Bleker, trek rapport alternatief Hedwigepolder in!

Met dank overgenomen van S. (Stientje) van Veldhoven-van der Meer i, gepubliceerd op dinsdag 24 januari 2012.

D66 - Kamerlid Stientje van Veldhoven wil dat staatssecretaris Bleker (EL&I) het internationale expertrapport naar alternatieven voor de Hedwigepolder intrekt. In een artikel in Vrij Nederland staat onder meer dat de bevraagde Duitse experts vinden dat ‘de Hedwigepolder de elegantste oplossing is te ontpolderen’ en ontkennen allebei dat ze hun goedkeuring geven aan het feit dat de alternatieven voldoende natuurherstel opleveren om de Hedwigepolder droog te houden. De sociaal-liberaal vraagt Bleker vandaag in het algemeen overleg over Natura 2000 om opheldering.

Realiteit

De sociaal-liberaal wil dat Bleker zijn rapport intrekt, nu de Duitse experts (Justus van Beusekom en Harro Heyer) aangeven dat het rapport als uitgangspunt had dat de Hedwigepolder niet ontpolderd zou worden. De alternatieven zijn daarmee niet vergeleken. Het artikel geeft verder aan dat het enige wat Van Beusekom op verzoek van de directeur-generaal van het ministerie heeft gedaan, is ‘een eerste inschatting, geen volledige review’ maken van het wetenschappelijk gehalte van het Deltares-rapport. Van Veldhoven: "Dat de staatssecretaris zich in zulke bochten wringt om zijn gelijk te krijgen, dat verbaast mij zelfs. Ik wil dat hij zijn brief intrekt en de realiteit onder ogen ziet: dat de Hedwige ontpolderen de beste oplossing is."

Geen professoren

Uit het artikel blijkt bovendien dat de bevraagde wetenschappers geen professoren zijn, zoals wel door Bleker is aangegeven. Daarbij geeft één van de experts aan ‘te weinig in de ecologie van de Westerschelde te zitten’. En de ander ‘niets gezegd heeft over het functioneren van de Hedwigepolder en ook niets over de efficiency van de specifieke alternatieve maatregelen.’ Van Veldhoven: "Ik wil dat Bleker zijn variant laat doorrekenen en wetenschappelijk door échte professoren laat onderbouwen."