2016 - Brief regering; Aanbieding van het landelijk actieplan studentenhuisvesting 2011 - Studentenhuisvesting

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

33 104

Studentenhuisvesting

Nr. 1

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Den Haag, 17 november 2011

Hierbij ontvangt u het landelijk actieplan studentenhuisvesting 2001 -20161 dat ik donderdag 17 november met de betrokken partijen heb ondertekend. Met dit actieplan geef ik invulling aan de motie-Lucassen (Tweede Kamer 2010–2011, 32 500 VII, nr. 96).

Het actieplan is ondertekend door Kences, de brancheorganisatie voor studentenhuisvesting, de VSNU, vereniging van universiteiten, de HBO-raad overkoepelende vereniging van HBO-instellingen, Vastgoed Belang, vereniging van particuliere beleggers in vastgoed, de LSVb, belangenbehartiger van de Nederlandse studenten in het hoger onderwijs, alsmede de Kennissteden en de G4, waarin de steden Amsterdam, Delft, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Wageningen vertegenwoordigd zijn en is daarmee tevens een brede basis voor vergaande samenwerking op het terrein van studentenhuisvesting.

Dit landelijke actieplan is een vervolg op de stappen die voortgekomen zijn uit de aandacht voor studentenhuisvesting naar aanleiding van het onderzoek «Contrasten in de kamermarkt» (Tweede Kamer 2009–2010, 32 123 XVIII, nr. 75). Hieruit bleek dat de vraag naar studentenhuisvesting ook in de toekomst (voorlopig) hoog zal blijven. De komende jaren ligt er daarom nog steeds een opgave voor meer woonruimte voor studenten. Om op lokaal niveau het woningaanbod voor studenten te vergroten is gestart met het inventariseren van de knelpunten in de rijksregelgeving. De invulling van het opheffen van deze knelpunten is benoemd in mijn brief van 13 juli 2011 (Tweede Kamer, 2010–2011, 32 500 VII, nr. 111).

Met het actieplan wordt voor de periode 2011–2016 wordt een proces ingegaan dat enerzijds gericht is op de realisatie van extra studentenhuisvesting, waarvoor Kences 16 000 extra nieuwe studentenwoningen heeft toegezegd. Anderzijds wordt op landelijk en lokaal niveau een proces ingang gezet, waarbij betrokken partijen directer met elkaar gaan samenwerken om tot een goede invulling van het tekort aan studentenhuisvesting te komen. In veel steden heeft studentenhuisvesting al een plek gekregen in de collegeakkoorden en wordt samengewerkt om tot realisatie van meer studentenhuisvesting te komen. Sommige andere steden zijn nog niet zo ver. Dit actieplan moet er voor zorgen dat er bij de betrokken partijen in de kennissteden continu aandacht zal zijn voor studentenhuisvesting, opdat de woningmarkt voor studenten in de komende jaren meer in balans komt.

Wat betreft de invoer van huurtoeslag voor onzelfstandige woningen ontvangt u binnenkort van mij een reactie op het advies van de parlementair advocaat inzake huurtoeslag, onzelfstandige woonruimte en het gelijkheidsbeginsel. In de brief van de toenmalige minister van Wonen Wijken en Integratie van 20 februari 2009 (31 700 XVIII, nr. 65) is uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden en de effecten van het invoeren van huurtoeslag voor onzelfstandige woningen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. P. H. Donner


2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.