Brief regering; Aanbieding afschrift van de brief aan eilandsraden over wijziging Grondwet - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 22 augustus 2019
kalender

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

33 131

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer

Nr. 14

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 november 2012

Tijdens de plenaire behandeling op 9 oktober (Handelingen II, 2012/2013, nr. 10, behandeling Openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) van het voorstel tot wijziging van de Grondwet in verband met de staatkundige positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Kamerstukken II, 2011/12, 33 131) heb ik toegezegd om via de Rijksvertegenwoordiger een brief naar de leden van de eilandsraad te sturen over de strekking, het doel en de inhoud van dit voorstel.

Hierbij bied ik u ter kennisneming aan een afschrift van de brief aan de voorzitter en leden van de eilandsraden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 1).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies

  • 1) 
    Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

2.

Bijlagen

 
 

3.

Meer informatie

 
 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.