Brief regering; Gesprek met Samen kerk in Nederland (SKIN) over de integratienota van het kabinet - Integratiebeleid

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

32 824

Integratiebeleid

Nr. 3

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 april 2012

De vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken heeft mij verzocht om een afschrift van de reactie op de brief van Samen kerk in Nederland (SKIN) d.d. 30 juni 2011 over de integratienota van het kabinet.

Naar aanleiding van de brief, heb ik op 28 februari gesproken met enkele vertegenwoordigers van SKIN. Het gesprek is gebruikt om wederzijds kennis te maken en van gedachten te wisselen over het integratiebeleid van het kabinet. Hoewel SKIN en ik vanuit een ander perspectief naar integratie kijken, komen onze visies op belangrijke punten overeen.

In haar brief en in de toelichting daarop tijdens het gesprek heeft SKIN het wederkerige aspect van integratie benadrukt. SKIN stelt dat van migranten verwacht mag worden dat zij bereid zijn om te integreren, maar dat dit pas kan als migranten mee mogen en mee kunnen doen aan de samenleving.

In het gesprek heb ik aangegeven dat migranten kansen moeten krijgen, maar deze ook moeten benutten. Het is logisch eisen te stellen aan migranten. Tegelijkertijd moet de samenleving kansen bieden aan migranten die hun best doen om te participeren. Discriminatie op welke grond dan ook acht het kabinet onacceptabel. Tenslotte heb ik mijn waardering uitgesproken voor hetgeen SKIN doet om migrantenchristenen actief deel te laten nemen aan de Nederlandse samenleving.

De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G. B. M. Leers


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.