Verordening 2004/883 - Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (Voor de EER en Zwitserland relevante tekst) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 11 juli 2020
kalender

Verordening 2004/883 - Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (Voor de EER en Zwitserland relevante tekst)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 30 april 2004 gepubliceerd en is op 20 mei 2004 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (Voor de EER en Zwitserland relevante tekst)

officiële Engelstalige titel

Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems (Text with relevance for the EEA and for Switzerland)
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2004/883
Origineel voorstel COM(1998)779 NLEN
Celex-nummer i 32004R0883

3.

Key dates

Document 29-04-2004
Bekendmaking in Publicatieblad 30-04-2004; Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 005,Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 005,Special edition in Slovenian: Chapter 05 Volume 005,Special edition in Hungarian: Chapter 05 Volume 005,Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007,Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 005,Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 005,Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 005,Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003,OJ L 166, 30.4.2004,Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 005,Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 005,Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007
Inwerkingtreding 20-05-2004; in werking datum publicatie + 20 zie art 91
01-05-2010; Toepassing datum inwerkingtreding 32009R0987 zie art 91
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

30.4.2004 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 166/    1

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 883/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT

EN DE RAAD van 29 april 2004

betreffende de coordinatie van de socialezekerheidsstelsels

(voor de EER en Zwitserland relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 42 en 308,

Gezien het voorstel van de Commissie, ingediend na raadpleging van de sociale partners en de Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers, 1

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comite, 2

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag3,

PB C 38, 12.2.1999, blz. 10 en PB C ... (gewijzigd voorstel).

PB C 75, 15.03.2000, blz. 29.

Advies van het Europees Parlement van 3 september 2003 (nog niet verschenen in het Publicatieblad). Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 26 januari 2004 (PB C 79 E van 30.3.2004, blz. 15) en standpunt van het Europees Parlement van 20 april 2004 (nog niet verschenen in het Publicatieblad). Besluit van de Raad van 26 april 2004.

Overwegende hetgeen volgt:

 • 1. 
  De voorschriften ter coordinatie van de nationale socialezekerheidsstelsels behoren tot de regelingen betreffende het vrije verkeer van personen en moeten bijdragen aan de verhoging van de levensstandaard en de verbetering van de arbeidsomstandigheden.
 • 2. 
  In het Verdrag zijn geen andere bevoegdheden opgenomen dan die waarin artikel 308 voorziet om passende maatregelen te nemen op het gebied van de sociale zekerheid voor anders dan in loondienst werkende personen.
 • 3. 
  Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen 1 is diverse keren gewijzigd en bijgewerkt, om rekening te houden met de ontwikkelingen op communautair niveau, waaronder de uitspraken van het Hof van Justitie, en daarnaast met de wijzigingen in de nationale wetgevingen; mede als gevolg daarvan zijn de coordinatievoorschriften van de Gemeenschap complex en lang geworden; het is derhalve essentieel deze voorschriften te vervangen, en tegelijk te moderni-seren en te vereenvoudigen, om de doelstelling van het vrije verkeer van personen te bereiken.
 • 4. 
  Het is noodzakelijk dat de eigen kenmerken van de nationale socialezekerheidswetgevingen worden gerespecteerd en er enkel een coordinatiemethode wordt uitgewerkt.
 • 5. 
  Het is noodzakelijk, dat in het kader van deze coordinatie wordt gegarandeerd dat alle betrokkenen binnen de Gemeenschap krachtens de verschillende nationale wetgevingen gelijke behandeling genieten.

PB L 149, 5.7.1971, blz. 2. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1386/2001 van het Europees Parlement en de Raad (PB. L 187 van 10.7.2001, blz.1).

 • 6. 
  De nauwe band tussen de socialezekerheidswetgeving en de contractuele bepalingen die deze wetgeving aanvullen of vervangen, en die door een besluit van de overheid verplicht zijn gemaakt dan wel een ruimere werkingssfeer hebben gekregen, kan ten aanzien van de toepassing van die contractuele bepalingen een soortgelijke bescherming noodzakelijk maken als die welke door de verordening wordt geboden. Als eerste stap in die richting zouden de ervaringen kunnen worden geevalueerd van de lidstaten die van dergelijke regelingen kennis hebben gegeven.
 • 7. 
  Gezien de grote verschillen tussen de nationale wetgevingen voor wat betreft de personele

werkingssfeer verdient het de voorkeur uit te gaan van het beginsel dat deze verordening van toepassing is op personen die onderdaan van een lidstaat zijn, staatlozen en vluchtelingen die op het grondgebied van een lidstaat verblijven, en op wie de...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

20.

Origineel voorstel

 

21.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

22.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

23.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.