Brief commissie; Voorstel voor een parlementair behandelvoorbehoud - EU-voorstel Richtlijn bescherming persoonsgegevens bij gebruik door politiële en justitiële autoriteiten (COM(2012) 10) en EU-voorstel Verordening algemeen kader bescherming persoonsgegevens (COM(2012) 11

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

33 169

EU-voorstel Richtlijn bescherming persoonsgegevens bij gebruik door politiële en justitiële autoriteiten (COM(2012) 10 i) en EU-voorstel Verordening algemeen kader bescherming persoonsgegevens (COM(2012) 11 i

Nr. 1

BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 februari 2012

Hiermee meld ik u dat de commissie voor Veiligheid en Justitie heeft geadviseerd een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen bij de EU-voorstellen ter herziening van de Europese wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens (COM(2012) 10 i en COM(2012) 11 i), vanwege het politieke belang van de voorstellen. Namens de vaste commissie voor Europese Zaken verzoek ik u dit advies en bijgaande conceptbrief aan de minister van Veiligheid en Justitie ter besluitvorming aan de Tweede Kamer voor te leggen.1

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, Knops

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.


2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.