Weinig politieke aandacht voor werkenden in de zorg

dinsdag 11 september 2012
Weinig politieke aandacht voor werkenden in de zorg
Bron: Blog GroenLinks (kamerleden)

Onlangs vond in het NBC in Nieuwegein het grote zorgdebat plaats. In mijn elevator pitch heb ik me gefocust op twee onderwerpen. Ten eerste het versterken van de positie van mensen met een beperking. Daarover ging mijn vorige blog. Maar de positie van al die mensen die elke dag keihard werken in de zorg is eigenlijk nog maar weinig aan de orde geweest in alle debatten die de afgelopen campagne gevoerd zijn.

En dat is een grote misser: van medisch specialist tot thuiszorgmedewerker, genoeg geschoolde zorgverleners zijn een basisvoorwaarde voor goede zorg. Ik ben er trots op dat we goede mannen en vrouwen in de zorg hebben, maarik zie als ik de CPB-doorrekeningen lees wel enkele bedreigingen voor de mensen die in de zorg werken. Terwijl je als politiek nergens bent als je geen of te weinig oog voor werknemers in de zorg hebt.

Medisch specialisten

GroenLinks wil dat medisch specialisten in loondienst komen. Op die manier zijn ze niet meer voor inkomen afhankelijk van het aantal verrichtingen dat ze doen. Dat leidt tot kostenbesparing en zorg die ook echt nodig is. Veel partijen staan hierachter.

Wat me dan echter wel verbaast is dat er partijen zijn die maatregelen nemen die ten koste gaan van de kwaliteit van medisch specialisten. Zo wil het CDA een eigen bijdrage vragen van artsen in opleiding. Zeer onwenselijk omdat je hiermee een financiële drempel opwerpt. AIOS maken bovendien veel uren voor weinig geld. Waarom hier dus een eigen bijdrage vragen die je niet van bijvoorbeeld een rechtenstudent vraagt? Maar ook andere partijen knabbelen aan de opleiding voor medisch specialisten. Zo willen VVD, CDA, SP, CU, SGP en D66 de opleiding tot medisch specialist inkorten. Een dergelijke inperking gaat onherroepelijk ten koste van de kwaliteit van nieuwe artsen.

Huisartsen

Op een huisartsendebat onlangs in Zwolle merkte een huisarts op dat er nu in de politiek veel vaker gesproken wordt over huisartsen. Een goede zaak. Maar laten we ook kijken naar daden. Zo brengt de VVD de huisarts onder het eigen risico. Dat zal zeker een remmend effect hebben op het aantal huisartsenconsulten, maar ik denk dat je die later terugkrijgt in zwaardere zorgvragen. En wat te denken van de PvdA die in haar CPB-doorrekening heeft opgenomen dat er 100 miljoen euro bezuinigt moet worden op het inschrijftarief van huisartsen?

GroenLinks wil de positie van huisartsen juist versterken. Zij gaan wat mij betreft meer doen, denk bijvoorbeeld aan eenvoudige medische handelingen. Waarom zouden deze altijd door een duurdere medisch specialist gedaan moeten worden? Meer doen moet beloond worden. Daarom draaien we de korting op de huisartsen terug. Als enige politieke partij.

Verpleegkundigen

Op zijn of haar beurt kan de gespecialiseerde verpleegkundige taken overnemen van de huisarts. Veel partijen investeren in extra personeel in de zorg. D66 en VVD 100 miljoen, PvdA 500 miljoen, GroenLinks 500 miljoen. Maar het verhaal over kwalitatieve aspecten, dat mis ik. Je komt er niet alleen met een bak geld opentrekken. GroenLinks wil dat verpleegkundigen ook een meer eigenstandige positie krijgen. Daarom waren we in tegenstelling tot SP en PvdA een warm voorstander van big-registreren van de verpleegkundig specialist. Wij kijken graag wat er nog meer mogelijk is. Verzekeraars moeten op hun beurt geen extra extra eisen stellen die bijvoorbeeld sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen inperken in hun werk.

Thuiszorgmedewerkers

Veel van de debatten gingen over huishoudelijke zorg. Is het nou zorg of schoonmaakwerk? D66, VVD, CU en in mindere mate het CDA vinden het tweede. Natuurlijk is het lappen van ramen schoonmaakwerk, maar het gaat wel om schoonmaakwerk bij mensen die fysiek niet in staat zijn dit werk zelf te doen en die een indicatie voor deze zorg hebben gekregen. Als het gaat om mensen die eerder zelf een hulp in de huishouding hadden kunnen we altijd overwegen om een grotere financiële bijdrage te vragen van mensen met een hoger inkomen, maar wegbezuinigen van geïndiceerde zorg is onverstandig. Het gaat immers om meer dan ramen lappen. De thuiszorgmedewerker heeft ook een signalerende functie en kan daarmee eenzaamheid of een beroep op zwaardere zorg voorkomen. Mensen hun huishoudelijke zorg ontzeggen jaagt ze de instellingszorg in. GroenLinks wil juist de zorg thuis versterken! Daarom investeren we 200 miljoen in de WMO.

Cliënt als zorgverlener

En tot slot de cliënt. Mensen die zorg nodig hebben weten steeds beter hoe ze de zorg georganiseerd willen hebben. De reguliere zorg kan hier steeds beter op inspringen, maar de enorme vraag naar arbeidskrachten zal het moeilijk maken om elk aspect van eigen regie altijd te kunnen organiseren binnen die reguliere zorg in natura.

GroenLinks wil mensen daarom meer dan nu de mogelijkheid geven zelf hun zorg te organiseren via een persoonsgebonden budget. Maak er een wettelijk recht van, geef voor zorg binnen de AWBZ, de zorgverzekeringswet en de WMO de mogelijkheid voor een pgb, laat de keuze voor de zorgverlener bij de cliënt en stel geen beperkingen in de vorm van een urengrens. Waar de ChristenUnie bezuinigt op het pgb en PvdA en SP niks extra doen voor het pgb, stelt GroenLinks 200 miljoen euro beschikbaar om van het pgb een volwaardig alternatief voor zorg in natura te maken. Het pgb heeft de toekomst!

Kwaliteit van werken

Kortom, GroenLinks versterkt als enige partij de kwaliteit van werken van alle medewerkers in de zorg, of je nu medisch specialist bent, thuiszorgmedewerker of pgb-houder. Wanneer mensen meer autonomie krijgen, meer collega's, betere opleidingen en minder belemmerd worden door bureaucratie krijgt de zorg een enorme boost. Dan wordt het werken in de zorg aantrekkelijker en dat is goed voor het tegengaan van onnodige kosten, voor de zorgsector als geheel en vooral voor de personen die zorg nodig hebben!