Uitvoeringsverordening 2012/1082 - Wijziging van Verordening (EU) nr. 185/2010 voor wat EU-luchtvaartbeveiligingsvalideringen betreft - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 23 februari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

De uitvoeringsverordening was geldig van 22 november 2012 tot 14 november 2015.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1082/2012 van de Commissie van 9 november 2012 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 185/2010 voor wat EU-luchtvaartbeveiligingsvalideringen betreft Voor de EER relevante tekst

officiële Engelstalige titel

Commission Implementing Regulation (EU) No 1082/2012 of 9 November 2012 amending Regulation (EU) No 185/2010 in respect of EU aviation security validation Text with EEA relevance
 
Rechtsinstrument Uitvoeringsverordening
Wetgevingsnummer Uitvoeringsverordening 2012/1082
Celex-nummer i 32012R1082

3.

Key dates

Document 09-11-2012
Bekendmaking in Publicatieblad 22-11-2012; Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026,OJ L 324, 22.11.2012
Inwerkingtreding 22-11-2012; in werking datum publicatie zie art 4
Einde geldigheid 14-11-2015; stilzwijgende opheffing door 32015R1998

4.

Wettekst

22.11.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 324/25

 

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1082/2012 VAN DE COMMISSIE

van 9 november 2012

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 185/2010 voor wat EU-luchtvaartbeveiligingsvalideringen betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2320/2002 (1), en met name artikel 4, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Verordening (EU) nr. 185/2010 van de Commissie van 4 maart 2010 houdende vaststelling van gedetailleerde maatregelen voor de toepassing van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart (2) bevat geen gedetailleerde regels voor EU-luchtvaartbeveiligingsvalideringen. Dergelijke regels moeten worden vastgesteld om de voorwaarden voor de naleving van de luchtvaartbeveiligingsvoorschriften te harmoniseren.

 

(2)

Verordening (EU) nr. 185/2010 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 19, lid 1, van Verordening (EG) nr. 300/2008 ingestelde Comité voor de beveiliging van de burgerluchtvaart,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 185/2010 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

De lidstaten moeten uiterlijk op 31 januari 2013 aan de Commissie aantonen hoe ze er zullen toe bijdragen dat punt 11.6 met betrekking tot punt 6.8 van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 185/2010 ten uitvoer wordt gelegd.

Onafhankelijke validateurs die vóór de inwerkingtreding van deze verordening zijn gecertificeerd, blijven gekwalificeerd om EU-luchtvaartbeveiligingsvalideringen van bekende afzenders in de lidstaten uit te voeren tot hun certificering verstrijkt of voor een periode van vijf jaar, als dit minder is.

Artikel 3

De Commissie zal de toepassing van de maatregelen waarin deze verordening voorziet, beoordelen en evalueren en zo nodig uiterlijk op 30 juni 2015 een voorstel indienen.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 november 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO

 

 

BIJLAGE

 

A)

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 185/2010 wordt als volgt gewijzigd:

 

1)

Punt 6.3.1.2, onder b), wordt als volgt gewijzigd:

 

a)

in de eerste alinea wordt „onafhankelijke validateur” vervangen door „EU-luchtvaartbeveiligingsvalidateur”;

 

b)

in de tweede alinea wordt „onafhankelijke validateur” vervangen door „EU-luchtvaartbeveiligingsvalidateur”.

 

2)

Punt 6.4.1.2, onder b), wordt als volgt gewijzigd:

 

a)

in de eerste alinea wordt „onafhankelijke validateur” vervangen door „EU-luchtvaartbeveiligingsvalidateur”;

 

b)

in de tweede alinea wordt „onafhankelijke validateur” vervangen door „EU-luchtvaartbeveiligingsvalidateur”;

 

c)

in de derde alinea wordt „onafhankelijke validateur” vervangen door „EU-luchtvaartbeveiligingsvalidateur”;

 

d)

in de vijfde alinea wordt „onafhankelijke validateur” vervangen door „EU-luchtvaartbeveiligingsvalidateur”.

 

B)

Punt 6.8 wordt vervangen door:

„6.8   BESCHERMING VAN VRACHT EN POST DIE VANUIT DERDE...


Lees meer
Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.
 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.