H. Weekers - 29 oktober 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van brief aan Nederlandse Melkveehouders Vakbond m.b.t. formeel bezwaar tegen invoering heffing bij aanvraag faunaschade door beschermde diersoorten (sts ELI) - 2012Z18336

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 oktober 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van antwoorden op de brieven van de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG) de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) inzake uitvoeringsafspraken bij natuurakkoord (sts ELI) - 2012Z18349

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 oktober 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op verzoek commissie voor Defensie over het verlenen van toestemming aan de Commandant der Strijdkrachten en de directeur MIVD om deel te nemen aan een besloten technische briefing over de stand van zaken brief politietrainingsmissie Afghanistan op 31 oktober a.s. - 2012Z18368

minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 30 oktober 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan NOVEC B.V. inzake huurovereenkomst Alticom - 2012Z18476

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 31 oktober 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op een brief met betrekking tot de Wet Inburgering Buitenland - 2012Z18519

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 31 oktober 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Stand van zaken Nederlands Opvang voor Papegaaien (sts ELI) - 2012Z18590

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 november 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op verzoek commissie om aandacht voor situatie m.b.t. geluidsoverlast van de helikopters in omgeving Gilze en Rijen - 2012Z18591

minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 1 november 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op verzoek commissie inzake toestemming voor deelname hoofd Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO aan rondetafelgesprek over rapporten AIV, HCSS en Clingendael - 2012Z18633

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 1 november 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van het antwoord op een brief aangaande de leesbaarheid van Nederlandse paspoortnummers - 2012Z18637

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 1 november 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift reactie op een brief inzake een bezwaar tegen het besluit van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) over uitsluiting van de lotingsprocedure - 2012Z18687

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 2 november 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op verzoek commissie over de situatie rondom Thermphos International BV en de petitie van 11 oktober jl. (min ELI) - 2012Z18713

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 november 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van een brief m.b.t. dubbele nationaliteiten en grensoverschrijdende samenwerking - 2012Z18888

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 november 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Brief derden

Reactie m.b.t. betrokkenheid van de Koningin bij de kabinetsformatie - 2012Z17712

R.A. van de Wal - 17 oktober 2012

Ter inzage gelegd op de griffie

Aanbieding manifest over regeerakkoord - 2012Z18824

W. Bijvoets - 6 november 2012

Ter inzage gelegd op de griffie

Reactie m.b.t. regeerakkoord - 2012Z18889

K.J. Kommer - 6 november 2012

Ter inzage gelegd op de griffie

Reactie n.a.v. behandeling brief aan Kamervoorzitter m.b.t. beoordeling regeerakkoord en EU-plannen d.d. 22 oktober 2012 - 2012Z18874

H. Bloemkolk - 3 november 2012

Ter inzage gelegd op de griffie

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

 • a. 
  de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:
  • Herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht) (33455);
  • Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het creŽren van de mogelijkheid tot maximering van het gebruik van meeneembare studiefinanciering (33453);
  • Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de versterking van de kwaliteitswaarborgen voor het hoger onderwijs alsmede tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de introductie van een aanwijzingsbevoegdheid voor de minister (Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs) (33472);
 • c. 
  de vaste commissie voor FinanciŽn:
  • Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken in verband met een verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde en enkele technische aanpassingen (33462);
 • d. 
  de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken:
  • Goedkeuring van de op 29 juni 2012 te Tegucigalpa tot stand gekomen Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds (Trb. 2012, 163) (33467);
 • e. 
  de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu:
  • Wijziging van de Waterwet (doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming) (33465);
  • Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de vaststelling van Verordening (EU) nr. 600/2012†i van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de verificatie van broeikasgasemissie- en tonkilometerverslagen en de accreditatie van verificateurs krachtens Richtlijn 2003/87/EG†i van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 181) en van Verordening (EU) nr. 601/2012†i van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG†i van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 181) (33466).

 
 

2.

Meer informatie

 
 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.