Motie Koopmans / Snijder-Hazelhoff over het uitspoelrisico na ontsmetten - Mestbeleid

Deze motie i is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 33037 - Mestbeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Mestbeleid; Motie; Motie Koopmans / Snijder-Hazelhoff over het uitspoelrisico na ontsmetten
Document­datum 23-12-2011
Publicatie­datum 24-12-2011
Nummer KST330373
Kenmerk 33037, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

33 037

Mestbeleid

Nr. 3

MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN SNIJDER-HAZELHOFF

Voorgesteld 22 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de verplichting een vanggewas te telen direct na oogst van maïs geteeld op zand- en lössgrond is ingevoerd om stikstof vast te leggen;

overwegende, dat wegens aaltjesbestrijding het gewenst is grond te ontsmetten voordat nieuw gewas wordt ingezaaid;

overwegende, dat er aanwijzingen zijn dat grondontsmetting de minerali-satie en nitrificatie beperkt en daarmee de uitspoeling van nitraat;

overwegende, dat de Commissie van Deskundigen Meststoffen (CDM) advies is gevraagd over de effectiviteit van dit proces in vergelijking met de teelt van een vanggewas;

verzoekt de regering indien CDM aangeeft dat uitspoelingsrisico na ontsmetten vergelijkbaar is met vanggewas, onmiddellijk de regels aan te passen en niet te wachten op het 5e Actieprogramma Nitraat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans Snijder-Hazelhoff


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.