Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 25 oktober 2011)

1.

Kerngegevens

Officiële titel Lijst van ingekomen stukken
Document­datum 02-01-2012
Publicatie­datum 30-10-2012
Nummer HTK20112012-14-17
Kenmerk 30645; 31501; 31763; 32021; 32131; 32134; 32137; 32195; 32197; 32363; 32365; 32416; 32424; 32464; 32474; 32481; 32540; 32562; 32613; 32659; 32664; 32746; 32845; 32865; 32866; 32867; 32884; 32889; 33010; 33018; 33021; 33023; 33025; 33029; 33032; 33045; 33046; 33050; 33051; 33054;MIVD; 17050;415; 18106;207; 19637;1460; 19637;1461; 21501-02;1098; 21501-02;1099; 21501-04;136; 21501-07;845; 21501-07;847; 21501-07;848; 21501-07;849; 21501-30;272; 21501-31;257; 21501-32;525; 22112;1243; 22112;1244; 22112;1245; 24587;440; 25074;174; 25087;27; 25424;146; 25928;49; 26442;52; 26643;193; 27858;100; 27925;438; 28286;527; 28973;82; 29248;217; 29282;127; 29282;128; 29338;111; 29398;298; 29398;299; 29398;300; 29427;78; 29453;207; 29453;208; 29628;273; 29628;274; 29665;169; 29675;135; 29689;361; 29817;74; 29893;124; 29924;70; 30080;55; 31016;21; 31089;88; 31239;124; 31293;122; 31322;145; 31371;367; 31460;21; 31568;88; 31757;32; 31801;21; 31839;135; 31980;55; 32004;3; 32033;8; 32144;10; 32144;8; 32308;4; 32317;77; 32317;78; 32376;15; 32420;15; 32500-XIII;86; 32620;27; 32637;17; 32637;18; 32694;16; 32730;2; 32733;43; 32733;44; 32733;45; 32733;46; 32735;36; 32761;3; 32776;8; 32815;74; 32820;47; 32849;2; 32896;5; 33000;19; 33000;60; 33000-A;4; 33000-V;7; 33000-V;8; 33000-V;9; 33000-VIII;10; 33000-VIII;14; 33000-VIII;9; 33000-X;10; 33000-XIII;3; 33000-XVI;8; 33009;3; 33041;2; 33042;3; 33049;1; 33052;1; 33053;1
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

17 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Wijziging van de Wet op de medische keuringen in verband met het opnemen van de mogelijkheid tot onderbrenging van de klachtenbehandeling bij aanstellingskeuringen bij de Sociaal-Economische Raad en enige andere wijzigingen - 33050

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 14 oktober 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige andere bepalingen (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap) - 33054

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 24 oktober 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Negentien brieven van de Directeur van het Kabinet der Koningin, met de mededeling, dat Hare Majesteit de haar door de Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (rijks)wet, gedrukt onder de nummers 32481, 32021, 32562, 32613, 30645, 32540, 31501, 32474, 32365 (R1912), 32137, 31763, 32363, 32197, 32195, 32134, 32131, 32424, 32416 en 32464 heeft goedgekeurd.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen;

De volgende voorstellen van wet

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (Incidentele suppletoire begroting EFSF) - 33029

minister van Financiën, J.C. de Jager - 3 oktober 2011

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Afschrift van de brief aan de gemeente Vaals inzake bestrijding bijstandstoerisme Vaals - 17050-415

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 14 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding 20ste Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas - 18106-207

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 13 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voornaamste bevindingen verbeterde asielprocedure - 19637-1460

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers - 17 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van en reactie op het rapport van het WODC over het experiment Perspectief - 19637-1461

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers - 14 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 11 oktober 2011 - 21501-02-1098

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 18 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken d.d. 10 oktober 2011 - 21501-02-1099

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 18 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek van het lid Recourt n.a.v. uitspraken Commissaris Piebalgs dat de EU in ontwikkelingslanden ongeloofwaardig is - 21501-04-136

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 13 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding verslag van de Ecofin-raad van 4 oktober 2011 te Luxemburg - 21501-07-845

minister van Financiën, J.C. de Jager - 14 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Versterken Europese economische stabiliteit en groeivermogen - 21501-07-847

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Vertrouwelijke toezending van EFSF-ontwerprichtlijnen voor achtereenvolgens een "precautionary programme", herkapitalisatie van financiële instellingen, aankopen op de primaire markt en interventies op de secundaire markt - 21501-07-848

minister van Financiën, J.C. de Jager - 20 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Vertrouwelijke toezending van het vijfde voortgangsrapport van de Europese Commissie over de implementatie van het Griekse programma - 21501-07-849

minister van Financiën, J.C. de Jager - 21 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 29 en 30 september 2011 - 21501-30-272

