Voorstel van wet - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en samenstelling van de Staten-Generaal, strekkende tot de vermindering van het aantal leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 21 oktober 2020
kalender

Voorstel van wet - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en samenstelling van de Staten-Generaal, strekkende tot de vermindering van het aantal leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

33 345

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en samenstelling van de Staten-Generaal, strekkende tot de vermindering van het aantal leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en samenstelling van de Staten-Generaal, strekkende tot de vermindering van het aantal leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Er bestaat grond het hierna in de artikelen II en III omschreven voorstel tot verandering in de Grondwet in overweging te nemen.

ARTIKEL II

Artikel 51 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het tweede lid wordt «honderdvijftig» vervangen door: honderd.
 • 2. 
  In het derde lid wordt «vijfenzeventig» vervangen door: vijftig.

ARTIKEL III

Aan de Grondwet wordt het volgende additionele artikel toegevoegd:

ARTIKEL V

 • 1. 
  Artikel 51, tweede lid, naar de tekst van 1983 blijft van kracht tot het tijdstip waarop na de inwerkingtreding van dit artikel de eerste samenkomst plaatsvindt van de nieuw gekozen Tweede Kamer.
 • 2. 
  Indien de eerste samenkomst van de nieuw gekozen Kamer binnen drie maanden na de inwerkingtreding van dit artikel plaatsvindt, blijft artikel 51, tweede lid, naar de tekst van 1983 van kracht tot het tijdstip van de daarop volgende eerste samenkomst van de nieuw gekozen Tweede Kamer.
 • 3. 
  Artikel 51, derde lid, naar de tekst van 1983 blijft van kracht tot het tijdstip waarop na de inwerkingtreding van dit artikel de eerste samenkomst plaatsvindt van de nieuw gekozen Eerste Kamer.
 • 4. 
  Indien de eerste samenkomst van de nieuw gekozen Eerste Kamer binnen drie maanden na de inwerkingtreding van dit artikel plaatsvindt, blijft artikel 51, derde lid, naar de tekst van 1983 van kracht tot het tijdstip van de daarop volgende eerste samenkomst van de nieuw gekozen Eerste Kamer.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.