Amendement Segers over het bij de specifieke (maat)regelen voor de BES in acht nemen van de gelijkwaardigheid van de ingezetenen van de BES - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 22 augustus 2019
kalender

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

33 131

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer

Nr. 9

AMENDEMENT VAN HET LID SEGERS

Ontvangen 9 oktober 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel E, wordt aan artikel 132a, derde lid, de volgende volzin toegevoegd: Dit vindt plaats met inachtneming van de gelijkwaardigheid van de ingezetenen van de openbare lichamen.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe binnen het wetsvoorstel te benadrukken dat bij het stellen/treffen van bijzondere regels/maatregelen voor de BES de gelijkwaardigheid van de ingezetenen van de openbare lichamen ten opzichte van het Europese deel van Nederland niet in het gedrang mag komen.

Segers


 
 

2.

Meer informatie

 
 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.