Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 12 juni 2012)

1.

Kerngegevens

Officiële titel Lijst van ingekomen stukken
Document­datum 04-07-2012
Publicatie­datum 11-07-2012
Nummer HTK20112012-94-23
Kenmerk 33174; 33277; 33282; 33284; 33286; 33287; 33288; 33290; 33291; 33293; 33294; 33295; 33297; 33298; 19637;1547; 20361;164; 21501-08;429; 21501-31;281; 21501-32;575; 21501-32;610; 21501-32;611; 21501-33;376; 22112;1425; 22112;1426; 23235;96; 24493;50; 25764;59; 25834;75; 26488;294; 26643;241; 26956;127; 27529;108; 27625;269; 27830;102; 27830;99; 27924;55; 28684;356; 28973;109; 29427;86; 29446;83; 29447;16; 29521;187; 29689;390; 29689;391; 29893;134; 30139;99; 30821;16; 30872;112; 30952;79; 30952;80; 31066;131; 31066;132; 31215;10; 31268;57; 31568;104; 31571;22; 31734;8; 32127;161; 32550;32; 32717;12; 32717;14; 32733;67; 32733;68; 32854;13; 32858;2; 33000-A;69; 33000-VII;122; 33000-XV;74; 33000-XVI;178; 33078;8; 33145;34; 33233;4; 33240-VI;5; 33240-VI;6; 33240-VI;7; 33240-XIII;5; 33240-XIII;6; 33240-XIII;7; 33277;7; 33280-XIII;3; 33290;5; 33296;1
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

23 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014 - 33294

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 8 juni 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Aanpassing van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de uitvoeringswet Internationaal Strafhof in verband met de introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de verdachte ten behoeve van het slachtoffer - 33295

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 7 juni 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Intrekking van de Wet overleg minderhedenbeleid in verband met de herijking van de overlegvorm over het integratiebeleid - 33297

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 8 juni 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met het beperken van de maximumduur van de uitkering (Wet aanpassing uitkeringsduur Appa) - 33298

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 11 juni 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Reactie op Schouw op het bericht dat Afghanistan Nederland oproept om onderzoek te doen naar Afghaanse asielzoekers die door Nederland worden gezien als oorlogsmisdadigers - 19637-1547

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 5 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de beleidsevaluatie van de Twinningfaciliteit Suriname-Nederland - 20361-164

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 4 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake onderwerpen die voor de Milieuraad van 11 juni 2012 geagendeerd staan, aangevuld met onderwerpen die de Tweede Kamer aan de agenda van het geannuleerde AO heeft toegevoegd - 21501-08-429

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 7 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda formele EU bijeenkomst van ministers van volksgezondheid van 22 juni 2012 te Luxemburg - 21501-31-281

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de aangehouden motie van het lid Koopmans (21501-32 nr. 575) over de Integrale Marktordening - 21501-32-610

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde Agenda Landbouwraad juni 2012 - 21501-32-611

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda Energieraad 15 juni 2012 - 21501-33-376

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling "Europese Strategie voor een beter internet voor kinderen" - 22112-1425

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededelingen Nieuw Nabuurschapsbeleid en Routekaart Oostelijk Nabuurschap - 22112-1426

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortzetting van het ZonMw programma Zichtbare schakel - 23235-96

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 7 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voornemen verlenging verdrag met de Republiek Burundi betreffende de status van het burgerlijke en militaire personeel van de Nederlandse en Burundese ministeries van defensie, aanwezig op hun onderscheid en grondgebieden, in het kader van het partnerschap voor de ontwikkeling van de veiligheidssector in Burundi - 24493-R1557-50

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 4 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op een brief m.b.t. het ontbreken van een BSN-nummer bij de aanvraag van een nieuw paspoort in het buitenland - 25764-59

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 5 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie inzake het stimuleren van (agrarische) bedrijven om asbestdaken te vervangen door daken met zonnepanelen - 25834-75

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 7 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Tiende jaarrapportage van het project Vervanging F-16 over 2011 - 26488-294

minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 6 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek naar kosten en opbrengsten open data - 26643-241

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 11 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op WRR advies Evenwichtskunst - 26956-127

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

E-health in de zorg - 27529-108

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Overzicht van verschillende alternatieven voor vispassages en mogelijkheid deze te realiseren in het IJsselmeer - 27625-269

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 5 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de evaluatie van het project Vervanging vuurmonden M114/39-M109A2/90/Pantserhouwitser 2000 (Kamerstuk 27830, nr. 99) - 27830-102

minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 6 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Pachtnormen die op 1 juli 2012 van kracht worden - 27924-55

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Handboek Winkelstraatmanagement en brochure en evaluatie Aanpak Urgente Bedrijvenlocaties - 28684-356

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Schaalgrootte in de veehouderij - 28973-109

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Discussie over stakingsrecht die tijdens de Internationale Arbeidsconferentie van de ILO wordt gevoerd - 29427-86

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 6 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag Faunafonds 2011 - 29446-83

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Briefadvies Gezondheidsraad inzake bloedtest voor de ziekte variant Creutzfeldt-Jakob (vCJD) - 29447-16

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Eindevaluatie van de Nederlandse bijdrage aan de militaire missie EUFOR Althea in Bosnië-Herzegovina in de periode van juli 2004 tot en met 19 november 2011 - 29521-187

