Verkiezingskoorts

Met dank overgenomen van C.G. (Kees) van der Staaij i, gepubliceerd op maandag 4 juni 2012.

Verkiezingen werpen hun schaduwen vooruit. De verkiezingskoorts begint in de Kamer de afgelopen tijd al weer flink op te lopen. Dat was te merken in het zogeheten ‘verantwoordingsdebat’ en het debat over het begrotingsakkoord 2012 van de Kunduz-coalitie.

Verantwoordingsdebat

Het is al weer een groot aantal jaren gewoonte geworden om na verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei, een verantwoordingsdebat te houden. Tijdens dat debat blikken de fractievoorzitters van alle partijen terug op het afgelopen kalenderjaar: is het kabinet erin geslaagd de doelstellingen te bereiken? Zijn de beloften waargemaakt?

Verantwoordingsdag is de tegenhanger van Prinsjesdag. Op deze dag biedt de minister van Financiën het Financieel Jaarverslag van het Rijk aan de Tweede Kamer aan. Verantwoordingsdag 2012 had wel een heel speciaal karakter, nu het plaatsvond na de val van het kabinet-Rutte/Verhagen en met verkiezingen in het vooruitzicht. Dat leidde ertoe dat het verantwoordingsdebat in rap temp vooral een verkiezingsdebat werd, waar de partijen elkaar flink in de haren vlogen over hete hangijzers in Nederland en Europa.

Natuurlijk werd er door alle partijen ook een oordeel gegeven over het gehele kabinetsoptreden in de afgelopen tijd. Als SGP-fractie hebben we ons tegenover het kabinet met recht en reden steeds constructief opgesteld. Daar leggen wij graag verantwoording over af. Het minderheidskabinet heeft een goed begin gemaakt met het saneren van de overheidsfinanciën en het tot stand brengen van hervormingen. Doordat dit kabinet maar een korte periode in het zadel heeft gezeten, zijn de resultaten noodgedwongen beperkt gebleven. Dat is jammer.

Wij hebben er in het debat wel aan toegevoegd, dat stilstand niet altijd achteruitgang is. Wij zijn positief over een aantal zaken die het kabinet niet heeft gedaan: de koopzondagen niet verruimd, de vrijheid van onderwijs niet ingeperkt, geen wetgeving ingediend om de bescherming van het leven verder aan te tasten, ruimte gelaten voor de gewetensbezwaarde trouwambtenaren en de strafbaarstelling van strafbare godslastering niet geschrapt. Het is te hopen dat ook een komende coalitie wijsheid betracht ten aanzien van dergelijke principiële zaken.

Kunduz uitgewerkt

In de afgelopen tijd is ook meer helderheid gekomen over de invulling van de maatregelen voor 2013 waarover D66, GroenLinks en ChristenUnie overeenstemming hebben gevonden met VVD en CDA. Die uitwerking valt op een aantal punten bepaald niet mee.

Neem bijvoorbeeld de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding. Die treft heel veel werkenden hard en kan op een gezinsinkomen tot een enorme aderlating leiden. Daarbij komt dat de uitvoering veel problemen zal opleveren. Niet aan beginnen dus, zo’n forensenbelasting.

Er zal ook goed gekeken moeten worden naar de effecten van de lastenverzwaringen van “Kunduz” voor ondernemers, in het bijzonder ook kleine ondernemers. Werknemers zullen vragen om compensatie van de forensenbelasting. Maar die lasten kunnen veel werkgevers niet dragen. Ook de verplichting om ex-werknemers na ontslag nog maanden door te betalen, kan weleens heel negatief uitpakken. Ook de afschaffing van de rode diesel voor de boeren en de bouw hakt er voor deze beroepsgroep flink in.

Als SGP hebben wij steeds vooropgesteld dat wij de inzet steunen om het begrotingstekort voor 2013 fors terug te brengen. Voor maatregelen uit het Kunduz-akkoord die wij niet steunen, zoals de afschaffing van de rode diesel en het schrappen van de onbelaste reiskostenvergoeding, willen wij dan ook in ons eigen financieel plaatje met alternatieven komen. Daar zijn genoeg mogelijkheden voor die beter uitpakken.

Waar gaan de verkiezingen over?

De Kamerdebatten over de verantwoording en over de Kunduz-plannen voor 2013 gaven al een aardig voorproefje van de thema’s waar de verkiezingsstrijd over zal gaan. Stevige clashes over Europa. Slaan we de weg in van verdere Europese integratie, of maken we juist ernst met “minder Europa”, zoals de SGP al vele jaren voorstaat. Het wordt inmiddels steeds duidelijker hoe de gestage torenbouw in Brussel tot grote spraakverwarring heeft geleid.

De omvang en invulling van bezuinigingen en hervormingen is een ander belangrijk verkiezingsthema waarover de partijen elkaar stevig in de haren zullen blijven zitten.

Maar hopelijk blijft het daar niet bij. Niet voor niets hebben we in het debat over Kunduz-akkoord, dat op de dag na 2e Pinksterdag plaatsvond, ook juist naar de Geest van Pinksteren verwezen (zie ook het Parlementair Logboek elders in deze Banier).

Het is armoe troef als het debat blijft steken in geld en goed! Als we de hoop op de politiek zouden stellen, ziet het er somber op. De onzekerheid is groot. Maar juist, omdat de Heilige Geest Die op Pinksteren is uitgestort nog doorgaat, omdat het werk van God nog verder gaat - daarom is er perspectief. Hoop en perspectief is er, als we verkeerde wegen verlaten, en ons bekeren tot de levende God.