Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 33400 XV - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2013.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 19-09-2012
Publicatie­datum 19-09-2012
Nummer KST33400XV1
Kenmerk 33400 XV, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

33 400 XV

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

18 september 2012

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lasten-diensten Agentschap SZW en de Inspectie Werk en Inkomen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013

Departementale begrotingsstaat (XV) behorende bij de Wet van .......... , Stb. ...

Begroting 2013

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

(x € 1 000)

(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

30 224 100

30 225 244

1 758 487

29 809 227

29 810 461

1 747 452

24 182

24 272

37 755

9 229 406

9 230 038

127 483

472

472

0

2 606 167

2 606 167

0

5 122

5 122

0

5 164

5 164

0

2 696 458

2 696 970

1 427 015

958 574

958 574

0

937

937

0

4 293 755

4 293 755

155 199

432 859

432 859

0

9 556 131

9 556 131

0

414 873

414 783

11 035

240 603

240 603

11 035

0

0

0

67 118

67 028

0

107 152

107 152

0

TOTAAL

 
 

Beleidsartikelen

1

Arbeidsmarkt

2

Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

3

Arbeidsongeschiktheid

4

Jonggehandicapten

5

Werkloosheid

6

Ziekte en zwangerschap

7

Kinderopvang

8

Oudedagsvoorziening

9

Nabestaanden

10

Tegemoetkoming ouders

11

Uitvoeringskosten

12

Rijksbijdragen

 

Niet-beleidsartikelen

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

97

Aflopende regelingen

98

Algemeen

99

Nominaal en onvoorzien

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van .......... , Stb. ...

Begroting 2013

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

(x € 1 000)

 
 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Agentschap SZW Inspectie Werk en Inkomen

18 260 10 005

18 260 10 005

0 0

Totaal

28 265

28 265

0

 
   

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap SZW Inspectie Werk en Inkomen

 

250

0

0 0

Totaal

 

250

0

Begrotingsuitgaven 2013 (€ 30 225,2 mln) naar artikel (x € 1 mln)

Overige beleidsartikelen 469

Niet-beleidsartikelen 415

 • 12. 
  Rijksbijdragen 9 556
 • 2. 
  Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening 9 230
 • 4. 
  Jonggehandicapten 2 606
 • 10. 
  Tegemoetkoming ouders 4 294
 • 8. 
  Oudedagsvoorziening 959
 • 7. 
  Kinderopvang 2 697

Begrotingsontvangsten 2013 (€ 1 758,5 mln) naar artikel (x € 1 mln)

Niet-beleidsartikelen 11

 • 10. 
  Tegemoetkoming ouders 155
 • 1. 
  Arbeidsmarkt 38
 • 2. 
  Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening 127
 • 7. 
  Kinderopvang 1 427

Premie-uitgaven 2013 (€ 53 524,4 mln) naar artikel (bedragen x € 1 mln)

 • 11. 
  Uitvoeringskosten
 • 9. 
  Nabestaanden 736

ZBO´s en RWT´s 1 577

 • 3. 
  Arbeidsongeschiktheid 9 202
 • 8. 
  Oudedagsvoorziening 32 953
 • 5. 
  Werkloosheid 6 220
 • 6. 
  Ziekte en zwangerschap 2 836

Premie-ontvangsten 2013 (€ 310,1 mln) naar artikel (x € 1 mln)

 • 5. 
  Werkloosheid 310

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.