Verordening 2004/873 - Wijziging van Verordening (EG) nr. 2100/94 inzake het gemeenschappelijke kwekersrecht

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 30 april 2004 gepubliceerd en is op 20 mei 2004 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 873/2004 van de Raad van 29 april 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2100/94 inzake het communautaire kwekersrecht

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EC) No 873/2004 of 29 April 2004 amending Regulation (EC) No 2100/94 on Community plant variety rights
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2004/873
Origineel voorstel COM(2003)456 NLEN
Celex-nummer i 32004R0873

3.

Key dates

Document 29-04-2004
Bekendmaking in Publicatieblad 30-04-2004; Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 045,Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 045,Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 058,Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 058,OJ L 162, 30.4.2004,Special edition in Hungarian: Chapter 03 Volume 045,Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 045,Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 045,Special edition in Slovenian: Chapter 03 Volume 045,Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 045,Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042,Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 045,Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 045
Inwerkingtreding 20-05-2004; in werking datum publicatie + 20 zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

32004R0873

Verordening (EG) nr. 873/2004 van de Raad van 29 april 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2100/94 inzake het communautaire kwekersrecht

Publicatieblad Nr. L 162 van 30/04/2004 blz. 0038 - 0039

Verordening (EG) nr. 873/2004 van de Raad

van 29 april 2004

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2100/94 inzake het communautaire kwekersrecht

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 308,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement(1),

Overwegende hetgeen volgt:

 • (1) 
  Bij Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht(2) is een communautaire regeling voor plantenrassen ingesteld, die naast de nationale regelingen bestaat en die het mogelijk maakt industriële-eigendomsrechten toe te kennen welke in de gehele Gemeenschap geldig zijn (hierna "het communautaire kwekersrecht" genoemd).
 • (2) 
  Voor de uitvoering en de toepassing van deze regeling is een communautair bureau met rechtspersoonlijkheid bevoegd, namelijk het Communautair Bureau voor plantenrassen (hierna "het Bureau" genoemd).
 • (3) 
  De Engelse term "compulsory licence" dient dezelfde betekenis en inhoud te hebben als de huidige Engelse term "compulsory exploitation right".
 • (4) 
  Alleen het Bureau heeft het recht een dwanglicentie te verlenen voor een plantenras dat door een communautair kwekersrecht is beschermd.
 • (5) 
  Het communautaire rechtskader voor de bescherming van biotechnologische uitvindingen is vastgesteld bij Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen(3). Artikel 12 van die richtlijn bevat voorschriften voor de verlening van niet-exclusieve dwanglicenties in gevallen waarin in beschermde plantenrassen, met inbegrip van communautaire plantenrassen, geoctrooieerde uitvindingen opgenomen zijn, en omgekeerd.
 • (6) 
  In artikel 29 van Verordening (EG) nr. 2100/94 staat weliswaar dat [...] dwanglicenties voor communautaire plantenrassen in de regel om redenen van openbaar belang worden verleend, maar het vermeldt niet uitdrukkelijk de krachtens artikel 12 van Richtlijn 98/44/EG te verlenen licenties.
 • (7) 
  Met het oog op de vereiste transparantie en coherentie van de regeling voor wederkerige dwanglicenties is het passend dat de voorschriften van Verordening (EG) nr. 2100/94 gewijzigd worden en de in Richtlijn 98/44/EG bepaalde specifieke voorwaarden inzake dwanglicenties uitdrukkelijk worden genoemd.
 • (8) 
  Gelet op de nationale reikwijdte van de bescherming van biotechnologische uitvindingen in het kader van Richtlijn 98/44/EG, moet worden gegarandeerd dat de nationale octrooihouder slechts een wederkerige licentie voor een kwekersrecht krijgt in de lidstaat/lidstaten waar hij aanspraak kan maken op een octrooi voor een biotechnologische uitvinding.
 • (9) 
  Het Verdrag voorziet voor de aanneming van deze verordening niet in andere bevoegdheden dan die van artikel 308,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 29 van Verordening (EG) nr. 2100/94 wordt vervangen door:

"Artikel 29

Dwanglicenties en wederkerige dwanglicenties wanneer in een plantenras een geoctrooieerde uitvinding is opgenomen

 • 1. 
  Dwanglicenties worden door het Bureau aan één of meer personen verleend op verzoek van die persoon/personen, doch uitsluitend om redenen in verband met het openbaar belang en na raadpleging van de in artikel 36 bedoelde raad van bestuur.
 • 2. 
  Op verzoek van een lidstaat, van de Commissie of van een in communautair verband opgerichte en door de Commissie geregistreerde organisatie kan een dwanglicentie worden verleend aan hetzij een categorie van personen die voldoen aan specifieke eisen, hetzij...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.