Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 33400 V - Vaststelling begroting Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2013.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 20-09-2012
Publicatie­datum 20-09-2012
Nummer KST33400V1
Kenmerk 33400 V, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

33 400 V

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

18 september 2012

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013

Departementale begrotingsstaat (V) behorende bij de Wet van ............ , Stb. ...

Begroting 2013

Ministerie van Buitenlandse Zaken

(bedragen in EUR 1 000)

(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting verplichtingen uitgaven ontvangsten

TOTAAL

Beleidsartikelen

11 777 461

10 983 890

844 513 785 887

9

10 11

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur Europese samenwerking

Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling Duurzaam water- en milieubeheer

Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van het personenverkeer

Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland

Niet-beleidsartikelen

Geheim

Nominaal en onvoorzien

Apparaat

99 376

114 886

 

679 511

776 500

1 167

7 412 138

7 580 467

685 267

764 287

938 979

57 363

331 241

1 078 152

 

533 944

397 960

 

24 964

24 964

41 300

51 065

71 982

790

 

793 571

58 626

pm

pm

 

33 597

33 597

 

692 706

759 974

58 626

8

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst behorende bij de Wet van .......... , Stb. ...

Begroting 2013

Ministerie van Buitenlandse Zaken

(bedragen in EUR 1 000)

 
 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Agentschap CBI

32 197

31 542

655

Totaal

32 197

31 542

655

 
   

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap CBI

 

350

0

Totaal

 

350

0

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein voor 2013 (in EUR miljoen)

 • 11. 
  Apparaat: 58,6
 • 8. 
  Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland: 0,8
 • 2. 
  Grotere veiligheid en stabiliteit,

effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur: 1,2

 • 7. 
  Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van het personenverkeer: 41,3
 • 4. 
  Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede: 57,4
 • 3. 
  Europese samenwerking: 685,3

Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2013 (in EUR miljoen)

 • 10. 
  Nominaal en onvoorzien: 33,
 • 8. 
  Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland: 72,0
 • 11. 
  Algemeen: 760,0
 • 7. 
  Welzijn en veiligheid van

Nederlanders in het buitenland en regulering van het personenverkeer: 25,0

 • 6. 
  Duurzaam water- en milieubeheer: 398,0
 • 5. 
  Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling: 1.078,2
 • 1. 
  Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten: 114,9
 • 2. 
  Grotere veiligheid en stabiliteit,

effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur: 776,5

 • 4. 
  Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede: 939,0
 • 3. 
  Europese samenwerking: 7.580,5

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.