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 7 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitkomsten van het onderzoek van de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) naar zorginstelling Different - 29689-390

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Eindrapport commissie Evaluatie Risicoverevening zorgverzekeringswet - 29689-391

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur en Besluit hoofdrailnet - 29893-134

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 5 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het afschrift van de brief aan de Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers - 30139-99

minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 1 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsbrief Nationale Veiligheid - 30821-16

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Afvalbeheer - 30872-112

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 6 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Wijzigingen van de Bijlage bij het op 7 juli 1978 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst, 1978 (Trb. 2012, 43). - 30952-79

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 6 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling verdrag UNESCO betreffende de zevende zitting van de intergouvernementele coördinatiegroep van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) voor het waarschuwingssysteem voor tsunami's en andere kustbedreigingen voor de Caribische en aangrenzende regio's (ICG/CARIBE EWS-VII) - 30952-80

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 7 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Tiende halfjaarsrapportage Belastingdienst - 31066-131

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 6 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg over de behandeling van bezwaarschriften door de Belastingdienst - 31066-132

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 6 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport "Detentie, behandeling en nazorg criminele jeugdigen; Terugblik" van de Algemene Rekenkamer - 31215-10

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 6 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Eindevaluatie Gemeenschappelijke Integratieagenda 2008-2011 - 31268-57

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 7 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten - 31568-104

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten - 31571-22

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reikwijdte van de Patriot Act en de mogelijke toepassing op Morpho m.b.t. de biometrische gegevens zoals de foto en vingerafdrukken t.b.v. personalisatie van reisdocumenten - 31734-8

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 5 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit uitvoering Crisis- en herstelwet, vijfde tranche - 32127-161

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 5 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Ulenbelt over het initiatiefwetsvoorstel Ko?er Kaya en Van Hijum inzake de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren - 32550-32

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 7 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het amendement Gesthuizen over het toetsen van een uitgevaardigd EBB op proportionaliteit en noodzakelijkheid (Kamerstuk 32 717, nr. 12) - 32717-14

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het factsheet Marinierskazerne Vlissingen van de provincie Zeeland - 32733-67

minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 6 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verplaatsing Koninklijke Militaire School uit Weert - 32733-68

minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerp AMVB (Invoeringsbesluit Twaz) - 32854-13

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Consequenties controversieel verklaren wegenprojecten - 33000-A-69

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 4 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reduceren administratieve belemmeringen voor werkgever die asielzoeker in dienst neemt - 33000-VII-122

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Administratieve lasten ondergrens ondernemingsraden - 33000-XV-74

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 6 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over de mogelijke indiening van een Wet Zeggenschap lichaamsmateriaal - 33000-XVI-178

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging uit wetgevingsoverleg "plattelandswoningen" (verbreden van het wetsvoorstel tot alle bedrijfswoningen, dus ook niet-agrarische) - 33078-8

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 6 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging debat wetsvoorstel inkorten studentenreisrecht - 33145-34

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie initiatiefnota Acquisitiefraude en spooknota's van het lid Koppejan - 33233-4

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 - 33240-VI-5

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 - 33240-VI-6

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 - 33240-VI-7

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van een vraag inzake de Slotwet van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011 - 33240-XIII-5

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2011 van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie - 33240-XIII-6

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag 2011 van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie - 33240-XIII-7

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie over het opschorten van de huishoudinkomenstoets - 33277-7

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 6 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek van het lid Jacobi over de afspraken ten behoeve van natuur in het Lenteakkoord - 33280-XIII-3

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 4 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Wetsvoorstel verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd en wetsvoorstel bonussen voor werkgevers voor het aannemen van oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapte werknemers - 33290-5

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 5 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek naar matchfixing - 33296-1

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag

Brief van de minister bij de toezending van het Verdrag luchtovereenkomst tussen VS, EU, IJsland en Noorwegen - 32858-2

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 7 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

 • a. 
  de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
  • Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met de herziening van de definities van gezin en middelen (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets) (33277);
  • Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd) (33290);
  • Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor werkgevers voor het in dienst nemen en in dienst houden van oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers (33284);
  • Wet tot het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014 (33294);
 • b. 
  de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie:
  • Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit ter uitvoering van de derde roamingverordening (33282);
 • c. 
  de vaste commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel:
  • Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met richtlijn 2004/38/EG i betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (33286);
  • Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening (33293);
  • Intrekking van de Wet overleg minderhedenbeleid in verband met de herijking van de overlegvorm over het integratiebeleid (33297);
 • d. 
  de vaste commissie voor Financiën:
  • Wijziging van enkele belastingwetten (Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013) (33287);
  • Goedkeuring van het op 27 mei 2010 te Parijs tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (Trb. 2010, 221 en 314) (33174 (R1974));
 • e. 
  de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
  • Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord 2013 (33288);
 • f. 
  de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu:
  • Wijziging van de Wet milieubeheer (kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw 2013-2020) (33291);
 • g. 
  de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:
  • Aanpassing van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de uitvoeringswet Internationaal Strafhof in verband met de introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de verdachte ten behoeve van het slachtoffer (33295);
 • h. 
  de vast commissie voor Binnenlandse Zaken:
  • Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met het beperken van de maximumduur van de uitkering (Wet aanpassing uitkeringsduur Appa) (33298).
 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.