Brief Algemene Rekenkamer; Rapport Kaderwet zbo´s; reikwijdte en implementatie - Evaluatie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

33 147

Evaluatie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Nr. 3

BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 juni 2012

Hierbij bieden wij u aan het op 11 juni 2012 door ons vastgestelde rapport Kaderwet zbos; reikwijdte en implementatie.1

Algemene Rekenkamer wnd. President, Gerrit de Jong

Secretaris,

M. A. van Schoten RA

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.


2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.