Schriftelijke vragen over de achterstand bij jongeren met psychoses

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op dinsdag 16 oktober 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de minister van VWS naar aanleiding van berichten in de Telegraaf.

De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over achterstand bij jongeren met psychoses

1.

Kent u de berichten: ‘Mijn leven begint nu pas; Jongeren met psychoses lopen achterstand op,’ en ‘Vroeg ingrijpen’ (Telegraaf 16 oktober ’12)? 1)

2.

Wat vindt u van de schokkende conclusies uit het onderzoek van het Trimbosinstituut dat driekwart van de mensen die op jonge leeftijd een psychose gehad heeft geen betaald werk heeft, gevolgde opleidingen niet afronden en slechts 18% een partner heeft? Bent u het eens met de PvdA dat deze cijfers onacceptabel zijn en de positie van mensen die op jonge leeftijd een psychose hebben gehad verbeterd moet worden? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, hoezo niet?

3.

Wat vindt u van de conclusie uit het onderzoek dat er nog vaak te laat ingegrepen wordt bij patiënten met een psychose, waardoor het nog langer duurt voordat een patiënt zijn leven weer op de rails heeft en het heel vaak ook maar deels lukt weer volwaardig mee te draaien in de maatschappij?

4.

Herinnert u zich uw antwoord op mijn vragen uit 2011 over tekortschietende hulp aan psychiatrisch patiënten waarin u aangeeft dat familie het beste naar de huisarts kan die voor goede zorg en doorverwijzing kan zorgen? Hoe beschouwt u deze uitspraak nu uit onderzoek blijkt dat dit nog veel te weinig gebeurt? Hoe gaat u er zorg voor dragen dat patiënten en naasten sneller hulp zoeken, maar dat ook hulpverleners zoals de huisarts zich meer proactief opstellen ten aanzien van mensen met (beginnende) psychiatrische problemen?

5.

Herinnert u zich uw antwoord op mijn vraag waar de naasten van iemand terecht kunnen wanneer zij constateren dat het met iemand niet goed gaat en er mogelijk psychiatrische problemen zijn? Bent u het met de PvdA dat ondanks bestaande maatregelen het toch nog vaak te lang duurt voordat er hulp komt aan mensen met psychoses en dit vergaande effecten heeft op een goede behandeling en het leven van de patiënt? Zo ja, wat gaat u eraan doen? Zo nee, waarom niet?

6.

Heeft u inmiddels in beeld bij welke instanties mensen met een hulpvraag over een psychiatrisch patiënt zich nu melden, om hoeveel hulpvragen per jaar dit gaat en wat er met deze meldingen gedaan wordt? Zo ja, kunt u deze gegevens verstrekken? Zo nee, waarom heeft u dit niet onderzocht n.a.v. mijn vorige vragen? Gaat u dit alsnog doen om deze groep beter in beeld te krijgen?

7.

Hoe ziet u de rol van goede voorlichting over psychiatrische problemen en symptomen aan jongeren en ouders, scholen en onderwijsinstellingen om vroegsignalering te stimuleren? Bent u het eens met de PvdA dat hier meer aandacht voor moet zijn?

8.

Bent u het eens met de PvdA dat zorg en behandeling bij jonge patiënten met psychoses erop gericht moet zijn om weer volledig en volwaardig mee te kunnen draaien in de maatschappij, zodat jongeren weer een opleiding kunnen volgen, betaald werk kunnen doen en betere sociale relaties hebben? Zo ja, hoe gaat u dit stimuleren? Zo nee, waarom niet?

9.

Wat betekent het tekort aan antipsychotica, waar de Volkskrant afgelopen vrijdag over berichtte, voor jonge mensen met een psychose en hun behandeling?

Links