Brief over de verdediging van het wetsvoorstel - Voorstel van wet van het lid Halsema tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter

Deze brief is onder nr. 6 toegevoegd aan wetsvoorstel 32334 - Initiatiefvoorstel Toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter (Grondwetswijziging, tweede lezing) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van het lid Halsema tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter; Brief lid / fractie; Brief van het lid Sap i.v.m. de overname van dit initiatiefwetsvoorstel van de indiener Halsema
Document­datum 05-07-2012
Publicatie­datum 05-07-2012
Nummer KST323346
Kenmerk 32334, nr. 6
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

32 334

Voorstel van wet van het lid Halsema tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter

Nr. 6

BRIEF VAN HET LID SAP

Ontvangen 5 juli 2012

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Op 8 maart 2010 is door toenmalig lid Halsema een voorstel van wet tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter aanhangig gemaakt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde (Kamerstukken II 2009/10 32 334, nr. 1).

Hierbij wil ik u ervan op de hoogte stellen dat ik het door Halsema ingebrachte voorstel van wet verder zal verdedigen.

Bij wet van 25 februari 2009 is verklaard dat er grond bestaat het voorstel tot verandering in de Grondwet in overweging te nemen (Stb. 2009, 120), waarna de Tweede Kamer bij Koninklijk Besluit van 18 maart 2010 is ontbonden op 17 juni 2010, mede gelet op artikel 137 van de Grondwet (Stb. 2010, 131).

De tweede lezing van de behandeling van het voorstel tot verandering in de Grondwet is conform artikel 137, vierde lid, van de Grondwet aangevangen, maar tot op heden niet afgerond. De Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Verslag uitgebracht en de Nota naar Aanleiding van het Verslag is in voorbereiding.

Nu de behandeling van het voorstel van wet waarschijnlijk niet wordt afgerond voordat de Tweede Kamer wederom wordt ontbonden, zal de behandeling worden voortgezet door de nieuw gekozen Tweede Kamer.

Sap


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.