Schriftelijke vragen gesteld over het vrijgeven van een medisch dossier in een strafrechtelijk onderzoek

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op donderdag 24 november 2011.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld ana de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie. Dit naar aanleiding van een bericht op de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over het besluit van het OM om alsnog een strafrechtelijk onderzoek te starten naar de behandelaars van Raymond.

De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de minister van VWS en de minister van Veiligheid en Justitie over het vrijgeven van een medisch dossier in een strafrechtelijk onderzoek

1.

Kunt u bevestigen of ontkennen dat in de zaak van psychiatrisch patiënt Raymond W. het OM besloten heeft om alsnog een strafrechtelijk onderzoek te starten naar de behandelaars van Raymond? (Zie link hieronder) Kunt u uw antwoord toelichten?

2.

Is het waar dat het OM niet de beschikking krijgt over het dossier van Raymond ten behoeve van dit strafrechtelijk onderzoek? Zo nee, waarom niet?

3.

Welke regels gelden er ten aanzien van het afgeven van een medisch dossier ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek? Zijn deze regels afdoende? Zo nee, waar zitten de knelpunten en hoe moeten deze knelpunten worden opgelost?

4.

Wat is de rol van de nabestaanden ten aanzien van het afgeven van een medisch dossier? Kunnen nabestaanden voorkomen dat een medisch dossier aan het OM wordt gegeven ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek? Zo ja, is dat wenselijk?

5.

Kan een verzoek om een medisch dossier af te geven, geweigerd worden met als argument dat de privacy van de gestorvene beschermd moet worden? Kunt u uw antwoord toelichten?

6.

Deelt u de mening dat het beroepsgeheim in geval een patiënt al is overleden er niet toe mag leiden dat een zorgverlener gegevens kan onthouden voor een strafrechtelijk onderzoek naar dood dan wel zwaar lichamelijk letsel door schuld? Zo ja, is het onder de huidige wet- en regelgeving nog wel mogelijk dat een zorgverlener op deze wijze kan handelen en hoe dan? Zo nee, waarom niet?

7.

Deelt u de mening dat bij het beroepsgeheim het primair moet gaan om de bescherming de privacy van de patiënt of diens nabestaanden en niet om de bescherming van de zorgverlener? Zo ja, deelt u dan ook de mening dat in het geval de patiënt al is overleden en indien er zwaarwegende redenen zijn in verband met een strafrechtelijk onderzoek dat het ook zonder expliciete toestemming van de nabestaanden het voor het OM mogelijk moet zijn om medische gegevens ter beschikking te krijgen? Zo nee, waarom niet en wiens belang wordt dan wel primair beschermt?

8.

Deelt u de mening dat uit het rapport van de IGZ over Raymond W. blijkt dat er fouten zijn gemaakt en deelt u de mening dat herhaling moet worden voorkomen en dat een strafrechtelijk onderzoek of vervolging een krachtig signaal kan zijn aan de medische wereld?

9.

Kunt u de vragen beantwoorden voor het algemeen overleg van 15 december 2011?

Links