Stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba ( 33131 ) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 23 augustus 2019
kalender

1.

Tekst

17 Stemmingen aangehouden motie Grondwet BES

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba ( 33131 ),

te weten:

    • de motie-Hachchi over het Papiaments en het Engels als officiŽle taal (33131, nr. 11).

(Zie vergadering van 9 oktober 2012.)

De voorzitter:

De motie-Hachchi (33131, nr. 11) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering aanvankelijk aangaf bij de grondwetswijziging ter constitutionele borging van de status van de BES-eilanden een bepaling op te willen nemen over het gebruik van het Papiaments en het Engels op de BES-eilanden als taal voor het verkeer met de overheid en het rechtsverkeer, vergelijkbaar met het Fries;

overwegende dat de regering in 2010 aangaf de taalbepaling voor het gebruik van het Papiaments en het Engels als officiŽle taal op de BES-eilanden middels een nota van wijziging te zullen meenemen bij een andere grondwetswijziging waarin het gebruik van het Nederlands in de Grondwet verankerd zou worden, maar dat de behandeling van deze grondwetswijziging al meer dan twee jaar stilligt;

constaterende dat de regering recentelijk wel een wetsvoorstel voor een bij wet gewaarborgde uitzonderingspositie voor het gebruik van het Fries heeft voorgelegd aan de Kamer;

van mening dat het gebruik van het Papiaments en het Engels op de BES-eilanden op gelijke hoogte staat met het gebruik van bijvoorbeeld het Fries in Nederland;

verzoekt de regering, de Kamer te informeren over hoe de praktische en juridische maatregelen die nu genomen worden voor het Fries zich verhouden tot vergelijkbare wet- en regelgeving en het beleid op de BES-eilanden, en waar nodig de wet of het beleid aan te passen om een vergelijkbare status te realiseren voor het gebruik van het Papiaments en het Engels op de BES-eilanden;

spreekt uit dat de regering bij toekomstige besluitvorming over wetgeving, rijkswetgeving en beleid voor de BES-eilanden zorg moet dragen voor een gelijkwaardige status van het Papiaments en het Engels in verhouding tot het Fries,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 13, was nr. 11 (33131).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Hachchi (33131, nr. 13, was nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


 
 

2.

Meer informatie

 
 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.