Gewijzigde motie Segers/Hachchi (ter vervanging van 33131, nr. 10) over het kiesrecht voor niet-Nederlanders - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 22 augustus 2019
kalender

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

33 131

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer

Nr. 12

GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN HACHCHI TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 10

Voorgesteld 23 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat alternatieven mogelijk zijn waardoor het kiesrecht van niet-Nederlanders voor de eilandraden mogelijk blijft onder uitsluiting van directe, dan wel indirecte invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer;

van mening dat het gewenst is dat niet-Nederlanders op de BES-eilanden op gelijke wijze gebruik kunnen blijven maken van hun kiesrecht voor de eilandraden als niet-Nederlanders in Europees Nederland ten aanzien van gemeenteraden;

verzoekt de regering deze mogelijkheden serieus te onderzoeken en de Kamer hierover op korte termijn te informeren, zodat uiterlijk bij de eerstkomende gemeenteraads/eilandenraadsverkiezingen daar duidelijkheid over bestaat.

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers Hachchi


 
 

2.

Meer informatie

 
 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.