Schriftelijke vragen gesteld over tekortschietende behandelaren

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op maandag 16 april 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Vandaag heb ik samen met collega Attje Kuiken schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van een uitzending van De Vijfde Dag.

De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Vragen van de leden Bouwmeester en Kuiken (beiden PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over duidelijke, eenduidige en vindbare informatie over tekortschietende behandelaren

1.

Hebt u kennis genomen van de berichtgeving door de IGZ het programma 'De Vijfde Dag' over wanpraktijken van een psychotherapeut en de uitspraak van de tuchtrechter in de zaak P van Steijn?

2.

Bent u op de hoogte van het feit dat de heer van Steijn nog steeds ingeschreven staat als gezondheidspsycholoog in het BIG-register, terwijl hij uit het BIG register is gehaald op last van de tuchtrechter ivm zijn andere inschrijving als psychotherapeut?

3.

Bent u tevens op de hoogte dat bij de registratie van de heer van Steijn als GZ psycholoog,nergens vermeld staat dat hij als psychotherapeut uit het register gehaald is vanwege wanpraktijken en het tuchtbevel wat hierop volgde?

4.

Deelt u de mening dat deze cruciale informatie wel zichtbaar zou moeten zijn voor patiënten?Zo ja, wat gaat u eraan doen om deze informatie beschikbaar te maken bij het BIG register?

Zo nee, wat zijn uw beweegredenen om deze informatie niet inzichtelijk te maken voor patiënten? Wat is in uw ogen dan doel van het BIG register voor patiënten?

5.

Hoe beoordeelt u de rol van de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) in deze casus? Is het waar dat er al ernstige klachten waren in 2008 en dat de IGZ pas op 17 augustus 2012 aan beroepsbeoefenaar Van Steijn het bevel gegeven zijn praktijken te sluiten en zijn werkzaamheden als psychotherapeut en gezondheidspsycholoog neer te leggen? Bent u van mening dat de IGZ accuraat gehandeld heeft? Op welke datum heeft de klacht bij de tuchtcommissie ingediend tegen gezondheidspsycholoog Van Steijn? Bent u van mening dat de IGZ op dit punt accuraat gehandeld heeft?

6.

Hoe beoordeelt u het feit dat er door twee organisaties, het CIBIG en de IGZ, vallende onder uw ministeriële verantwoordelijkheid en voor patiënten duidelijk herkenbaar als overheidsinstantie, over dezelfde zaken geen eenduidige informatie verstrekt wordt? Bent u met ons van mening dat het handhaven van de inschrijving van beroepsbeoefenaar Van Steijnals gezondheidspsycholoog in BIG-register de beroepsbeoefenaar ten onrechte de schijn vandeskundigheid en veiligheid met zich mee brengt? Wat gaat u eraan doen om de informatieverstrekking door het CIBIG en de IGZ, onder uw verantwoordelijkheid, goed gaat gebeuren om dit soort misverstanden, die verregaande gevolgen kunnen hebben, te voorkomen?

7.

Waar kunnen patiënten inzien welke praktijken er op bevel van de IGZ gesloten zijn en welke artsen en hulpverleners het bevel hebben gekregen hun werkzaamheden te staken? Hoe wordt deze informatie gekoppeld aan het BIG register?

8.

Bent u met ons van mening dat informatie over handelen van een behandelaar en medicus toegankelijk, duidelijk en eenduidig vermeld moet worden op uw overheidswebsites, in het belang van patiëntveiligheid? Zo ja, welke verbetermogelijkheden ziet u hierin?

9.

Wilt u de beantwoording van deze specifieke vragen meenemen in de brief die de PvdA heeft gevraagd, als reactie op genoemde uitzending?

Links