Brief regering; Sluiting Nederlands Instituut in Damascus - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Deze brief is onder nr. 189 toegevoegd aan wetsvoorstel 33000 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012; Brief regering; Uitvoering motie Lucas c.s. (33000 VIII, nr. 55) inzake internationale uitgaven Sluiting Nederlands Instituut in Damascus
Document­datum 24-04-2012
Publicatie­datum 24-04-2012
Nummer KST33000VIII189
Kenmerk 33000 VIII, nr. 189
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

33 000 VIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 189

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 april 2012

Tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2011 (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 164) is de motie Lucas c.s. inzake internationale uitgaven (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 55) ingediend. Deze motie verzoekt de regering de Kamer voor de Voorjaarsnota 2012 nader te informeren over de bijdrage van de verschillende organisaties en instituten, genoemd in de tabellen 8.1 en 8.2 van de ontwerpbegroting OCW 2012 alsmede genoemd in de aanvullende vragen naar aanleiding van Kamervraag 226 ontwerpbegroting 2012 Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 68), aan de beleidsdoelen van OCW in relatie tot de hoeveelheid middelen die zij van OCW ontvangen.

Vooruitlopend op mijn uitgebreidere reactie op genoemde motie informeer ik u hierbij over mijn besluit de financiering van het Nederlands Instituut in Damascus (Syrië) en zijn nevenvestigingen in Beiroet (Libanon) en Amman (Jordanië) stop te zetten.

Ik heb besloten de financiering van het instituut in Damascus en de daarbij behorende nevenvestigingen in Beiroet en Amman per 1 januari 2013 stop te zetten om de volgende redenen:

De huidige, zeer instabiele situatie in het Midden-Oosten, in het bijzonder in Syrië, was voor mij aanleiding tot heroverweging. In de afgelopen periode is het Nederlandse Instituut in Damascus nauwelijks operationeel geweest en de verwachting is dat de situatie de komende periode niet zal verbeteren. De twee kleine nevenvestigingen kunnen naar mijn mening niet goed functioneren zonder gebruik te kunnen maken van de kennis en expertise van het Nederlands Instituut in Damascus.

Het Nederlands Instituut in Damascus en de nevenvestigingen leveren voor Nederlandse hogeronderwijsinstelllingen een beperkte meerwaarde op. Uit het jaarverslag over 2010 blijkt dat de uitwisseling en het aantrekken van studenten voor het Nederlandse hoger onderwijs in zeer beperkte mate gebeurt, terwijl dat nu juist de core business van het instituut moet zijn.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.