Ruttte-II van start

Met dank overgenomen van C.G. (Kees) van der Staaij i, gepubliceerd op maandag 19 november 2012.

Het kabinet Rutte-Asscher is van start gegaan. Een flitsende start was het niet. Nadat het regeerakkoord was gepresenteerd, kwam er al snel een storm van kritiek los. In het bijzonder de inkomensafhankelijke ziektekostenpremie moest het ontgelden.

Vele huishoudens zouden er honderden euro’s per maand op achteruitgaan. Als dat nu echt noodzakelijk zou zijn om de schatkist op orde te brengen, dan zou de ophef wellicht nog mee zijn gevallen.

Probleem was echter dat het er meer op leek dat het een nivelleringsfeestje van de PvdA was dat hier gevierd moest worden: verkleining van inkomensverschillen als doel in zichzelf. Juist dat zette kwaad bloed. Nog voordat het nieuw beëdigde kabinet in de Tweede Kamer een regeringsverklaring had afgelegd, werd er al koortsachtig aan een alternatief gewerkt. Aan de vooravond van de regeringsverklaring werd een aanpassing van het regeerakkoord gepresenteerd.

Daarmee was een belangrijke angel uit het debat gehaald. De aanpassingen zijn inderdaad een verbetering. Maar ook bij de gewijzigde plannen staan wij bepaald niet te juichen. De belastingdruk neemt nog steeds toe - voor veel mensen gaat gelden dat zij van elke extra verdiende euro in de toekomst een groter bedrag dan nu in de staatskas moeten storten. Dat is economisch gezien niet slim.

Wat ook in de aangepaste plannen een fors minpunt is, dat opnieuw de alleenverdieners zwaar worden getroffen. Nu is het al zo dat een alleenverdiener soms wel duizenden euro’s meer belastingen betaalt, dan een echtpaar samen met eenzelfde gezinsinkomen. Alleenverdienersgezinnen worden in de kabinetsplannen niet ontzien, maar juist extra zwaar getroffen. Dat is onbillijk. Het zou juist gewaardeerd moeten worden als ouders bewust kiezen voor het investeren van tijd in hun gezin of in de zorg voor elkaar. Dat wordt nu afgestraft in plaats van beloond.

Fractiegenoot Dijkgraaf heeft in de afgelopen jaren juist van dit onderwerp al een speerpunt gemaakt. We willen het kabinet op dit punt stevig van repliek blijven dienen, en vasthoudend met alternatieve plannen komen.

Meer dan geld alleen

Het tweedaagse debat over de regeringsverklaring ging heel veel over de bezuinigingen die het kabinet in petto heeft. Maar er is meer dan geld alleen. Daarom hebben wij in het debat ook de vinger gelegd bij de plannen die afbreuk doen aan christelijke waarden en klassieke vrijheden. Het moet gezegd worden, ook in de presentatie en de toelichting op de plannen was het gelukkig niet zo dat premier Rutte en de nieuwe bewindslieden voor een scherp ‘paars’ profiel hebben gekozen. Tegelijkertijd worden in de kabinetsplannen wel degelijk stappen achteruit gezet, zoals meer ruimte voor winkelen op zondag, geen ruimte meer voor nieuwe gewetensbezwaarde trouwambtenaren, en inperking van het benoemingsbeleid op scholen door het schrappen van de zogenaamde ‘enkele-feit-constructie’ in de Algemene wet gelijke behandeling. Wij willen ons in de komende periode met klem inzetten voor een vergroting van de staatsvrije sfeer. Onze nieuwe fractiegenoot Bisschop is buitengewoon gemotiveerd om juist met dit speerpunt aan de slag te gaan op onder meer het terrein van het openbaar bestuur en het onderwijs.

Pro-Israël

Het nieuwe regeerakkoord is een uitgebreid stuk geworden, met op al allerlei terreinen afspraken tussen VVD en PvdA. Of dat een voldoende basis is voor een stabiel kabinet, zal de tijd moeten leren. Soms zijn de afspraken namelijk nogal globaal, bijvoorbeeld op het terrein van het Midden-Oostenvredesproces. En dat terwijl dat toch een heel gevoelige kwestie is. In het regeerakkoord van Rutte-I was uitdrukkelijk vermeld dat het kabinet de banden met Israël verder wil aanhalen. Het nieuwe regeerakkoord zwijgt hierover. Daarom hebben wij een motie ingediend die de regering oproept om te blijven investeren in de band met Israël. Die motie heeft tot onze vreugde de steun van een meerderheid in de Kamer gekregen. Het is belangrijk om juist ook in deze tijd achter Israël te staan - zij hebben niet alleen het recht, maar ook de plicht om hun burgers te beschermen tegen de voortdurende raketbeschietingen vanuit Gaza.

Het nieuwe kabinet is van allerlei kanten veel wijsheid toegewenst. Wij hebben ons daar volmondig bij aangesloten. Wij zullen de kabinetsplannen steunen waar het verantwoord kan, maar pittig kritiek leveren waar dat geboden is. Meer dan ooit is wijsheid nodig. Fijngevoeligheid om de juiste beslissingen te nemen. Wijsheid is te vinden bij het licht van het Woord van God, in de weg van Zijn geboden, heilzame leefregels. Bij alles wat verandert en voorbijgaat, blijft de belofte van Jacobus staan - als iemand wijsheid ontbreekt, dat hij het gelovig van God verwacht, en Hij zal wijsheid schenken. Mild en overvloedig.