Verordening 2009/617 - Opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 19 september 2020
kalender

Verordening 2009/617 - Opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 15 juli 2009 gepubliceerd en is op 18 juli 2009 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 617/2009 van de Raad van 13 juli 2009 houdende opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EC) No 617/2009 of 13 July 2009 opening an autonomous tariff quota for imports of high-quality beef
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2009/617
Origineel voorstel COM(2009)275 NLEN
Celex-nummer i 32009R0617

3.

Key dates

Document 13-07-2009
Bekendmaking in Publicatieblad 15-07-2009; PB L 182 p. 1-1,Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040
Inwerkingtreding 18-07-2009; in werking datum publicatie + 3 zie art 3
01-08-2009; Toepassing zie art 3
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

15.7.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 182/1

 

VERORDENING (EG) Nr. 617/2009 VAN DE RAAD

van 13 juli 2009

houdende opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Aangezien de Gemeenschap belang heeft bij harmonieuze handelsbetrekkingen met derde landen, dient te worden voorzien in de opening, als autonome maatregel, van een communautair invoertariefcontingent van 20 000 t vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit.

 

(2)

In artikel 144 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1) is bepaald dat de tariefcontingenten voor onder die verordening vallende producten door de Commissie worden geopend en beheerd overeenkomstig bepalingen die worden vastgesteld volgens de in artikel 195, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde procedure,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

 • 1. 
  Bij deze verordening wordt een jaarlijks communautair tariefcontingent, met volgnummer 09.4449, vastgesteld voor de invoer van 20 000 t vers, gekoeld of bevroren rundvlees van de GN-codes 0201, 0202, 0206 10 95 en 0206 29 91, uitgedrukt in productgewicht.
 • 2. 
  Voor het in lid 1 bedoelde contingent worden de invoerrechten van het gemeenschappelijk douanetarief vastgesteld op 0 %.
 • 3. 
  Het contingentjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Artikel 2

Het in artikel 1 bedoelde tariefcontingent wordt beheerd door de Commissie overeenkomstig artikel 144 en artikel 195, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 augustus 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 juli 2009.

Voor de Raad

De voorzitter

 • E. 
  ERLANDSSON
 

 


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.