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 20 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 3 oktober 2011 - 21501-31-257

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 14 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Betaalschema voor de Bedrijfstoeslagregeling (BTR 2011) - 21501-32-525

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche inzake een mededeling en besluit energievoorzieningszekerheid en internationale samenwerking - 22112-1243

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 17 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie EU-Groenboek detentie - 22112-1244

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 17 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake de kabinetsreactie op het Groenboek exportcontrole dual-usegoederen - 22112-1245

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 21 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op advies RSJ "Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren" - 24587-440

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 17 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Raad Buitenlandse Zaken (WTO Doha Development Agenda) (min EL&I) - 25074-174

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Schriftelijke reactie aangenomen moties Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 (NFV 2011) - 25087-27

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 18 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Monitoring eigen bijdrage ggz - 25424-146

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Elfde jaarrapportage van het helikopterproject NH-90 - 25928-49

minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 13 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Registratie, toezicht en handhaving door gemeenten i.v.m. legionellarisico's van natte koeltorens - 26442-52

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 12 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lekken in een aantal gemeentelijke websites - 26643-193

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 12 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) - 27858-100

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

UNAMA-rapport over behandeling gevangenen in Afghaanse detentiecentra - 27925-438

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 14 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken orka Morgan - 28286-527

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 12 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie om toezending van de visie op de intensieve veehouderij - 28973-82

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 21 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording vragen over Pediatrische Intensive Care Units (PICU's) - 29248-217

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderbezetting in de zorg tijdens de zomer - 29282-127

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Arbeidsmarktbrief: Vertrouwen in professionals (het arbeidsmarktbeleid voor de zorgprofessionals) - 29282-128

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op het artikel "Duitse deskundigen: voorzichtig met nanomaterialen" (min EL&I) - 29338-111

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Startdatum experiment "2toDrive" (begeleid rijden) - 29398-298

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 13 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beoordeling voortgang CBR - 29398-299

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ernstig verkeersgewonden 2010 - 29398-300

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschriften van correspondentie met de ILO over de verenigbaarheid van de Wet WIA met ILO-verdrag 121 - 29427-78

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 18 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van de rapportages van het Centraal Fonds Volkshuisvesting over de financiële spankracht van woningcorporaties in Parkstad en Eemsdelta - 29453-207

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 17 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

De verkoop van sociale huurwoningen die vallen onder de Koopgarant regeling en de samenwerking tussen gemeente Amsterdam, de Belastingdienst Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en de Stichting OpMaat om te komen tot toepassing van een Koopgarantmodel, waarbij het stelsel van erfpacht wordt betrokken - 29453-208

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 11 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie kwaliteitsonderzoek Inspectie OOV inzake de Operationeel Leidinggevende Leergang - 29628-273

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Vervolgonderzoek TNO-rapport over belemmeringen Landelijke Arbeidstijdenregeling politie en Barp sector politie - 29628-274

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Hinderbeperkende maatregel Schiphol CROS Pilot 3b+ - 29665-169

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 20 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Regeling vergoeding aalvissers - 29675-135

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 21 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Leijten over selectieve zorginkoop door Menzis - 29689-361

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Schriftelijke reactie op de plaatsingsstop bij Haeghe Groep en niet verlengen tijdelijke sw-aanstellingen Baanstede - 29817-74

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 18 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding afschrift van de reactie op het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid inzake de treinbotsing nabij Barendrecht op 24 september 2009 - 29893-124

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de cie Defensie inzake het openbaar jaarverslag van de Militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst (MIVD) voor 2010 - 29924-70

minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 2 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding achttiende voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier en de resultaten van de externe tussentijdse evaluatie - 30080-55

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 19 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport Vernieuwing op Drift inzake calamiteiten bij operaties t.b.v. maagverkleining - 31016-21

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Eerste Voortgangsrapportage Groot Project RRAAM, Studie IJmeerweg, Notitie Reikwijdte en Detailniveau, onderzoek Woningbehoefteprognoses Noordvleugel en Primos Prognose - 31089-88

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Termijn waarop de Nederlandse reguliere rapportage inzake de Richtlijn Hernieuwbare Energie wordt verstuurd. - 31239-124

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

PPON-rapporten over het natuurkunde- en techniekonderwijs en over het biologieonderwijs aan het einde van de basisschool - 31293-122

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 14 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Hamer m.b.t. de bezuinigingen op de kinderopvang - 31322-145

