Brief regering; Uitstel beantwoording vragen commissie RU en en ELI over het rapport “Innovatiebeleid” van de Algemene Rekenkamer - Innovatiebeleid

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 33009 - Rapport innovatiebeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Innovatiebeleid; Brief regering; Uitstel beantwoording vragen commissie RU en en ELI over het rapport “Innovatiebeleid” van de Algemene Rekenkamer
Document­datum 21-10-2011
Publicatie­datum 21-10-2011
Nummer KST330093
Kenmerk 33009, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

33 009

Innovatiebeleid

Nr. 3

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 oktober 2011

Hierbij wil ik u informeren dat het niet mogelijk zal zijn om de (ongenummerde) «lijst van vragen en antwoorden», zoals begin oktober (datum niet ingevuld) door de commissie voor de Rijksuitgaven en de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het rapport «Innovatiebeleid» van de Algemene Rekenkamer (Kamerstuk 33 009, nr. 2) is vastgesteld, binnen de verlangde termijn (19 oktober a.s.) terug te zenden.

Omdat het hier 32 vragen betreft waarvoor de antwoorden deels nader cijfermatig onderzoek, overleg en afstemming bij en met andere departementen en diensten vergen, zal daar meer tijd voor nodig zijn. Uiteraard ben ik mij er van bewust dat uw Kamer de antwoorden wenst te benutten tijdens de aankomende begrotingsbehandeling van EL&I en zal ik er dus op toezien dat deze uiterlijk op 26 oktober a.s. aan u worden toegezonden.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.