Besluit 2012/648 - Benoeming van een Belgisch lid en een Belgische plaatsvervanger in het Comité van de Regio’s

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit was geldig van 16 oktober 2012 tot 25 januari 2015.

2.

Kerngegevens

officiële titel

2012/648/EU: Besluit van de Raad van 16 oktober 2012 houdende benoeming van een Belgisch lid en een Belgische plaatsvervanger in het Comité van de Regio’s

officiële Engelstalige titel

2012/648/EU: Council Decision of 16 October 2012 appointing a Belgian member and a Belgian alternate member of the Committee of the Regions
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2012/648
Celex-nummer i 32012D0648

3.

Key dates

Document 16-10-2012
Bekendmaking in Publicatieblad 18-10-2012; PB L 287 p. 12-12
Inwerkingtreding 16-10-2012; in werking datum document zie art 2
Einde geldigheid 25-01-2015; einde ambtstermijn zie art. 1

4.

Wettekst

18.10.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 287/12

 

BESLUIT VAN DE RAAD

van 16 oktober 2012

houdende benoeming van een Belgisch lid en een Belgische plaatsvervanger in het Comité van de Regio’s

(2012/648/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 305,

Gezien de voordracht van de Belgische regering,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Op 22 december 2009, respectievelijk 18 januari 2010 heeft de Raad Besluit 2009/1014/EU (1) en Besluit 2010/29/EU (2) houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio’s voor de periode van 26 januari 2010 tot en met 25 januari 2015 vastgesteld.

 

(2)

In het Comité van de Regio’s is een zetel van lid vrijgekomen door het verstrijken van de ambtstermijn van de heer Paul FICHEROULLE.

 

(3)

In het Comité van de Regio’s komt een zetel van plaatsvervanger vrij door de benoeming van de heer Marc HENDRICKX tot lid van het Comité van de Regio’s,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In het Comité van de Regio’s worden de volgende personen benoemd voor de verdere duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 2015:

 

a)

tot lid:

 

de heer Marc HENDRICKX, Vlaams volksvertegenwoordiger

en

 

b)

tot plaatsvervanger:

 

de heer Karim VAN OVERMEIRE, Vlaams volksvertegenwoordiger.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 16 oktober 2012.

Voor de Raad

De voorzitter

  • A. 
    D. MAVROYIANNIS
 

 


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.