Moties justitie

Met dank overgenomen van C.G. (Kees) van der Staaij i, gepubliceerd op dinsdag 11 november 2008.

Het is volop begrotingstijd in Den Haag. Morgen staat de begroting Buitenlandse Zaken op de agenda. Vandaag hebben we gestemd over de moties die vorige week bij de behandeling van de Justitiebegroting zijn ingediend. Tot mijn vreugde was er ondanks een negatief advies van de minister van Justitie, toch brede steun voor mijn motie die ik samen met VVD-kamerlid Teeven heb ingediend om een termijn vast te stellen voor de beslissing op een klacht over niet-vervolging. Ons recht biedt de mogelijkheid om bij een Gerechtshof je beklag te doen, als er wordt besloten in een bepaalde zaak niet tot strafrechtelijke vervolging over te gaan. In de praktijk blijven dit soort zaken soms echter te lang op de plank liggen.

De samenwerking met SP-kamerlid Van Velzen op een ander thema had eveneens succes. Samen met haar heb ik een motie ingediend die vraagt om een concreet beleid en medefinanciering van activiteiten die vrijwilligers verrichten voor de begeleiding van (ex)gedetineerden. Dat is erg belangrijk voor een goede bestrijding van criminaliteit. De staatssecretaris van Justitie heeft aangegeven zeer sympathiek hier tegenover te staan en met concrete plannen te komen.

Bij de begrotingsbehandeling speelde vorige week ook de discussie over strafbare godlastering een belangrijke rol. Toen bleek dat, vanuit heel verschillende invalshoeken, bijna niemand gelukkig was met de plannen van het kabinet op dit terrein heb ik een motie ingediend om de huidige situatie te handhaven. Inmiddels is echter besloten nog een apart algemeen overleg te voeren over dit onderwerp. Daarom heb ik deze motie aangehouden, en is er dus vandaag niet over gestemd.