Afschaffen van de dubbele heffingskorting - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 25 oktober 2020
kalender

Afschaffen van de dubbele heffingskorting

Met dank overgenomen van Ch.P. (Tof) Thissen i, gepubliceerd op dinsdag 13 december 2011.
Afschaffen van de dubbele heffingskorting
Bron: Groenlinks

Fractievoorzitter Tof Thissen voerde op 6 december het woord over het afschaffen van de dubbele heffingskorting. Die maandelijkse uitgekeerde algemene heffingskorting, ook wel aanrechtsubsidie genoemd, wordt al langzaam in 15 jaar afgebouwd. In het voorstel van staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken verdwijnt de dubbele heffingskorting geleidelijk voor het zogenaamde referentieminimumloon. Tof Thissen pleitte met o.a. SP en PvdA voor uitstel.

De staatssecretaris gaat uit van de ideologisch opvatting dat naarmate je het verschil tussen de bijstandsnorm en het wettelijk minimumloon (WML) groter maakt dat mensen veel eerder geprikkeld worden om aan het werk te gaan.

Baseert zich daarbij o.a. op het rapport ‘Riant aan de kant: een analyse van de invloed van uitkeringsvoorwaarden op werkloosheidsduur’ Rapport uit 1991!! Van het GAK, de afdeling Statistiek en Onderzoek. Voor de jongeren onder ons: dit instituut is in 2002 opgegaan vanwege SUWI in het UWV.

Mensen gaan vooral aan het werk om zich te ontwikkelen, om sociale netwerken te hebben, om van betekenis te zijn, om trots in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien en mensen weten maar al te goed dat naarmate je langer in de uitkering zit je steeds meer risico loopt in armoede te vervallen en dat daaraan tegenover gesteld uiteindelijk werken loont. Dat laatste zou inderdaad wat eerder mogen.

Een rapport uit 1991!

Daarna zijn de stelsels in de sociale zekerheid veranderd, de materiewetten, de uitvoeringsorganisaties, de uitvoeringsstructuur maar vooral ook de toegang tot de sociale zekerheid bemoeilijkt en de hoogte en de duur van de regelingen, vooral de WW naar beneden gebracht en verkort.

Bovendien is het paradigma Werk boven inkomen dominant neergezet en alom aanvaard.

Mensen weten dat ze aangesproken worden op hun eigen verantwoordelijkheid en dat het de bedoeling is dat ze zelfredzaam in eigen levensonderhoud moeten voorzien en dat sociale regelingen in principe slechts tijdelijk zijn. Maar ze ondervinden nog heel veel problemen bij het vinden van de juiste weg naar regulier werk. We komen hier nog ruim over te spreken bij de behandeling van de Wet werken naar vermogen (Wwnv).

Naar het wetsvoorstel dat nu voorligt:

 • 1. 
  Vorige kabinet heeft pijnlijk dossier achtergelaten voor opvolgers
 • 2. 
  Dubbele heffingskorting in sociaal minimum is ongemoeid gelaten, terwijl de dubbele heffingskorting voor kostwinners wordt aangepakt.
 • 3. 
  Het is echter te gemakkelijk om krokodillen tranen te huilen als oppositie. Wij hebben bijna allemaal in ons verkiezingsprogramma staan dat de dubbele heffingkorting voor kostwinnersgezinnen afgebouwd dient te worden
 • 4. 
  Mijn fractie heeft hiervoor twee redenen:
 • a. 
  Het levert een belangrijke bijdrage aan het opvangen van de kosten voor de vergrijzing (0,4% bbp: 2,4 miljard)
 • b. 
  Het maakt werken voor voornamelijk vrouwen, ook in deeltijd, aantrekkelijker
 • 5. 
  Voorzitter, ik deel de analyse van het kabinet dat het vorige kabinet een probleem onopgelost heeft gelaten door wel het minimumloon voor kostwinnersgezinnen te verlagen, zonder ervoor te zorgen dat werken blijft lonen vanuit een bijstandsuitkering
 • 6. 
  De weg die dit kabinet van VVD en CDA gedoogd door de PVV bewandeld om dit probleem op te lossen is echter niet onze keuze
 • 7. 
  Het kabinet kiest ervoor het verschil tussen uitkering en minimumloon te vergroten door de komende jaren geleidelijk het sociaal minimum met 2.000 euro te verlagen.
 • 8. 
  Waar is de creativiteit om
 • 1. 
  werken lonend te maken;
 • 2. 
  meer werkgelegenheid te creëren (kabinet creëert 15.000 banen met verlaging sociaal minimum; GL bereikt met gehele verkiezingsprogramma 284.000 voltijdbanen / 336.000 banen);
 • 3. 
  de begroting op orde te krijgen (effect 1,1 miljard),
 • 4. 
  Zonder deze desastreuze gevolgen voor de zwakste schouders? Waar is de ambitie? Waarom wordt er niet gestreefd naar win, win, win?
 • 9. 
  Nu dit kabinet er ruim een jaar zit vraag ik me af of het alleen boekhoudersmentaliteit is of ook ideologie?
 • 10. 
  Voorzitter, dit kabinet vindt in GL een partner als zij ervoor wil zorgen dat 1. werken loont; 2. er meer werkgelegenheid is; 3. en de begroting op orde komt
 • 11. 
  Daarom staan we hier niet graag om weer tegen te zijn. Het liefste gaan we aan de slag om samen een alternatief te maken;
 • 12. 
  Een creatief idee dat streeft naar win, win win. Werken gaat lonen, er komen meer banen en er komt een solide begroting, maar niemand wordt in de armoede gestort.
 • 13. 
  Slechts ‘s lands begroting is de winnaar?
 • 14. 
  De verliezers van dit beleid zijn de 80.000 Wajongers, 313.000 mensen in een bijstandsuitkering, 85.000 nabestaanden en 40.000 mensen in de WW en de WIA.
 • a. 
  Dit is extra pijnlijk omdat er nu fors wordt bezuinigd op reintegratie, waardoor de kans om aan het werk te komen niet is vergroot.
 • b. 
  Het kabinet weet niet eens hoe groot de gevolgen zijn voor de huishoudboekjes omdat de NIbud-voorbeeldbegrotingen niet bekend zijn over 20 jaar, waardoor onbekend is hoeveel mensen er als gevolg van deze drastische maatregel door hun hoeven zullen zakken.
 • 15. 
  Voorzitter, dit kabinet maakt een weinig creatieve keuzes ten koste van de zwakste schouders in de samenleving. GL wil hier een sociaal en toekomstgericht alternatief tegenover stellen.
 • 16. 
  De vraag is welke keuzes maak je?
 • 17. 
  Kies je voor de makkelijke weg en laat je mensen met de laagste inkomens in deze moeilijke tijden er 2000 euro op achteruit gaan
 • 18. 
  Of kies je voor een toekomstgerichte aanpak die inzet op vernieuwing en vergroening van de economie, lagere belastingen zodat mensen netto meer overhouden en een hogere werkgelegenheid.
 • 19. 
  Voor ons is de keuze helder. Wij kiezen voor toekomstgerichte oplossingen en naargelang het slechter zal gaan met de wereld economie zal er ook meer hervormingsgezindheid van dit kabinet verwacht worden.