Daad bij het Woord

Met dank overgenomen van C.G. (Kees) van der Staaij i, gepubliceerd op maandag 7 mei 2012.

Een ‘wandelgangenakkoord’ en zicht op nieuwe verkiezingen op 12 september. Dat was de oogst van een turbulente laatste aprilweek in Den Haag. De definitieve breuk in de politieke samenwerking tussen VVD, CDA en PVV werd nog in diezelfde week gevolgd door een crisisakkoord dat D66, Groen Links en ChristenUnie sloten met CDA en VVD.

Crisisakkoord

De partijen die dit akkoord hebben gesloten verdienen royaal lof voor hun verantwoordelijkheidsbesef. Heel goed dat zij de handschoen hebben opgepakt om te voorkomen dat in 2013 een buitensporig tekort op de begroting zou prijken. Natuurlijk is dit pakket niet het einde van alle tegenspraak en is het op onderdelen nog onduidelijk of voor verbetering vatbaar. Maar dat neemt niet weg dat het toch een heel belangrijk signaal is dat een Kamermeerderheid geen genoegen wil nemen met een enorm begrotingstekort. Dat is precies ook de reden waarom de SGP zich direct welwillend heeft opgesteld tegenover dit akkoord, al staat onze handtekening er niet onder.

Juist vanwege onze stabiele, constructieve politieke opstelling riep het veel vragen op dat de SGP niet in de gelegenheid is gesteld aan de onderhandelingen voor een breed akkoord deel te nemen. We hadden immers aan minister De Jager tijdens zijn verkenningsronde ook een helder en uitgewerkt financieel plaatje voorgelegd. Daarin zaten punten waar wij ons ook eerder krachtig voor hebben ingezet zoals een matiging van de bezuinigingen op passend onderwijs en het afzien van nieuwe bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking.

In het debat is in ieder geval helder geworden dat de SGP niet om inhoudelijke maar om puur politieke redenen is uitgesloten. D66-leider Pechtold heeft dit tijdens een niet onopgemerkt gebleven interruptiedebatje uiteindelijk ook toegegeven. Ik vind het bepaald geen schande om niet tot de politieke vrienden van D66 te worden gerekend. Als maar wel duidelijk is dat de SGP niet bij de boe-roepers wil horen die vinden dat serieuze bezuinigingen en hervormingen allemaal maar overdreven zijn.

Het crisisakkoord kan nu op een krappe parlementaire meerderheid rekenen, maar het is natuurlijk een spannende vraag hoe dit na de verkiezingen zal zijn. Dan kunnen de zaken wel weer eens heel anders liggen.

Verkiezingen nodig?

Tegen de achtergrond van de voorspoedige totstandkoming van het crisisakkoord hebben we als SGP overigens wel de vraag opgeworpen: waarom eigenlijk verkiezingen? Kan er niet zonder nieuwe verkiezingen voortvarend werk gemaakt worden van crisismaatregelen? Waarom zou een minderheidskabinet niet met andere partijen dan de PVV tot overeenstemming kunnen komen over politieke samenwerking?

Het was duidelijk dat vrijwel alle andere politieke partijen zich al te veel ingegraven hadden op nieuwe verkiezingen om nog werkelijk open te staan voor deze vraag.

Toch hebben we deze kwestie in de Kamer bewust opgerakeld, omdat op dit moment al te klakkeloos na een politieke crisis onmiddellijk om verkiezingen wordt geroepen. Het gevolg ervan is dat we in tien jaar tijd zo inmiddels al voor de vijfde keer verkiezingen hebben. Dat betekent elke keer weer opnieuw: veel onduidelijkheid en onzekerheid, veel stilstand in beleid.

Staatsrechtelijk bezien is het beslist niet nodig om tussentijds nieuwe verkiezingen te houden. Het is gewoon een politieke keuze. Sinds de jaren zestig is het gewoonte geworden om na de val van een kabinet gelijk verkiezingen te eisen als opperste uiting van democratische vernieuwing. Gelet op de nadelen die daaraan kleven is er alle reden, voor ieder die het landsbelang hoog in het vaandel voert, om hier in de toekomst kritischer mee om te gaan!

Daad bij het Woord

12 september is inmiddels gekozen als datum voor de nieuwe verkiezingen. Door de zomervakantie zal het naar verwachting een korte maar stevige campagne worden.

De voorbereidingen voor nieuwe verkiezingen zijn inmiddels met veel enthousiasme ingezet en in volle gang. Het is verheugend om te merken dat er vanuit de achterban een grote en positieve betrokkenheid en verbondenheid is. Dat stemt tot dankbaarheid! Laten we bidden en werken voor een goede verkiezingsuitslag.

In de afgelopen periode hebben we kunnen merken dat elke stem, elke zetel het verschil kan maken. Daarom telt ook iedere stem bij de verkiezingen!

Als SGP hopen we ons in de verkiezingsstrijd opnieuw te profileren met het huidige motto: Daad bij het Woord. Bij alle dynamiek in Den Haag blijft die boodschap immers voluit staan. Het Woord is ons fundament, laat helder zien wat recht en onrecht, wat goed en wat kwaad is. Het is onze plicht om dat met Gods hulp in politieke daden te vertalen. Herkenbare christelijke politiek, economisch daadkrachtig, sociaal solide. Daar staan we voor!