Seksueel misbruik aanpakken

Met dank overgenomen van C.G. (Kees) van der Staaij i, gepubliceerd op donderdag 1 maart 2012.

'

Rapport-Deetman

De commissie-Deetman heeft een gedegen en onafhankelijk onderzoek gedaan naar de afschuwelijke gevallen van kindermisbruik die onder meer in internaten hebben plaatsgevonden. Het rapport biedt goede handvatten voor preventie in de toekomst. Er zijn waardevolle aanbevelingen gedaan voor het hulp bieden en recht doen aan slachtoffers.

Het is heel belangrijk dat erkenning wordt geboden aan mensen die soms jarenlang hebben gezwegen - of er het zwijgen toe deden toen zij merkten dat hun pijnlijke boodschap niet serieus werd genomen. Velen van hen voelen nog dagelijks pijnlijk de littekens. Uit alle verhalen blijkt telkens weer: seksueel misbruik richt een onvoorstelbare, en vaak ook onherstelbare ravage aan in de levens van mensen.

In het Kamerdebat over het rapport-Deetman hebben we als SGP-fractie uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor de ernstige vaststelling: seksueel misbruik komt breed voor in de hele samenleving! Van de Nederlanders boven de 40 jaar is al zo’n 1 op de 10 mensen voor hun achttiende jaar tegen hun wil seksueel benaderd door een volwassen niet-familielid. Daar komen nog eens de cijfers over misbruik door familieleden bovenop!

Die indringende boodschap moet voluit in de schijnwerpers blijven staan. De trieste werkelijkheid is dat overal waar gezag- of machtsverhoudingen over kinderen bestaan, ook seksueel misbruik op de loer kan liggen. Dat kan in internaten zijn, in de kinderopvanginstellingen, in sportverenigingen, maar ook in huiselijke kring.

Het is voluit bijbels om terdege oog te hebben voor de ernstige doorwerking van de zonde, en de geneigdheid tot en vatbaarheid voor het kwaad in ieders hart serieus te nemen. Dat biedt op geen enkele manier verontschuldiging, maar onderstreept juist de verantwoordelijkheid om dit kwaad steeds serieus te nemen, slachtoffers bij te staan en daders te bestraffen.

Breed en diepgaand onderzoek

Het is daarom een goede zaak dat het kabinet het advies van de commissie-Deetman heeft gevolgd en een diepgaand onderzoek heeft aangekondigd naar seksueel misbruik van minderjarigen. Daarbij gaat het zowel om instellingen, organisaties, clubs als om huiselijke kring. Doel hiervan is om meer inzicht te krijgen in de achtergrond van deze ernstige misdrijven die zoveel leed berokkenen. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om zoveel als mogelijk is maatregelen te nemen die misbruik voorkomen en tegengaan.

Terwijl het Kamerdebat over het rapport-Deetman nog aan de gang was, kwam een rapport van onderzoeksbureau Movisie in het nieuws over huiselijk geweld in orthodox-protestantse kring. Daarin werd ook melding gemaakt van signalen van hulpverleners over seksueel misbruik in orthodox-protestantse gemeenschappen. Er zijn geen aanwijzingen dat seksueel geweld hier meer en vaker voorkomt. Wat wel een belangrijk gegeven is, dat er specifieke risico’s bestaan, zoals de neiging om de ‘vuile was niet buiten te hangen’ of te lichtvaardig op herstel en verzoening gericht te zijn, de zaak met de mantel der liefde te bedekken. Daarnaast zijn er juist ook specifieke kansen voor een gerichte aanpak van misbruik, zoals een hoog normbesef en onderlinge steunverlening.

In de tweede termijn van het Kamerdebat over ‘Deetman’ heb ik daarom steun uitgesproken voor de wens om in het kader van het brede aanvullende onderzoek ook uitdrukkelijk aandacht te besteden aan en onderzoek te doen naar seksueel misbruik in orthodox-protestantse gemeenschappen. Laat niemand denken: bij ons gebeurt het niet. Wees juist alert op seksueel misbruik en heb oog voor zowel de risicofactoren als voor de beschermende factoren in een specifieke groep of in een sector. Openheid, bespreekbaarheid en alertheid zijn de kernwoorden die hier passen.

Het rapport-Deetman heeft laten zien hoe in de Rooms-katholieke Kerk de vrees voor reputatieschade een zwijgcultuur kan voeden waarin misbruik kan voortduren. Van dat gevaar moet iedereen zich bewust zijn. Daarom is het belangrijk dat ook in de kerken en door hulpverleners de problematiek voortdurend serieus wordt genomen en concreet op de agenda wordt gezet. Elk slachtoffer is er een te veel!

Iedereen is het verplicht om alles op alles te zetten om kinderen in een veilig klimaat te laten opgroeien en te beschermen tegen geweld en misbruik. In christelijke kring zijn wij dat des te meer verplicht. Het geeft een diepe ontreddering en schaadt de Naam van de Heere wanneer hoogstaande morele normen worden gepredikt, maar niet worden nageleefd. Seksueel geweld is uit den boze. ”Een iegelijk die de Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid.” (2 Tim. 2:19)