Amendement Hachchi over het niet van overeenkomstige toepassing verklaren van artikel 131 Grondwet - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 18 augustus 2019
kalender

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

33 131

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer

Nr. 8

AMENDEMENT VAN HET LID HACHCHI

Ontvangen 9 oktober 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel E, wordt in artikel 132a, tweede lid, de zinsnede « en 127 tot en met 132» vervangen door: , 127 tot en met 130 en 132.

Toelichting

Dit amendement voorkomt dat de benoeming van gezaghebbers van de openbare lichamen op dezelfde wijze als voor burgemeesters in de Grondwet wordt vastgelegd. Ingevolge de geldende Wet Openbare Lichamen BES (artikel 73) is de procedure voor de benoeming op dit moment reeds bij wet geregeld. Die bestaande situatie blijft als dit amendement wordt aangenomen bestaan, maar kan zonder een grondwetswijziging in de toekomst worden aangepast – bijvoorbeeld indien de voorziene evaluatie van de staatkundige verhoudingen in 2015 daartoe aanleiding geeft.

Hachchi


 
 

2.

Meer informatie

 
 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.