Brief regering; Herziene versie Evaluatie Kaderwet ZBO's - Evaluatie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

33 147

Evaluatie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Nr. 2

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 april 2012

Op 17 januari 2012 zond ik u de eerste evaluatie van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) (Kamerstuk 33 147, nr. 1). Inmiddels zijn enige onvolkomenheden in de samenstelling van de overzichtslijst met ZBO’s aan het licht gekomen. Hiervoor bied ik u mijn excuses aan. Ik hecht eraan deze te corrigeren. Deze correcties hebben tot gevolg dat enige tellingen in het rapport zijn bijgesteld1. Dit leidt overigens niet tot een ander beeld van de evaluatie.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.


2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.