Te afhankelijk

Met dank overgenomen van C.G. (Kees) van der Staaij i, gepubliceerd op woensdag 20 april 2011.

“Het kabinet is te afhankelijk van de SGP”. Aan deze stelling was zowaar een serieuze uitzending van het programma stand.nl gewijd, met als gast PvdA-fractievoorzitter Cohen. Hoe zit dat? Het gaat de laatste tijd veel over de SGP, maar het draait ten diepste om de Heere God en om Zijn eer.

Abortustermijn

Het kabinet te afhankelijk van de SGP? Was het maar waar dat dit kabinet het verkiezingsprogramma van de SGP als leidraad voor het beleid hanteert. Dan zou er heel wat veranderen.

Een voorbeeld slechts: de bescherming van het kwetsbare leven. Het kabinet stuurde deze week nog een brief aan de Kamer, waarin aangegeven werd dat de abortustermijn ongewijzigd blijft. Dat is een fundamenteel andere koers dan wij als SGP voorstaan. De huidige wetgeving doet geen recht aan de Bijbels geboden bescherming van ongeboren leven. Daar blijven wij elk kabinet krachtig op aanspreken.

Terwijl er de laatste jaren minder zwangerschappen zijn, daalt het aantal abortussen niet. De SGP zal in het debat over de kabinetsbrief een geloofwaardige inzet bepleiten gericht op stevige inperking van het aantal abortussen en verlaging van de abortusgrens. Ook moet er meer oog komen voor de toename van het aantal abortussen na de 20-wekenecho. Onze inhoudelijke inzet is en blijft er op gericht om met kracht van argumenten ook bij andere partijen hiervoor meer gehoor te vinden. De realiteit is tot nu toe helaas dat een overweldigende Kamermeerderheid hier niet van weten wil. Daar kunnen en mogen wij niet in berusten!

SGP-uitspraak

Het kabinet te afhankelijk van de SGP? Hoezo dan? De brief van minister Donner over het arrest van de Hoge Raad inzake de SGP kwam in dit verband ook op de proppen. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft op 18 mei een debat hierover gepland.

Minister Donner schreef de Kamer twee weken geleden dat hij de uitkomst van de procedure, die de SGP bij het Europese Hof heeft aangespannen, wil betrekken in zijn definitieve besluitvorming.

Dat is een verstandige koers. Om elk verstandig kabinetsbesluit toe te schrijven aan bijzondere SGP-invloed, is echter wat te veel eer. Talloze juristen van naam en faam hebben hun kritisch licht laten schijnen over de uitspraak van de Hoge Raad. Breed is de analyse dat het hier om een ingrijpende uitspraak gaat over de verhouding tussen de grondrechten.

Niet voor niets heeft de SGP de zaak aan het Europese Hof voorgelegd, omdat wij ons diep geraakt voelen in onze vrijheden om te handelen naar de binnen de SGP levende beginselen. Het gaat om een complexe kwestie, die grote zorgvuldigheid vergt. Niet voor niets bepaalde de Hoge Raad zelf dat de uitvoering van zijn uitspraak moet plaatsvinden op zo’n manier dat de minste inbreuk moet worden gemaakt op de grondrechten van de SGP. Een voorzichtige houding in zo’n gevoelige kwestie, mag daarom worden verwacht van elk kabinet, van welke kleur dan ook.

Onderwijsmaatregelen

Maar wat is er dan wél waar van de stelling dat de SGP soms een ongedachte invloed kan uitoefenen? Het is zeker waar dat er voor niet-regeringspartijen kansen liggen bij een minderheidskabinet dat niet op voorhand verzekerd is van voldoende steun in Tweede en Eerste Kamer. Ik geef graag toe dat dit helder zichtbaar werd in de reactie van het kabinet op de inbreng van fractiegenoot Elbert Dijkgraaf in de debatten over de bezuinigingen op passend onderwijs en over de maatregelen voor langstudeerders. Dat er goed geluisterd werd naar de bezwaren van de SGP tegenover te abrupte bezuinigingen, was overigens mede te danken zijn aan het feit dat die bezwaren breder in de Kamer leefden. Een goede zaak is het daarom dat overeenkomstig onze wens bij de bezuinigingen in het passend onderwijs voor een meer geleidelijke invoering is gekozen. Evenzeer zijn wij er positief over dat in lijn met het amendement-Dijkgraaf studenten meer gelegenheid wordt geboden om in hun studiegedrag rekening te houden met de nieuwe maatregelen voor langstudeerders.

Een schuin oog naar de Eerste Kamer, waaronder onze senator Holdijk, zal hierbij ook zeker hebben geholpen. Daar is niets mis mee. Dat versterkt alleen maar het draagvlak voor de onderwijsplannen van het kabinet.

Meetellen

Als SGP zijn we er natuurlijk blij mee als er mogelijkheden zijn om het beleid een zetje in de goede richting te geven. Daar steken we ook graag op in - onafhankelijk en constructief.

Daar zijn we een politieke partij voor. Het zou ondankbaar zijn om niet onze zegeningen te tellen. Maar zeker voor een beginselpartij als de SGP gaat het er niet om, om zèlf ‘mee te tellen’. Het gaat niet om de invloed, maar om de inhoud. Om beleid met perspectief dat rekent met Gods geboden en beloften. Als wij werkelijk in afhankelijkheid van de Koning der Koningen onze weg gaan, zullen we nooit beschaamd uitkomen. Van Hem zijn wij nooit ‘te afhankelijk’.