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 13 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen inzake Illiquid Assets Back-up Facility in relatie tot verkoop van ING Direct US - 31371-367

minister van Financiën, J.C. de Jager - 17 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording aanvullende vragen commissie n.a.v. de halfjaarlijkse voortgangsrapportage SPEER - 31460-21

minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 14 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Financiële stand van zaken te geven wat het betreft het Sociaal Economisch Initiatief (SEI) - 31568-88

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 13 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geografische afbakening van de anticipeergebieden - 31757-32

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 18 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van afschrift van brief aan B en W van de gemeente Schiedam inzake de ontwikkeling van het station Schiedam Kethel. E.e.a. op verzoek van de cie I&M - 31801-21

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Financiële situatie bij Stichting Zonnehuizen en toezending van rapporten van de IGZ over Zonnehuizen - 31839-135

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 17 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleids- en wetgevingsbrief op het terrein van de financiële markten - 31980-55

minister van Financiën, J.C. de Jager - 20 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ondernemerspleinen - 32004-3

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 13 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding eindrapport "Efficiencyonderzoek Landelijke Publieke Omroep" - 32033-8

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de motie-Van Hijum c.s (32144, nr. 8) inzake een stage voor illegaal in Nederland verblijvende jongeren - 32144-10

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 14 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie I&M inzake de ontwerp Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk - 32308-4

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 13 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 27-28 oktober 2011 - 32317-77

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 21 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag JBZ-Raad, 22 en 23 september 2011 - 32317-78

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Consequenties door uitstel van het debat inzake wijziging Wet personenvervoer 2000 - 32376-15

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Behandeling wetsvoorstel ter implementatie van de Terugkeerrichtlijn - 32420-15

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers - 12 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Zorg en ondersteuning in de buurt - 32620-27

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rijksbreed overzicht innovatiemiddelen - 32637-17

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de Bedrijfslevenbrief - 32637-18

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 19 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op ingediende amendementen m.b.t. wijziging van de Wet op de huurtoeslag (flexibeler maken kwaliteitskorting) - 32694-16

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 13 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording nadere vragen inzake de huurprijsherziening van ligplaatsen voor woonboten - 32730-2

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 13 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken t.a.v. de bezuinigingsmonitor van het ministerie van Financiën en de aansluiting van Defensie daarbij - 32733-43

minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 13 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Herziening van de belegging van het vastgoed op basis van de maatregelen in het kader van "Defensie na de kredietcrisis" - 32733-44

minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 31 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie inzake de situatie van de Kopten in Egypte - 32735-36

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 12 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het jaarverslag van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) over 2010 - 32761-3

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 18 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang ratificatie belastingverdrag Nederland - Japan - 32776-8

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 14 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie OCW inzake het antwoord op de brief van de Rijksakademie van beeldende kunsten met betrekking tot de dreigende beëindiging van de financiering - 32820-47

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 19 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken met betrekking tot schaliegas en gasopslag Bergermeer - 32849-2

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Handhaving Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag. Reactie van de minister n.a.v. opmerkingen van FNV, CNV en MHP - 32896-5

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 6 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Meerkosten bij tunnelprojecten - 33000-A-4

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op toezeggingen over de evaluatie schuldverlichting Nigeria (32500V-nr. 195). - 33000-V-7

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 13 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Bijgewerkte informatie over misbruik van GAVI-fondsen in Mali - 33000-V-8

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 13 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding regeringsreactie op Advies Nr. 20 van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) over de immuniteit van buitenlandse ambtsdragers - 33000-V-9

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 19 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Jaarverslag Rathenau Instituut 2010 - 33000-VIII-9

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 11 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nieuwe islamitische school voor vo in Amsterdam - 33000-VIII-10

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 11 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake subsidieverdeling Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) in 2012 - 33000-VIII-14

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 13 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Luchttransport en Chinook - 33000-X-10

minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 13 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 (deel Economie en Innovatie) - 33000-XIII-3

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 21 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding IGZ rapport "Het resultaat telt - Particuliere Klinieken 2010: Geen groei, kwaliteit stabiel" - 33000-XVI-8

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording vragen commissie RU en en ELI over het rapport "Innovatiebeleid" van de Algemene Rekenkamer - 33009-3

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 19 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-Sap c.s. (33000 nr. 19) over zonnepanelen op daken van rijksgebouwen - 33041-2

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 17 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere informatie inzake onderzoek naar het COA - 33042-3

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers - 19 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerp algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Besluit bodemkwaliteit - 33049-1

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 11 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorlopige toepassing van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst Vietnam inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden - 33052-1

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 17 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie Wet archeologische monumentenzorg (Wamz) en motie Snijder-Hazelfhoff/koopmans (32500 XIII, nr 86) - 33053-1

