Voorstel van wet - Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 33204 - Invoering vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen vallend onder de AWBZ en de WMO i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 20-03-2012
Publicatie­datum 20-03-2012
Nummer KST332042
Kenmerk 33204, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

33 204

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de hoogte van eigen bijdragen als bedoeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning mede afhankelijk te kunnen maken van het vermogen van de verzekerde en diens echtgenoot;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 6, vierde lid, wordt na «inkomen» ingevoegd: en vermogen.

Artikel 41 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. 
    In het eerste lid wordt na «door de zorgverzekeraars» ingevoegd: door het CAK.
  • 2. 
    In het tweede lid wordt «voor de zorgverzekeraars en de rechtspersonen, bedoeld in artikel 40» vervangen door: voor de zorgverzekeraars, voor het CAK en voor de rechtspersonen, bedoeld in artikel 40.

B

ARTIKEL II

In artikel 15, tweede lid, en artikel 19, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt na «inkomen» telkens ingevoegd: en vermogen.

ARTIKEL III

Deze wet treedt inwerking met ingang van 1 januari 2013.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.