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 19 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake het Plan van aanpak Onvolkomenheden beheer 2010 - 32733-45

minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 14 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de appreciatie van het plan van aanpak onvolkomenheden beheer - 32733-46

voorzitter van de vaste commissie voor Defensie, W.I.I. van Beek - 14 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere reactie op verzoek Spekman m.b.t. Wetsvoorstel WWB-maatregelen - 32815-74

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 11 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Voorstel van wet van het lid Van Gent tot wijziging van onder andere de Wet arbeid en zorg (Wet Babyverlof) - 32659

Tweede Kamerlid, W. van Gent - 24 februari 2011

Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

Voorstel van wet van de leden Verburg, Aptroot en Dijksma tot wijziging van de Wet houdende wijzing van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken - 32664

Tweede Kamerlid, G. Verburg - 25 februari 2011

Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

Voorstel van wet van de leden Monasch, Bashir, Van Gent en Verhoeven tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 teneinde inbesteding van openbaar vervoer mogelijk te maken in een plusregio die de gemeente Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam of Utrecht omvat - 32845

Tweede Kamerlid, J.S. Monasch - 8 juli 2011

Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel - 32865-(R1957)

Tweede Kamerlid, A. Elissen - 31 augustus 2011

Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel - 32866-(R1958)

Tweede Kamerlid, A. Elissen - 31 augustus 2011

Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

Voorstel van wet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel - 32867

Tweede Kamerlid, A. Elissen - 31 augustus 2011

Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

Voorstel van wet van het lid Van Dam tot herstel van een mogelijk wetstechnisch gebrek met betrekking tot het overgangsrecht in de Wet van 26 november 2010, houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten) (Stb. 2010, 789) - 32884

Tweede Kamerlid, M.H.P. van Dam - 7 september 2011

Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

Voorstel van wet van de leden Van Gent en van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen - 32889

Tweede Kamerlid, W. van Gent - 9 september 2011

Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot het houden van een referendum over de wenselijkheid van de invoering van een verbod op de bouw van minaretten (Wet referendum minarettenverbod) - 33010

Tweede Kamerlid, J.J. van Klaveren - 21 september 2011

Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

Voorstel van wet van de leden Gesthuizen, Smeets, Blanksma-van den Heuvel en Van Gent tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek houdende verbetering van de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte - 33018

Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen - 27 september 2011

Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Bijsluiters bij de begrotingen 2012 en informatie inzake de ontwikkeling rond de inrichting van de begrotingen - 33000-60

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 13 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag

Overeenkomst tussen de Regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Vier Regeringen van de Franse Republiek, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de vestiging, bouw en exploitatie van installaties voor de verrijking van uranium met gebruikmaking van gas-ultracentrifugetechnologie in de Verenigde Staten van Amerika; Parijs, 24 februari 2011 (min EL&I) - 2011Z20745

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 24 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Notawisseling verdrag Eastern Africa Standby Brigade Coordination Mechanism (EASBRICOM) betreffende de samenwerking ter ondersteuning van de Eastern Africa Standby Force - 32746

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 20 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Overeenkomst tussen de Benelux-Staten en de Republiek Kosovo betreffende de terug- en overname van onregelmatig binnengekomen en/of verblijvende personen (Terug- en Overnameovereenkomst), met Uitvoeringsprotocol (Trb. 2011, 127) - 33051-(R1970)

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 17 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Sultanaat Oman tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol; Muscat, 5 oktober 2009 - 2011Z20809

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 24 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

 • a. 
  de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:
  • Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie (33032);
 • b. 
  de vaste commissie voor Financiën:
  • Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Faillissementswet, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van richtlijn 2010/78 i/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van de Richtlijnen 98/26/EG i, 2002/87/EG, 2003/6/EG i, 2003/41/EG, 2003/71/EG i, 2004/39/EG, 2004/109/EG i, 2005/601/EG, 2006/48/EG i, 2006/49/EG en 2009/65/EG i wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankenautoriteit) de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2010, L 331) (Wet implementatie Omnibus I-richtlijn) (33021);
  • Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus (33023);
  • Bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleiding (Wet op het accountantsberoep) (33025);
 • c. 
  de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
  • Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verhoging en koppeling aan de ontwikkeling van de levensverwachting van de pensioenleeftijd, extra verhoging van het AOW-ouderdomspensioen en introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen desgevraagd geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW) (33046);
  • Wijziging van de Wet op de medische keuringen in verband met het opnemen van de mogelijkheid tot onderbrenging van de klachtenbehandeling bij aanstellingskeuringen bij de Sociaal-Economische Raad en enige andere wijzigingen (33050);
 • d. 
  de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
  • Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het recht op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de draagkracht (33045).
 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.